Поиск по сайту

Моделі політичного рішення за М.Вебером


Моделі політичного рішення за М.Вебером


Вагомим є внесок у теорію політичного рішення М. Вебера, передусім через ідею щодо цілераціональної та ціннісно-раціональної дії.

Вчений виділяє чотири види соціальної дії:

- цілераціональна - використання певної очікуваної поведінки інших людей для досягнення цілей;

- ціннісно-раціональна - розуміння поведінки, дії як власне ціннісно-значущої, заснованої на нормах моралі, релігії;

- афективниа - особливо емоційна, чуттєва;

- традиційна - заснована на силі звички, прийнятої норми. У строгому сенсі афективна і традиційна дії не є соціальними.


Модель ухвалення рішення з позицій класичного підходу виглядає як послідовність таких кроків, як виявлення проблеми, визначення мети і вибір критеріїв, встановлення значимості критеріїв, підбір можливих альтернатив, оцінка альтернатив за вибраним критерієм, вибір найкращої альтернативи. Існує чотири найбільш розповсюджені ситуації, що сигналізують політичному актору про існування проблеми: відхилення фактичних результатів урядування від плану та виборчих приграм і обіцянок; відхилення фактичних результатів від минулого досвіду; повідомлення громадян, негативна громадська думка; інформація про діяльність конкурентів (опозиції).

Основні положення класичної теорії раціонального вибору та раціонального підходу до прийняття політичного рішення можна сформулювати наступним чином:

1. Ухвалення рішення виступає раціональним процесом, орієнтованим на досягнення заздалегідь відомої та визначеної мети політчиного розвитку.

2. Існує стійка, повна і несуперечлива система переваг політичних акторів, що робить раціональний вибір між альтернативами можливим та однозначним.

3. Усі доступні альтернативи відомі (тобто має місце ситуація визначеності або вичерпної та об’єктивної інформації).

4. Складність процедури ухвалення рішення не принципова, головне у процесі прийняття та реалізації політичного рішення – це досягнення обраної мети та визначеного результату.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1466
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация