Поиск по сайту

Чинники, від яких залежать політичні рішення за Р. Далем


Чинники, від яких залежать політичні рішення за Р. Далем


У роботах одного з провідних теоретиків демократії – Р. Даля пропонується модель прийняття політичних рішень, умовою якої виступає контроль громадян над владою. Для цього необхідно поділяти демократичні цінності, дотримуватись норм демократії, своєчасно обмежувати владу як великих бізнес-корпорацій, так і бюрократичного апарату держави, забезпечити рівність доступу громадян до влади.

Серед необхідних умов, сприятливих для прийняття демократичних політичних рішень, виділяються соціокультурні (поширення демократичних ідей, демократична громадянська освіта, обізнаність громадян з власними правами, незалежні мас-медіа) та психолоґічні (рішучість і наполегливість громадян, їх впевненість у результативності своїх дій).

Плюралістична теорії демократії Р. Даля виходить з ідеї підконтрольності урядовців громадянам як головної умови демократичного політичного режиму. Також необхідними умовами виступають децентралізація політичного та економічного просторів, розвиток політичного плюралізму. Проблемність реалізації демократичної моделі прийняття та реалізації політичних рішень в українській політичній системі обумовлена багатьма чинниками, серед яких варто виділити наступні:

 • відсутність відкритості у діяльності влади, недостатньо ефективний контроль з боку громадськості за владними рішеннями, погана інформованість громадян щодо дій держави;
 • політичний популізм, який проявляється у деклараціях щодо ролі громадянського суспільства, «народного контролю», реформ, відповідальності влади;
 • «підданська» політична культура та патерналізм, який домінує у суспільстві;
 • тривале панування недемократичного політичного режиму (радянський тоталітаризм);
 • централізація влади, недостатня розвиненість горизонтальної взаємодії, місцевого самоврядування; - економічна монополія держави та олігархічних груп;
 • нерозвиненість громадянського суспільства.

Американський політолог Р. Даль визначив чинники, від яких залежать політичні рішення. Зокрема, він вважає, що:

1) вибір рішення залежить від того, чи існує вибір політичних курсів; якщо можливий лише один політичний курс, неможливо прийняти рішення;

2) характер рішення ґрунтується на можливих наслідках кожного з альтернативних курсів;

3) характер рішення залежить від значення результатів кожного з альтернативних курсів дії;

4) у сумнівних ситуаціях характер прийнятого рішення залежить від припущення щодо можливості досягнення визначених результатів, від психологічної підготовки до ризику, урахування фактору непередбачуваності.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 886
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация