Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури

 

3. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури

Відповідно до ст.
50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з метою визначення
рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття
адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної
відповідальності адвокатів утворюється Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
адвокатури, яка підконтрольна та підзвітна конференції адвокатів регіону.

Голова та члени кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів,
стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років та адреса
робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим,
області, місті Києві, місті Севастополі і відомості про яких включено до
Єдиного реєстру адвокатів України, строком на п’ять років. Одна й та сама особа
не може бути головою або членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури більше ніж два строки підряд. Голова кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури організовує і забезпечує ведення діловодства кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури. Голова, член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури може бути достроково відкликаний з посади за рішенням конференції
адвокатів регіону, яка обрала його на посаду.

Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури діє у складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат. Кваліфікаційна
палата утворюється у складі не більше дев’яти членів, дисциплінарна – не більше
одинадцяти членів палати.

Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури є повноважною за умови обрання не менше двох третин від
кількісного складу кожної з її палат, затвердженого конференцією адвокатів
регіону.

Кожна палата на
своєму першому засіданні шляхом голосування більшістю голосів від загальної
кількості членів палати обирає з числа членів палати голову та секретаря
палати. Голова палати за посадою є заступником голови кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури. Голова палати, секретар палати за рішенням відповідної
палати може бути достроково відкликаний з посади.

Голова, заступник
голови, секретар палати, член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
не можуть одночасно входити до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної
комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з
оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної
правової допомоги.

До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури належать:

1) організація та
проведення кваліфікаційних іспитів;

2) прийняття
рішень щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту;

3) прийняття
рішень про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

4) здійснення
дисциплінарного провадження стосовно адвокатів;

5) вирішення
інших питань, віднесених до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.

У передбачених
Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» випадках
повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури здійснює її
кваліфікаційна або дисциплінарна палата.

Засідання кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше
половини членів її палат. Засідання палати вважається правомочним, якщо на
ньому присутні більше половини її членів.

Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури приймається шляхом голосування більшістю голосів від
загальної кількості членів її палат. Рішення палати приймається шляхом
голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів, крім випадків,
передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Рішення
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом
тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури або до суду.

Голова, заступник
голови, секретар палати та члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури можуть отримувати винагороду за свою роботу, розмір та порядок
виплати якої встановлюються конференцією адвокатів регіону.

Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших
законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію
адвокатури. Установчим документом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури є положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке
затверджується Радою адвокатів України.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на
рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.
Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна
з’їзду адвокатів України та Раді адвокатів України.

До складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких
становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які
обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які
обираються шляхом голосування з’їздом адвокатів України. Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури обирається членами комісії шляхом голосування зі складу
членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури є повноважною за умови обрання не менше двох третин її
складу.

Строк повноважень
голови, заступників голови, секретаря і членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури становить п’ять років. Одна й та сама особа не може бути
головою, заступником голови, секретарем або членом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури більше ніж два строки підряд. Голова, заступник голови,
секретар, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури можуть
бути достроково відкликані з посади за рішенням органу адвокатського самоврядування,
який обрав їх на посаду. Голова, заступник голови, секретар, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури не можуть одночасно входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної
комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з
оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної
правової допомоги.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури:

1) розглядає
скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій
адвокатури;

2) узагальнює
дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

3) виконує інші
функції відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи
бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право:

1) залишити
скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури без змін;

2) змінити
рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

3) скасувати
рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове
рішення;

4) направити
справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури
вчинити певні дії.

Засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше
половини від загальної кількості членів комісії. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури приймаються шляхом голосування більшістю голосів від
загальної кількості членів комісії.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня
його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури представляє Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію
адвокатури в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами.

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури забезпечує скликання та проведення засідань Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, розподіляє обов’язки між своїми заступниками, організовує і
забезпечує ведення діловодства у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії
адвокатури, розпоряджається коштами і майном Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури відповідно до затвердженого кошторису, вчиняє інші дії,
передбачені цим Законом, положенням про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну
комісію адвокатури, рішеннями Ради адвокатів України і з’їзду адвокатів
України.

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури може отримувати винагороду у розмірі, встановленому з’їздом
адвокатів України або Радою адвокатів України.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших
законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію
адвокатури. Установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію
адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.

Для здійснення контролю за фінансово-господарською
діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарною комісією
адвокатури утворюється і діє ревізійна комісія адвокатів регіону. Ревізійна
комісія адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів
регіону. Голова та члени ревізійної комісії адвокатів регіону обираються
конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності
яких становить не менше п’яти років та адреса робочого місця яких знаходиться в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і відомості
про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, строком на п’ять років.
Кількість членів ревізійної комісії адвокатів регіону визначається конференцією
адвокатів регіону. Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону можуть
бути достроково відкликані з посади за рішенням конференції адвокатів регіону,
яка обрала їх на посаду. Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону не
можуть одночасно входити до складу Вищої ревізійної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,
ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості,
повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

За результатами
перевірок ревізійна комісія адвокатів регіону складає висновки, які подає на
розгляд та затвердження конференції адвокатів регіону. Ревізійна комісія
адвокатів регіону може подавати результати перевірок Раді адвокатів України та
з’їзду адвокатів України.

В свою чергу для
здійснення контролю за фінансово–господарською діяльністю Національної
асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів
України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів
утворюється і діє Вища ревізійна комісія адвокатури, яка підконтрольна і
підзвітна з’їзду адвокатів України.

Голова та члени
Вищої ревізійної комісії адвокатури обираються з’їздом адвокатів України
строком на п’ять років з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких
становить не менше п’яти років. Кількість членів Вищої ревізійної комісії
адвокатури визначається з’їздом адвокатів України. Голова, член Вищої
ревізійної комісії адвокатури можуть бути достроково відкликані з посади за
рішенням з’їзду адвокатів України. Голова, член Вищої ревізійної комісії
адвокатури не можуть одночасно входити до складу ревізійної комісії адвокатів
регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з
оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної
правової допомоги. Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть
отримувати винагороду за роботу в її складі у розмірі, встановленому з’їздом
адвокатів України. За результатами перевірок Вища ревізійна комісія адвокатури
складає висновки, які подає на розгляд та затвердження з’їзду адвокатів
України. Вища ревізійна комісія адвокатури може подавати результати перевірок
Раді адвокатів України, Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+