Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Організаційно-правові засади державного управління державною службою


Відповідно до Закону України «Про державну службу» Державна служба в Україні — це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті для практичного виконання завдань і функцій держави, заробітну плату вони одержують за рахунок державних коштів.

Органом управління державною службою в державних органах та їх апараті є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби. Таким органом є Головне управління державної служби України (Головдержслужба України, ГУДС), діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра Кабінету Міністрів України для проведення єдиної державної політики та функціонального управління державною службою.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби:

 • прогнозує і планує потребу державних органів та їх апарату в кадрах;
 • забезпечує разом з іншими державними органами реалізацію загальних напрямів політики у сфері державної служби в державних органах та їх апараті;
 • розробляє і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативних актів з питань державної служби в державних органах та їх апараті;
 • розробляє, координує і контролює здійснення заходів щодо підвищення ефективності державної служби в державних органах та їх апараті;
 • здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного відбору державних службовців в державних органах та їх апараті;
 • організує навчання і професійну підготовку державних службовців державних органів та їх апарату;
 • контролює дотримання умов реалізації громадянами права на державну службу;
 • організує, координує та забезпечує умови для розвитку наукових досліджень з питань державної служби.

Головдержслужба України складається з 6 структурних підрозділів:

 • Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи
 • Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування
 • Департамент модернізації державної служби
 • Юридичний департамент

Управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Адміністративно-фінансовий департамент, а також: 24 територіальні підрозділи

Головдержслужба в межах своїх повноважень видає на основі й на виконання чинного законодавства накази, організовує та контролює їх виконання. У разі потреби видає разом з іншими органами державної виконавчої влади, місцевими радами та їхніми органами спільні рішення. її рішення з питань державної служби, видані в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, місцевими радами та їхніми органами.

Головдержслужбу очолює начальник. Для погодженого вирішення питань, що входять у компетенцію Головдержслужби, обговорення найважливіших напрямів її поточної та перспективної діяльності в Головному управлінні державної служби України офіційно затверджується колегія у складі начальника (голова колегії), заступників начальника за посадою, а також інших керівних працівників Головного управління. Головдержслужба України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Основні завдання державної служби:

а) охорона інтересів суспільства, прав і свобод людини і громадянина;

б) досягнення і зміцнення цілісності держави;

в) забезпечення ефективної діяльності державних органів;

г) демократизація шляхів формування та діяльності державного апарату та ін.

Втілення цих завдань здійснюється через державних службовців. Право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту та професійну підготовку та пройшли в установленому порядку конкурсний добір чи за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України.

Ці особи е державними службовцями, мають відповідні службові повноваження і займають певні посади.

Посада – це визначена структурою і штатним розкладом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень.

Посадовими особами, вважаються керівники і заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+