Примеры оформления библиографического описания источников в списке литературы

Додаток Б

Приклади оформлення бібліографічного опису джерел в списку літератури

Опис нормативно-правових актів

 


 

 

Опис закону, кодексу 

Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.


 

Підзаконні акти

Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР: Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. №1545?XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 621.


 

 

 

 

Міжнародні договори

Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. / А. В. Трояновский, Ю.В.Чайковский; под ред. засл. юриста Украины, зав. каф. Междунар. права и междунар. отношений Одес. нац. юрид. акад. к.ю.н., проф. М. Е. Черкеса // Международное право : сб. док. – О.: Фенікс, 2010. – С. 101-131.

Договір про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією 1997 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/


 

Акти міжнародних міжурядових організацій і міжнародних конференцій

Принципи міжнародного співробітництва відносно виявлення, арешту, видачі й покарання осіб, винних у військових злочинах і злочинах проти людства [Електронний ресурс]: Резолюція 3074 (XXVІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 3 грудня 1973 р. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

 

Опис наукових джерел

 

 

 

Книга

(одного-двох авторів)

 

Ківалов С. В. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади в Україні : монографія / С. В. Ківалов, І. К. Залюбовська. – О.: Юрид. літ., 2004. – 152 с.

Оборотов Ю. Н. Традиции и обновление в правовой сфере: вопросы теории (от познания к постижению права) / Ю. Н. Оборотов. – О.: Юрид. літ., 2002. – 278 с.

Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право: підручник / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Атіка, 2009. – 500 с.


 

Книга трьох авторів

Буткевич В. Г. Міжнародне право. Основні галузі: підручник / В. Г. Буткевич, В. В. Мицик, О.В.Задорожний; за ред. В. Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2004. – 608 с. 


 

Книга чотирьох и більше авторів

Киселев Н. Н. Социально-правовые аспекты клонирования человека / Н. Н. Киселев, Т. Р. Короткий, А. Н. Кравченко [и др.]; предисл., сост. Е. Н. Шевчук, Т.Р. Короткий. – О.: Латстар, 2001. – 254 с.


 

Коментарі до кодексів і законів

Кодекс адміністративного судочинства України: наук.-практ. комент. / авт. кол.: С. В. Ківалов, О.І.Харитонова, О. М. Пасенюк [та ін.]; за ред. С.В.Ківалова, О. І. Харитонової. – 2-е вид. – Х.: Одіссей, 2007. – 552 с.


 

 

Антології та хрестоматії

Таможенная политика и таможенное право в Украине. – О.: Юрид. літ., 2006. – 360 с. – (Антологія правової думки. Одеська школа права).

Хрестоматія з історії держави і права України: у 2т.: навч. посіб. для студ. юрид. вищих навч. закладів і фак. / ред. і укл. В. Д. Гончаренко. – К.: Ін Юре, 1997. – Т. 1: З найдавніших часів до початку XX ст. – 463 с.; Т.2: Лютий 1917 р. – 799 с.


 Підручники і навчальні посібники

Ківалов С. В. Адміністративне право України : навч.-метод. посіб. / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. – 2-е вид., перероб. і доп. – О.: Юрид. літ., 2002. – 312 с.


 

Розділ із монографії, підручника

Каракаш И. И. Лекция 1. Источники экологического права и экологические правоотношения // Экологическое право Украины: курс лекций / под ред. к.ю.н., доц. И. И. Каракаша. – О.: Латстар, 2001. – 478 с.


 

Збірники нормативних актів

Международное право: сб. док. / А.В.Трояновский, Ю. В. Чайковский; под ред. засл. юриста Украины, зав. каф. междунар. права и междунар. отношений Одес. нац. юрид. акад. к.ю.н., проф. М.Е. Черкеса. – О.: Фенікс, 2010. – С. 101-131.


 

Методичні вказівки

Короткий Т. Р. Право міжнародної безпеки: метод. вказ. з навч. дисципліни / Т. Р. Короткий, А.П.Ладиненко, С. С. Нестеренко. – О.: Фенікс, 2009. – 72 с.


 

Багатотомні видання

Статути Великого князівства Литовського: у 3 т. / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – О.: Юрид. літ., 2004 – 2003.

Томи (випуски, номери) періодичних видань і видань, що продовжуються

Актуальні проблеми держави і права:
 зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (гол. ред.) [та ін.]; відп. за вип. Ю. М. Оборотов. – О.: Юрид. літ., 2008. Вип. 43. – 304 с.


 

 

Статті у збірниках статей і матеріалів

Стецюк П. До концепції законодавства про державні символи України / П. Стецюк // «Концепція розвитку законодавства України», наук.-практ. конф. (1999; Київ). Науково-практична конференція «Концепція розвитку законодавства України», 12?14 травня 1999 р.: [матеріали]. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996. – С. 201?210.


 

 

Статті в періодичних виданнях

Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма / Ю. Баулін // Вісник Акад. правових наук України: зб. наук. пр. – 2004. – № 2 (33) – 3 (34). – С. 624-635.

Каракаш И. И. Эколого-правовое образование и формирование экологической культуры / И. И. Каракаш, Т.Р. Короткий, Е. Н. Шевчук // Юрид. вестник. – 2001. – № 3. – С. 123-125.


 

 

Статті в газетах

Кивалов С. В. Пути усовершенствования конституционных основ судоустройства и судопроизводства / С. В. Кивалов // Голос Украины. – 2008. – 24 июня. – С. 6-7.

Против пиратов – мощью права : интервью с зам. Генерального прокурора РФ А. Звягинцевым // Красная Звезда. – 2009. – 10 июня. 


 

Енциклопедії, словники

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И.А. Ефрона [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/72111/Нечаев

Юридична енциклопедія для юнацтва / за ред. С.В.Ківалова, Ю. М. Оборотова. – О.: Юрид. літ., 2006. – 404 с.

Статті в енциклопедіях і словниках

Державне управління / С. В. Ківалов // Юрид. енциклопедія для юнацтва / за ред. С. В. Ківалова, Ю.М. Оборотова. – О. : Юрид. літ., 2006. – 404 с.


 

 Дисертації

Польовий М. А. Математичні методи у дослідженні інтегральних показників соціально-економічного розвитку (на прикладі динаміки хлібних цін у Російській імперії другої половини XVIII – початку XX ст.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / М.А.Польовий; ОДУім.І. І.Мечникова. – О., 1997. – 291 с.


 

Автореферати

Гурджі Ю. О. Правовий захист особи в кримінальному процесі України: теорія та методологія : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Ю.О. Гурджі; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2007. – 40 с.


 

Електронні ресурси

Головні етапи формування конституційного права України [Електронний ресурс] / С. Г. Кащенко // Культура народов Причерноморья. – 1999. – № 6. – С.485-486. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/19996/knp_132.doc


Книги і статті іноземними мовами

Bassiouni M. Ch. A Manual on International Humanitarian Law and Arms Control Agreements, Transnational Publishers, Inc. Ardsley / M. Ch. Bassiouni. – New York, 2000.

Гость, оставишь комментарий?
Имя:*
E-Mail:


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 277
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Чого бракує сайту ?