Пошук по сайту

Загальні положення про кваліфікаційні роботи

Кваліфікаційна робота


Кваліфікаційна (магістерська, дипломна) робота є самостійним теоретико-прикладним науковим дослідженням студента, що виконуєть­ся ним на завершальному етапі здобуття повної вищої освіти в універ­ситеті. Її виконання є обов’язковою складовою навчального процесу на рівні підготовки за ОПП «магістр» та «спеціаліст». 

Кваліфікаційна робота повинна засвідчити професійну зрілість ви­пускника, виявити його загальнонаукову, загальнотеоретичну та спеці­альну підготовку, уміння застосовувати здобуті в університеті знання для розв’язання конкретних наукових та практичних завдань і, відпо­відно, готовність до самостійної професійної діяльності.

Кваліфікаційна робота є роботою, на підставі якої ДЕК приймає рішення про присвоєння кваліфікації «магістр» («спеціаліст») з від­повідної спеціальності та видачу державного документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і повну вищу осві­ту. Результат виконання кваліфікаційної роботи є одним з основних критеріїв для оцінки якості реалізації завдань відповідної освітньо- професійної (або освітньо-наукової) програми.

Теми кваліфікаційних робіт у поточному навчальному році не мо­жуть дублювати теми у попередньому році.

Теми кваліфікаційних робіт обираються студентами на основі роз­робленого і затвердженого випускаючими кафедрами переліку тем, а також з урахуванням власних наукових інтересів. Студент також може сам запропонувати тему кваліфікаційної роботи, достатньо аргументо­вано обґрунтувавши доцільність її розробки.

Теми кваліфікаційних робіт затверджуються на засіданнях випус­каючих кафедр і доводяться до відома випускників до 15 вересня по­точного календарного року.

 


 Вимоги до змісту та обсягу магістерських і дипломних робітМетою написання магістерської роботи є закріплення та демон­страція сформованих протягом навчання в університеті знань і вмінь за спеціальністю. Це досягається завдяки виконанню студентом у про­цесі переддипломної практики і підготовки магістерської роботи про­фесійних завдань, притаманних первинним посадам, що їх обіймають професіонали.

Особливістю магістерської роботи є те, що в ній має бути передба­чено проведення наукових досліджень (творчих розробок), продемон­стрований певний рівень наукової кваліфікації студента, його вміння вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. З нау­кової точки зору, вимоги до магістерської роботи вищі, ніж до диплом­ної роботи спеціаліста, однак нижчі, ніж до кандидатської дисертації.

Це пов’язано з тим, що кваліфікація магістра передбачає здійснення педагогічної, наукової чи управлінської діяльності, готовність прове­дення якої і повинна засвідчити науково-дослідна магістерська робота. Тому магістерська робота має узагальнюючий характер, оскільки, з од­ного боку, є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого - са­мостійним науковим дослідженням студента, в якому систематизують­ся накопичені факти і обґрунтовується їх наукова цінність і практична значущість.

Обсяг магістерської роботи повинен становити 90-100 сторінок тексту, набраного на комп’ютері (кегль 14) через 1,5 інтервали. Список використаної літератури з посиланнями у магістерській роботі повинен складатися з 80-100 першоджерел.


Метою написання дипломної роботи є систематизація, закріплен­ня, поглиблення теоретичних і практичних знань студента зі спеціаль­ності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових та при­кладних задач.

Крім того, дипломна робота - це кваліфікаційна робота, метою якої є виявлення глибини знань випускника за обраною спеціалізаці­єю, вміння самостійно працювати з літературою, проводити аналіз на­укових концепцій і узагальнювати дані практики, виявляти прогалини і недоліки нормативного регулювання, формулювати власні висновки і пропозиції.

Особливістю дипломної роботи є те, що в ній має бути продемон­стрований певний рівень фахової кваліфікації студента - його готов­ність до організаційної, управлінської, консультативно-методичної, науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності, готовність вирі­шувати науково-практичні та аналітичні завдання.

Під час підготовки дипломної роботи студентам необхідно вирі­шити питання вибору методики дослідження з обраної теми; пошуку, систематизації та обробки наукової літератури; написання тексту дип­ломної роботи; дотримання вимог з оформлення; процедури захисту. Таким чином, метою виконання дипломної роботи є: розвиток теоретичного мислення, творчих здібностей майбут­ніх фахівців, вироблення у них здібностей до практичної та науково-дослідної діяльності;

систематизація, розширення і поглиблення теоретичних знань і практичних умінь студентів;

- формування готовності і здатності студентів до самоосвіти і само­розвитку, самостійної дослідницької роботи в майбутній професійній діяльності.

Обсяг дипломної роботи повинен бути 70-80 сторінок тексту, на­браного на комп’ютері (кегль 14) через 1,5 інтервали. Список вико­ристаної літератури з посиланнями повинен складатися, як мінімум, з 50-70 першоджерел.


 
 
 
 
 


Етапи виконання кваліфікаційної роботи та її структураВиконання кваліфікаційної роботи містить такі орієнтовні етапи:

1. Вибір теми роботи та обґрунтовування її актуальності.

2. Зустріч з науковим керівником для складання завдання на квалі­фікаційну роботу та визначення напрямів дослідження .

3. Постановка мети та конкретних завдань дослідження, складан­ня плану роботи.

4. Визначення об’єкту та предмету дослідження (обов’язково для магістерської роботи).

5. Вибір методів дослідження (обов’язково для магістерської ро­боти).

6. Написання чернетки роботи по розділах та ознайомлення науко­вого керівника з нею.

7. Обговорення результатів дослідження з науковим керівником.

8. Обговорення окремих частин та роботи в цілому з науковим ке­рівником з метою виявлення та усунення недоліків.

9. Формулювання висновків та їх оцінка.

10. Складання остаточного бібліографічного списку літератури.

11. Остаточне оформлення роботи та доповідь її результатів на за­сіданні кафедри, на якій випускається робота (з наданням супроводжу­ючих документів: завдання на кваліфікаційну роботу; відгук наукового керівника).

12. Підготовка до захисту; написання доповіді, підготовка ілю­стративного матеріалу (схеми, графіки, діаграми, таблиці на листах формату А4 для членів Державної кваліфікаційної комісії, якщо це по­трібно).

13. Захист кваліфікаційної роботи.

14. Означені етапи є приблизними та не вказують на обов’язковий порядок їх виконання, тому деякі частини роботи можуть виконуватися одночасно.

 

 


Структура та зміст кваліфікаційної роботиДипломна або магістерська робота звичайно складається зі:

- вступу,

- основної частини, поділеної на розділи та підрозділи,

- висновків,

- списку використаних джерел,

- додатків (якщо вони потрібні).

Незалежно від обраної теми, структура кваліфікаційної роботи має бути такою:

- Титульний аркуш (Дипломна, Магістерська).

- Завдання на кваліфікаційну роботу (Дипломна, Магістерська).

- Зміст (Додаток 6).

- Наприкінці змісту надається перелік умовних позначень (при необхідності).

- Вступ.

- Основна частина, яка складається з декількох розділів (2-3). Роз­діли у свою чергу поділяються на підрозділи, що розкривають теорію питання та досвід практичної роботи. Кожен розділ може складатися з 2-4 підрозділів). Можливо використання висновків до розділів.

- Висновки (у яких містяться загальні висновки).

- Список використаних джерел (Додаток 7).

- Додатки (при необхідності).

 

Оформлення кваліфікаційної роботиОсобливе значення має оформлення кваліфікаційної роботи. Краще за все, щоб кваліфікаційна робота була набрана на комп’ютері. Цей варіант є найкращім, бо полегшує редагування і надає можливість подальшого використання при написанні інших наукових праць. Робо­та виконується на білому папері формату А-4 (210x297 мм).

Після остаточного узгодження чернетки з керівником можна оформляти листовий варіант. Перед тим як виконувати з чернетки ди­пломну роботу, її треба ще раз перевірити, уточнити назву роботи в цілому та її розділів, підрозділів, таблиць, послідовність розміщення матеріалу, звірити цифрові дані, обгрунтованість і чіткість формулю­вань, висновків та рекомендацій.

Друкування тексту - за допомогою комп’ютера здійснюється че­рез 1,5 міжрядкових інтервали, 14 кегль, шрифт Times New Roman.

Поля:

 1. зліва - 30 мм;
 2. праворуч - 10-15 мм;
 3. вгорі і знизу - 20 мм;
 4. від краю до верхнього колонтитула - 20 мм;
 5. від краю до нижнього колонтитула - 20 мм.

Заголовки розділів пишуть по центру симетрично тексту велики­ми літерами.

Заголовки підрозділів - по центру симетрично тексту малими лі­терами (крім першої). Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з 2-х або більше речень, їх відділяють крапкою. Відстань між заголовком та текстом - 2 інтервали. Заголовки підкреслювати не рекомендується. Кожний розділ слід починати з нового аркуша (сторінки). Підрозділи починають з відступом від попереднього тексту на 1 інтервал на тій самій сторінці.

Нумерація

Сторінки кваліфікаційної роботи нумерують арабськими цифрами, але на титульному аркуші, на аркуші зі змістом роботи за додатках но­мер не ставлять. Нумерація починається з 3-го аркушу (Вступ). На сто­рінках номер ставлять у правому верхньому куті.

Ілюстрації, таблиці, графіки

Ілюстрації, таблиці і матеріал роботи на ПЕОМ, що розміщені на окремих аркушах, включають в загальну нумерацію сторінок і нумеру­ють арабськими цифрами у межах розділу.

Таблиці нумерують послідовно арабськими цифрами у межах розділу.

У правому верхньому куті таблиці над відповідним заголовком розміщується напис «Таблиця» з позначення її номера. Нижче (через 1,5 інтервали) пишеться назва таблиці (з абзацу або посередині).

Статистичні дані, які студент використовує у кваліфікаційній ро­боті для аналізу та пропозицій, повинні бути представлені на кінець попереднього звітного року або у вигляді плану на поточний рік. Ви­словлення результатів роботи на підставі застарілих статистичних да­них попередніх років вважається недоцільним.

Список використаних джерел складається в алфавітному по­рядку (згідно вимог державного стандарту) або в наступній послідов­ності (нормативно-правові акти, спеціальна література та матеріали практики):

Нормативно-правові акти:

1. Міжнародні правові акти (якщо вони використовуються).

2. Конституція України.

3. Закони України.

4. Постанови Верховної Ради України.

5. Укази і розпорядження Президента України.

6. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.

7. Накази, інструкції, видані міністерствами та іншими централь­ними органами виконавчої влади України.

8. Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

9. Локальні нормативно-правові акти організацій.

Спеціальна література

Наукова, навчально-методична, видана українською або інозем­ною мовами, періодичні видання.

Матеріали практики (судової, слідчої тощо).

Список першоджерел у кваліфікаційній роботі можна розмі­щувати в алфавітному порядку. У цьому разі бібліографічний опис (список літератури) складають безпосередньо за друкованим текстом роботи. Кожний бібліографічний запис починають з нового рядка з по­рядковою нумерацією. Літературу розташовують в алфавітному по­рядку авторів та назв праць, спочатку видання українською мовою, потім - іноземною.

Слід звернути увагу на те, щоб посилання в тексті на використані джерела були позначені тим порядковим номером, яким воно записа­но у списку використаної літератури з виділенням двома квадратними дужками, наприклад «... у працях [1-7]...»

Про кожен документ (книжку) подаються такі відомості: прізвище та ініціали автора, якщо книжка написана двома чи трьома авторами, то їх прізвища перераховуються за таким порядком, в якому вони вказані в книжці, повна і точна назва книжки, яка не береться в лапки, підзаголо­вок, який уточнює назву (якщо він вказаний на титульному аркуші); дані про повторне видання; назва місця видання книжки в називному відмінку (для міст Києва, Харкова, Москви, Санкт-Петербургу) вживаються скоро­чення: К., X., М., Л., СПб; назва видавництва (без лапок); рік видання (без слів «рік» або скорочення «р.»); кількість сторінок із скороченням «с.».

Кожна група відомостей відокремлюються одна від одної знаком крапка і тире (.-).

Бібліографічний опис роблять мовою документа.

Документи, які мають більше трьох авторів, описують за назвою. При цьому за косою рискою, яку проставляють після останнього слова назви, наводять ініціали і прізвища чотирьох авторів (якщо книжку на­писано чотирма) або трьох «та ін.» (якщо книжку написано п’ятьма і більше авторами).

Якщо на титульному аркуші відсутнє прізвище автора (або авто­рів), то запис даних про книжку починають з назви, після чого за косою рискою вказують прізвище редактора та його ініціали, які ставлять пе­ред прізвищем і всі останні елементи за прізвищем автора. Відомості про статті, які опубліковані в збірниках, журналах та інших періодич­них виданнях, повинні мати: прізвище та ініціали автора статті; назву статті, після чого ставиться дві косих риски, йде повна назва видання, в якому розміщена стаття, за викладеними вище правилами, а для жур­налу - назва, рік випуску, номер сторінок, на яких розміщена стаття.

Додатки нумеруються цифрами (Додаток 1, Додаток 2, Додаток З і т. д.) на кожному окремому додатку. Послідовність вміщення додатків визначається порядком появи посилань на них у тексті роботи.

Додатки можна позначати послідовно великими літерами україн­ської абетки, за винятком літер Г, Є, Є, ї, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б тощо. Один додаток позначається як додаток А. Можливо також додатки позначати арабськими цифрами.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титуль­ному аркуші під назвою дипломної роботи друкують великими літера­ми слово «ДОДАТКИ».

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повного сприйняття дипломної роботи:

- зразки анкет, опитувальних листів та ін.;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- ілюстрації допоміжного характеру;

- інструкції та методики, розроблені в процесі виконання роботи.

На останній сторінці студент та науковий керівник повинні поставити підписи проти своїх ПІБ (прізвище, ім’я та по батькові) із зазначенням дати, коли робота в остаточному вигляді була подана на кафедру. 

Зброшурована у твердій палітурці кваліфікаційна робота подається на підпис завідувачу випускаючої кафедри. Завідувач кафе­дри після малого захисту приймає остаточне рішення щодо допуску кваліфікаційної роботи до захисту перед Державною екзаменаційною комісією, про що робить відповідну позначку та титульному аркуші. 

Передмова
Гість, залишиш коментар?
Ім'я:*
E-Mail:


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
10  
Користувачів 505
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Ваш регіон ?