Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Адміністративне право України (Шпаргалки)

1. Адміністративне право в системі права України

2. Поняття, риси і завдання адміністративного права

3. Предмет адміністративного права

4. Метод адміністративного права та його розвиток у контексті реформи адміністративного права

5. Система адміністративного права. Підгалузі та правові інститути адміністративного права

6. Джерела адміністративного права України та їхня характеристика. Основні законопроектні роботи в галузі адміністративного права

7. Адміністративно-правові норми: поняття, види та особливості структури

8. Основні положення Концепції адміністративної реформи в Україні

9. Основні напрямки реформи адміністративного права в Україні

10. Дія адміністративної норми в часі, в просторі та за колом осіб. Порядок дії в Україні законодавства СРСР і міжнародних договорів

11. Поняття, види та основні тенденції систематизації адміністративного законодавства

12. Поняття, склад та види адміністративно-правових відносин

13. Поняття, риси та рівні державного управління

14. Функції державного управління: поняття, види та їхня характеристика

15. Принципи державного управління: поняття, види та їхня характеристика

16. Поняття та види методів державного управління

17. Поняття, ознаки та види актів державного управління. Вимоги, що висуваються до актів державного управління

18. Адміністративні послуги: поняття, правове регулювання, класифікація

19. Поняття і види суб’єктів адміністративного права, їхня загальна характеристика. Обставини, що впливають на коло суб’єктів адміністративного права

20. Адміністративно-правовий статус громадян України

21. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства і біженців

22. Центральні органи державної виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

23. Місцеві органи державної виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

24. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування

25. Підприємства та установи як суб’єкти адміністративного права

26. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права

27. Правові засади державної служби

28. Поняття, ознаки і види державної служби

29. Поняття і види державних службовців, їхні обов’язки і права

30. Право громадян на державну службу та механізм його реалізації

31. Поняття та риси адміністративної відповідальності

32. Підстави адміністративної відповідальності та їхня характеристика

33. Ознаки та склад адміністративного проступку

34. Колективні суб’єкти (юридичні особи) як суб’єкти адміністративної відповідальності

35. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх

36. Поняття та особливості адміністративного примусу. Співвідношення адміністративного примусу і примусу, передбаче­ного нормами адміністративного права

37. Характеристика заходів адміністративного попередження

38. Характеристика заходів адміністративного припинення

39. Система адміністративних стягнень та їхня характеристика

40. Порядок накладення адміністративних стягнень

41. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність, та їхня характеристика

42. Характеристика заходів адміністративно-процесуального забезпечення

43. Поняття, сутність та види державного контролю. Відмінність контролю від нагляду

44. Поняття, сутність та види адміністративного нагляду, відмінність адміністративного нагляду від прокурорського нагляду

45. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дисципліни у державному управлінні

46. Право громадян на звернення та механізм його реалізації

47. Поняття та види звернень громадян. Провадження по роз­гляду звернень громадян

48. Поняття та правова природа адміністративної юстиції

49. Поняття, задача та правове регулювання адміністратив­ного судочинства

50. Принципи адміністративного судочинства

51. Публічно-правовий спір як предмет адміністративного су­дочинства

52. Основні напрямки адміністративної реформи України

53. Основні напрямки реформування інституту адміністративної відповідальності

54. Основні напрямки реформування інституту державної служби

55. Кодифікація адміністративного права в умовах реформування

56. Адміністративне право і адміністративне процесуальне право: проблеми співвідношення

57. Організаційно-правові засади державного управління еко­номічною сферою

58. Організаційно-правові засади державного управління у галузі житлово-комунального господарства

59. Організаційно-правові засади управління у галузі використання й охорони навколишнього природного середовища

60. Організаційно-правові засади державного управління митною справою

61. Організаційно-правові засади державного управління у галузі фінансів

62. Організаційно-правові засади державного управління банківською справою

63. Організаційно-правові засади державного управління у галузі промисловості

64. Організаційно-правові засади державного управління у галузі агропромислового комплексу

65. Організаційно-правові засади державного управління у галузі транспорту

66. Організаційно-правові засади державного управління у галузі зв’язку

67. Організаційно-правові засади державного управління паливно-енергетичним комплексом

68. Організаційно-правові засади державного управління у галузі захисту економічної конкуренції

69. Організаційно-правові засади державного управління у галузі освіти

70. Організаційно-правові засади державного управління у галузі науки

71. Організаційно-правові засади державного управління у галузі охорони здоров’я

72. Організаційно-правові засади державного управління у галузі культури

73. Організаційно-правові засади державного управління засо­бами масової інформації

74. Організаційно-правові засади державного управління теле­баченням і радіомовленням

75. Організаційно-правові засади державного управління у галузі фізичної культури і спорту

76. Організаційно-правові засади державного управління у галузі соціального захисту населення

77. Організаційно-правові засади державного управління у галузі молодіжної політики

78. Організаційно-правові засади державного управління у галузі туризму

79. Організаційно-правові засади державного управління у галузі зовнішньополітичної діяльності

80. Організаційно-правові засади державного управління у галузі оборони

81. Організаційно-правові засади державного управління у галузі національної безпеки

82. Організаційно-правові засади державного управління у галузі внутрішніх справ

83. Організаційно-правові засади державного управління у сфері юстиції

84. Організаційно-правові засади державного управління у галузі закордонних справ

85. Організаційно-правові засади державного управління у галузі державної безпеки

86. Організаційно-правові засади державного управління державною службою

87. Організаційно-правові засади охорони державного кордону

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+