Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Адвокатське самоврядування

Адвокатське самоврядування

 


1. Органзаційні форми адвокатського самоврядування

2. Рада адвокатів України та ради адвокатів регіонів

1. Органзаційні форми адвокатського самоврядування

В ст. 1 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» зазначається, що адвокатське
самоврядування – це гарантоване державою право адвокатів самостійно вирішувати
питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому вказаним
законом;

Адвокатське
самоврядування ґрунтується на принципах виборності, гласності, обов’язковості
для виконання адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування,
підзвітності, заборони втручання органів адвокатського самоврядування у
професійну діяльність адвоката. Брати участь у роботі органів адвокатського
самоврядування та бути обраними до їх складу можуть лише адвокати України.

Відповідно до ст.
44 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» завданнями
адвокатського самоврядування є:

1)забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у
здійснення адвокатської діяльності;

2) підтримання
високого професійного рівня адвокатів;

3) утворення та
забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

4) створення
сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності;

5) забезпечення
відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність;

6) забезпечення
ведення Єдиного реєстру адвокатів України;

7) участь у
формуванні Вищої ради юстиції у порядку, визначеному законом.

Організаційні
форми адвокатського самоврядування

Організаційними
формами адвокатського самоврядування є:

– конференція адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим,
області, міста Києва, міста Севастополя);

– рада адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області,
міста Києва, міста Севастополя);

– Рада адвокатів України,

– з’їзд адвокатів України.

Адвокатське
самоврядування здійснюється через діяльність конференцій адвокатів регіону
(Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), рад
адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста
Севастополя), кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (Автономної
Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів (Автономної
Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), Вищої ревізійної
комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.

Раду адвокатів України, раду адвокатів регіонів,
кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури ми розглянемо детальніше в
наступних питаннях нашої лекії, а зараз зупинимося на
конференції адвокатів регіону,
З’їзду адвокатів України.

Вищим органом
адвокатського самоврядування в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі є конференція адвокатів регіону, адреса робочого місця
яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві
та Севастополі та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України.

Квота
представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів
регіону затверджуються Радою адвокатів України.

Конференція
адвокатів регіону скликається радою адвокатів регіону не рідше одного разу на
рік. Конференцію може бути скликано також за пропозицією не менш як однієї
десятої від загальної кількості адвокатів регіону, адреса робочого місця яких
знаходиться у відповідному регіоні, або Ради адвокатів України.

У разі якщо рада
адвокатів регіону не скликає конференцію протягом тридцяти днів з дня
надходження пропозиції про її скликання, адвокати, які підписали таку
пропозицію, або Рада адвокатів України приймають рішення про утворення
організаційного бюро зі скликання конференції адвокатів регіону. Організаційне
бюро має права ради адвокатів регіону щодо скликання і забезпечення проведення
конференції та визначає особу, яка головує на засіданні конференції.

Про день, час і
місце початку роботи конференції адвокатів регіону та питання, що вносяться на
її обговорення, адвокати повідомляються не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня
початку роботи конференції.

Конференція
адвокатів регіону вважається повноважною, якщо в її роботі бере участь більше
половини делегатів конференції.

До повноважень
конференції адвокатів регіону належать:

1) обрання голови
та членів ради адвокатів регіону, дострокове відкликання їх з посад;

2) обрання
делегатів на з’їзд адвокатів України;

3) обрання
представника адвокатів регіону до складу Ради адвокатів України та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, дострокове відкликання їх з посад;

4) визначення кількості
членів кваліфікаційної і дисциплінарної палат кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, обрання голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, дострокове відкликання їх з посад;

5) обрання голови
та членів ревізійної комісії адвокатів регіону, дострокове відкликання їх з
посад;

6) затвердження
штатного розпису і кошторису ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури;

7) розгляд та затвердження
звіту ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,
висновків ревізійної комісії адвокатів регіону, представників адвокатів регіону
у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і Ради
адвокатів України;

8) прийняття
інших рішень відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність». Конференція адвокатів регіону приймає рішення шляхом голосування
більшістю голосів делегатів конференції, які беруть участь у її роботі.

Вищим органом
адвокатського самоврядування України є з’їзд адвокатів України.

До складу з’їзду
адвокатів України входять делегати, які обираються конференціями адвокатів
регіонів шляхом голосування відносною більшістю голосів делегатів, які беруть
участь у конференції. Квота представництва, порядок висування та обрання
делегатів з’їзду адвокатів України, порядок проведення з’їзду адвокатів України
встановлюються Радою адвокатів України.

З’їзд адвокатів
України скликається Радою адвокатів України не рідше одного разу на три роки. З’їзд
адвокатів України скликається у шістдесятиденний строк за ініціативою Ради
адвокатів України або на вимогу не менш як однієї десятої від загальної
кількості адвокатів, включених до Єдиного реєстру адвокатів України, або не
менш як однієї третини рад адвокатів регіонів.

У разі якщо Рада
адвокатів України не скликає з’їзд адвокатів України протягом шістдесяти днів з
дня надходження пропозиції про скликання з’їзду, адвокати або представники рад
адвокатів регіонів, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про
утворення організаційного бюро зі скликання з’їзду адвокатів України. Організаційне
бюро має право скликати та забезпечувати проведення з’їзду адвокатів України,
визначати особу, яка головує на засіданні з’їзду.

Про день, час і
місце початку роботи з’їзду адвокатів України та питання, що вносяться на його
обговорення, адвокати повідомляються не пізніш як за двадцять днів до дня
початку роботи з’їзду.

З’їзд адвокатів
України є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини обраних
делегатів, які представляють більшість конференцій адвокатів регіонів.

З’їзд адвокатів
України:

1) обирає голову
і заступників голови Ради адвокатів України, голову і заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, голову і членів Вищої ревізійної комісії адвокатури та
достроково відкликає їх з посад;

2) затверджує
статут Національної асоціації адвокатів України та вносить до нього зміни;

3) затверджує
правила адвокатської етики;

4) затверджує
положення про Раду адвокатів України, положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну
комісію адвокатури, положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури;

5) розглядає та
затверджує звіти Ради адвокатів України, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, висновки Вищої ревізійної комісії адвокатури;

6) призначає
трьох членів Вищої ради юстиції;

7) затверджує
кошторис Ради адвокатів України, кошторис Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, затверджує звіт про їх виконання;

8) здійснює інші
повноваження відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність».

З’їзд адвокатів
України може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, визначити напрями їх
використання та відповідальність за несплату внесків. Рішення з’їзду адвокатів
України приймаються шляхом голосування більшістю голосів делегатів, що беруть
участь у з’їзді.

Рішення з’їзду
адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма
адвокатами. Рішення конференцій та рад адвокатів регіонів є обов’язковими до
виконання адвокатами, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному
регіоні та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України. Рішення
органів адвокатського самоврядування набирають чинності з дня їх прийняття,
якщо інший строк не передбачений рішеннями.

Утримання органів
адвокатського самоврядування може здійснюватися за рахунок:

1) плати за
складання кваліфікаційного іспиту;

2) щорічних
внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;

3) відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних
комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури;

4) добровільних
внесків адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань;

5) добровільних
внесків фізичних і юридичних осіб;

6) інших не
заборонених законом джерел.

Розмір плати за
складання кваліфікаційного іспиту визначається з урахуванням потреби покриття
витрат на забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій
адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та не може
перевищувати трьох мінімальних заробітних плат, установлених законом на день
подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

Розмір щорічних
внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування
визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності
рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії
адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України. Розмір щорічних
внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є
однаковим для всіх адвокатів. Адвокати, право на заняття адвокатською
діяльністю яких зупинено, звільняються від сплати щорічних внесків адвокатів на
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на період зупинення такого
права.

Розмір
відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення
діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури визначається
з урахуванням потреби покриття витрат для забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури.

Фінансування
органів адвокатського самоврядування, розпорядження їх коштами та майном
здійснюється відповідно до кошторисів, що затверджуються конференціями
адвокатів регіонів та з’їздом адвокатів України.

Фінансова
звітність органів адвокатського самоврядування щорічно оприлюднюється у
порядку, затвердженому Радою адвокатів України.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського
самоврядування утворюється Національна асоціація адвокатів
України, яка є недержавною некомерційною професійною організацією та об’єднує
всіх адвокатів України.

Національна асоціація
адвокатів України:

1) представляє
адвокатуру України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та
міжнародними організаціями, делегує представників до органів державної влади;

2) захищає
професійні права адвокатів та забезпечує гарантії адвокатської діяльності;

3) забезпечує
високий професійний рівень адвокатів України;

4) забезпечує
доступ та відкритість інформації стосовно адвокатів України;

5) виконує інші
функції відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Національна
асоціація адвокатів України є юридичною особою та діє через організаційні форми
адвокатського самоврядування, передбачені Законом України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність».

Національна
асоціація адвокатів України утворюється з’їздом адвокатів України та не може
бути реорганізована. Ліквідація Національної асоціації адвокатів України може
бути здійснена лише на підставі закону.

Статут
Національної асоціації адвокатів України затверджується з’їздом адвокатів
України та є її установчим документом.

З моменту
державної реєстрації Національної асоціації адвокатів України її членами стають
всі особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Інші
особи стають членами Національної асоціації адвокатів України з моменту
складення присяги адвоката України.

 

2. Рада адвокатів України та ради адвокатів регіонів

У період між з’їздами
адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів
України. Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів України визначаються
Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та положенням про
Раду адвокатів України, що затверджується з’їздом адвокатів України. Рада
адвокатів України підконтрольна і підзвітна з’їзду адвокатів України.

До складу Ради
адвокатів України входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить
не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які
обираються конференцією адвокатів регіону, та голова і два заступники голови,
які обираються шляхом голосування з’їздом адвокатів України. Секретар Ради
адвокатів України обирається Радою адвокатів України зі складу членів Ради
адвокатів України. Рада адвокатів України може достроково відкликати з посади
секретаря Ради.

Рада адвокатів
України є повноважною за умови обрання не менше двох третин від її складу.

Строк повноважень
голови, заступників голови, секретаря і членів Ради адвокатів України становить
п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови,
секретарем або членом Ради адвокатів України більше ніж два строки підряд.

Голова, заступник
голови, секретар, член Ради адвокатів України можуть бути достроково відкликані
з посади за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на
посаду. Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України не
можуть одночасно входити до складу ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,
ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури,
комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами
безоплатної правової допомоги.

Рада адвокатів
України:

1) складає
порядок денний, забезпечує скликання та проведення з’їзду адвокатів України;

2) визначає квоту
представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів
регіонів, з’їзду адвокатів України;

3) забезпечує
виконання рішень з’їзду адвокатів України;

4) здійснює
організаційне, методичне, інформаційне забезпечення ведення Єдиного реєстру
адвокатів України, здійснює контроль за діяльністю рад адвокатів регіонів щодо
внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та надання витягів з
нього;

5) затверджує
регламент конференції адвокатів регіону, положення про раду адвокатів регіону,
положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про
ревізійну комісію адвокатів регіону, положення про комісію з оцінювання якості,
повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

6) встановлює
розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації
адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання (якщо з’їздом
адвокатів України прийнято рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та визначено напрями їх
використання);

7) визначає
розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на
забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

8) сприяє
діяльності рад адвокатів регіонів, координує їх діяльність;

9) сприяє
забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних
прав адвокатів;

10) приймає
рішення про розпорядження коштами і майном Національної асоціації адвокатів
України відповідно до призначень коштів і майна, визначених статутом
Національної асоціації адвокатів України та рішеннями з’їзду адвокатів України;

11) розглядає
скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад адвокатів регіонів, їх голів,
скасовує рішення рад адвокатів регіонів;

12) визначає
друкований орган Національної асоціації адвокатів України;

13) забезпечує
ведення офіційного веб–сайту Національної асоціації адвокатів України;

14) виконує інші
функції відповідно до цього Закону та рішень з’їзду адвокатів України.

Засідання Ради
адвокатів України скликаються головою Ради адвокатів України, а в разі його
відсутності – одним із заступників голови не рідше одного разу на два місяці.
Засідання Ради адвокатів України може бути також скликане за пропозицією не
менш як однієї п’ятої від загального складу членів Ради.

У разі якщо
голова Ради адвокатів України або його заступник не скликає засідання Ради
протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про скликання засідання,
члени Ради адвокатів України, які підписали таку пропозицію, приймають рішення
про утворення організаційного бюро зі скликання Ради адвокатів України. Організаційне
бюро має право скликати та забезпечувати проведення засідань Ради, визначати
особу, яка головує на засіданні Ради. Засідання Ради адвокатів України є
повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради
адвокатів України приймаються більшістю голосів від загальної кількості її
членів. У разі рівного розподілу голосів членів Ради голос головуючого на
засіданні є вирішальним.

Голова Ради
адвокатів України за посадою є головою Національної асоціації адвокатів
України. Він представляє Раду адвокатів України та Національну асоціацію
адвокатів України в органах державної влади, органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами.

Голова Ради
адвокатів України забезпечує скликання та проведення засідань Ради адвокатів
України, розподіляє обов’язки між своїми заступниками, організовує і забезпечує
ведення діловодства Ради адвокатів України, розпоряджається коштами і майном
Національної асоціації адвокатів України відповідно до затвердженого кошторису,
організовує і забезпечує роботу секретаріату Національної асоціації адвокатів
України, вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, положенням про Раду
адвокатів України, статутом Національної асоціації адвокатів України, рішеннями
Ради адвокатів України і з’їзду адвокатів України.

Голова Ради
адвокатів України може отримувати винагороду у розмірі, встановленому з’їздом
адвокатів України.

У період між
конференціями адвокатів регіону функції адвокатського самоврядування у регіоні
виконує рада адвокатів регіону, яка підконтрольна і підзвітна конференції
адвокатів регіону.

Голова та члени
ради адвокатів регіону обираються конференцією адвокатів регіону з числа
адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років та
адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим,
області, місті Києві, місті Севастополі і відомості про яких включено до
Єдиного реєстру адвокатів України, строком на п’ять років. Одна й та сама особа
не може бути головою або членом ради адвокатів регіону більше ніж два строки
підряд. Кількість членів ради адвокатів регіону визначається конференцією
адвокатів регіону.

На першому
засіданні члени ради адвокатів регіону за пропозицією голови ради обирають зі
свого складу заступника голови та секретаря ради. Голова, заступник голови,
секретар, член ради адвокатів регіону не можуть одночасно входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,
ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради
адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання
адвокатами безоплатної правової допомоги. Голова, заступник голови, секретар,
член ради адвокатів регіону можуть бути достроково відкликані з посади за
рішенням органу адвокатського самоврядування, який їх обрав на посаду.

Повноваження ради
адвокатів регіону:

1) представляє
адвокатів регіону;

2) складає
порядок денний, скликає та забезпечує проведення конференції адвокатів регіону;

3) забезпечує
виконання рішень конференції адвокатів регіону, здійснює контроль за їх
виконанням;

4) здійснює
інформаційно–методичне забезпечення адвокатів регіону, сприяє підвищенню їх
кваліфікації;

5) приймає
присягу адвоката України;

6) визначає
представників адвокатури до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для
надання безоплатної вторинної правової допомоги;

7) сприяє
забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних
прав адвокатів;

8)
розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису;

9) забезпечує в
установленому порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України;

10) утворює
комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами
безоплатної правової допомоги;

11) виконує інші
функції відповідно до цього Закону, рішень конференції адвокатів регіону, Ради
адвокатів України, з’їзду адвокатів України.

Засідання ради
адвокатів регіону є повноважним, якщо в його роботі бере участь більше половини
її членів. Рада адвокатів регіону приймає рішення шляхом голосування більшістю
голосів від загальної кількості її членів.

Голова, заступник
голови, секретар ради адвокатів регіону можуть отримувати винагороду за свою
роботу, розмір та порядок виплати якої встановлюються конференцією адвокатів
регіону.

Рада адвокатів
регіону є юридичною особою. Повноваження і порядок роботи ради адвокатів
регіону визначаються цим Законом та положенням про раду адвокатів регіону. Установчим
документом ради адвокатів регіону є положення про раду адвокатів регіону, яке
затверджується Радою адвокатів України.

Голова ради адвокатів регіону представляє раду в
органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах, організаціях, перед громадянами. Він забезпечує скликання та
проведення засідань ради адвокатів регіону, організовує і забезпечує ведення
діловодства ради адвокатів регіону, вчиняє інші дії, передбачені положенням про
раду адвокатів регіону, рішеннями конференції адвокатів регіону, ради адвокатів
регіону, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України. Голова ради
адвокатів регіону може одержувати винагороду за роботу в розмірі, встановленому
конференцією адвокатів регіону.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+