Поиск по сайту

Політична культура і стабільність політичних систем


Політична культура і стабільність політичних систем


Політична культура є складовою політичної системи і відіграє надзвичайно важливу роль у її функціонуванні. Вона впливає на форми, функціонування і розвиток політичних інститутів, зумовлює політичну поведінку широких мас. Ставлення людей до інститутів політичної системи, правлячої еліти, політичних лідерів, взагалі до всіх політичних явищ і процесів відбувається під впливом їхньої політичної культури.

Політична культура є сукупністю цінностей, установок, переконань, орієнтацій, які є загальноприйнятими і служать впорядкуванню політичного досвіду і регулюванню політичної поведінки всіх членів суспільства. Вона включає не тільки політичні ідеали, цінності і установки, але і діючі норми політичного життя.

Політична культура служить каналом взаємодії особи і політичної влади. Її основне призначення полягає в здійсненні не відчуження, а приєднання людей до політичної системи і політичної діяльності.

Відомий політолог C. Хантінгтон, визначає стабільність за формулою "порядок плюс наступність”, тобто такий варіант розвитку країни, за якого модель організації влади протягом тривалого періоду часу зберігає свої сутнісні характеристики.

Застосовування до політичної системи поняття "стабільність” означає її стійкий стан, який дозволяє ефективно функціонувати і розвиватися в умовах внутрішніх та зовнішніх змін, зберігаючи при цьому свою структуру. Стабільна політична структура демонструє високий рівень підтримки більшої частини суспільства, інститутів управління суспільством (режиму) і тих, хто знаходиться при владі в державі.

Для неї також характерна постійна та впорядкована зміна правлячих еліт; наявність системи стримувань та противаг для збалансування владних структур; функціонування багатопартійності, в межах якої ефективно діє опозиція. Більшість вчених–політологів враховують посилання, що стабільність більшою мірою можлива, якщо політичні інститути здатні реагувати на потреби їх громадян.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 772
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация