Поиск по сайту

Типологія держав: ліберальна, соціальна, правова, національна, сильна держава


Типологія держав: ліберальна, соціальна, правова, національна, сильна держава


Ліберальна держава - в принципі - не дає жодних орієнтирів, не ставить цілей, нікому не вказує, що саме йому слід робити. Як тільки вона починає ставити якісь цілі і вказувати, кому куди треба йти - вона перестає бути ліберальною.

Що таке ліберальна держава добре пояснив Ф.фон Хайєк в есе «Дорога до рабства». Держава - це ніби регулювальник на дорозі. Вона нікому не вказує, куди їхати, - кожен вирішує це сам. Але вона створює правила руху, щоб їздці не передавили один одного. У цьому і полягає роль ліберальної держави.

Держава встановлює суспільно прийнятні правила (закони) і забезпечує їх виконання через відповідні механізми - поліція, судова система. Держава не втручається безпосередньо в цю боротьбу і не підтримує нікого з її учасників. Тобто, держава просто забезпечує для всіх рівні умови.

Соціальна держава - це держава, яка прагне до забезпечення кожному громадянину гідних умов існування, прав на соціальний захист, на участь в управлінні виробництвом.

Компетенція сучасної соціальної держави поширюється на такі сфери, як освіта, охорона здоров'я, ринок праці, система соціального страхування.

Держава та уряд зобов'язуються підтримувати та забезпечувати в законодавстві і управлінні соціальну рівність та справедливість.

Як правило це правова держава розвиненого громадянського суспільства, що з'єднуючи у своїй діяльності принципи волі й рівності, соціальної справедливості, надкласовості, реально забезпечує соціально-економічні права людини.

Правова держава — це організація політичної влади, діяль­ність якої заснована на принципах верховенства права і закону, взаємній відповідальності держави і особи, визнанні та реальному забезпеченні прав і свобод людини і громадянина, окремих груп людей і громадянського суспільства в цілому.

Правову державу не можна проголосити — вона повинна скластися як резуль­тат реформи економічних, політичних, державних і правових інститу­тів, реальної зміни характеру взаємовідносин між громадянським сус­пільством, державою і особистістю.

Націона льна держа ва — тип держави, яка є формою самоорганізації, самовизначення і самовираження певної нації на певній суверенній території. Нація є найвищою цінністю, головним джерелом влади в такій державі. Ідеалом національної держави є мононаціональна держава, в якій усі мешканці належать до однієї політичної нації та використовують єдину знакову систему, зрозумілу усім представникам цієї нації: мову, культуру, звичаї, стереотипи, систему цінностей тощо.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1019
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация