Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2.2. Проблема виробничого травматизму

3.2.2. Проблема виробничого травматизму

За кількістю потерпілих нещасні випадки бувають одиночні та групові . Наслідком нещасного випадку може бути: переведення потерпілого на легшу роботу; одужання потерпілого; встановлення потерпілому інвалідності; смерть потерпілого. Явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві, називається виробничим травматизмом.

3.2.2. Проблема виробничого травматизму

Травми залежно від характеру дії бувають:

– механічні (забите місце, переломи);

– термічні (опіки, обмороження);

– хімічні (отруєння, опіки);

– електричні (опіки, мітки, електроофтальмія, фібріляція серця, електрикний шок);

– психічні (переляк, шок) Втрата працездатності може бути:

– тимчасова – людина відновила працездатність і повернулася до роботи;

– постійно-тимчасова – людина відновила працездатність і повернулася до роботи, але залишились наслідки травми (втратила палець або кульгає);

– постійна – постійна втрата працездатності (інвалід І групи).

Явище, що характеризується сукупністю професійних захворювань, називається професійною захворюваністю.

3.2.3. Розслідування та облік нещасних випадків

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” роботодавець зобов’язаний проводити розслідування і вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій “Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях” регламентує таку процедуру.

За наслідками розслідування нещасного випадку складається акт розслідування. На облік беруться нещасні випадки, які трапились:

– під час виконання трудових обов’язків;

– на робочому місці на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу;

– під час проїзду на роботу або з роботи;

– під час аварій, а також під час їх ліквідації;

– під час надання підприємствам шефської допомоги Розслідуванню і обліку підлягають нещасні випадки:

– травми гострі отруєння, які виникли внаслідок шкідливих і небезпечних чинників;

– травми через нанесення тілесних пошкоджень іншою особою;

– ураження блискавкою;

– пошкодження внаслідок контакту представниками фауни і флори;

– інші пошкодження здоров’я при аваріях і стихійних лихах. Нещасний випадок, який стався під час навчально-виховного процесу і викликав в студента втрату працездатності (здоров’я) не менше одного дня відповідно до медичного висновку, оформляється актом форми Н-Н.

Адміністрація закладу зобов’язана видати потерпілому або особі, яка представляє його інтереси копію акта форми Н-Н про нещасний випадок, оформленого державною мовою не пізніше трьох днів після закінчення розслідування по ньому. Акт форми Н-Н підлягає зберіганню в архіві органу управління освітою, навчально-виховного закладу протягом 45 років.

Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, складання акта форми Н-Н, розроблення і виконання заходів щодо усунення причин нещасного випадку несе керівник закладу (рис. 3.21).

3.2.2. Проблема виробничого травматизму

Винні у порушенні. Положення про охорону праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах приховуванні нещасного випадку, що трапився, притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством

3.2.4. Повідомлення про нещасні випадки

Медична установа, куди доставлено потерпілого (або він там знаходиться на лікуванні), який постраждав при нещасному випадку, зобов’язана на запит керівника закладу видати медичний висновок про характер ушкоджень. По закінченні терміну лікування потерпілого керівник закладу направляє до вищого органу управління повідомлення про наслідки нещасного випадку.

Про кожний нещасний випадок, який стався потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосередньо керівника робіт, який зобов’язаний:

– терміново організувати долікарську допомогу потерпілому та його доставку до лікувальної установи;

– повідомити про випадок, що стався, керівника закладу та службу охорони праці;

– до прибуття комісії з розслідування зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю оточуючих і не призведе до більш тяжких наслідків).

Керівник закладу зобов’язаний негайно вжити заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок, повідомити про це потерпілого або особу, яка представляє його інтереси і зробити запит висновку з медичної установи про характер і тяжкість ушкодження потерпілого.

Керівник закладу, одержавши повідомлення про нещасний випадок, наказом призначає комісію з розслідування у складі:

– голови – заступник керівника закладу;

– членів – працівник служби охорони праці, представників колективу

Комісія по розслідуванню нещасного випадку зобов’язана:

– протягом трьох діб провести розслідування нещасного випадку, виявити і опитати свідків та осіб, які допустили порушення правил безпеки життєдіяльності, по можливості отримати пояснення потерпілого;

– скласти акт про нещасний випадок у чотирьох примірниках, з’ясувати обставини і причини;

– розробити заходи щодо усунення причин нещасного випадку – визначити відповідальних за це осіб і направити на затвердження керівнику закладу.

До акта додаються пояснення свідків, потерпілого та інші документи, що характеризують стан місця, де стався нещасний випадок наявність шкідливих і небезпечних чинників, медичний висновок тощо.

Керівник закладу протягом доби після закінчення розслідування затверджує чотири примірники акта і по одному направляє: до підрозділу, де стався нещасний випадок; начальнику служби охорони праці; до архіву закладу; потерпілому або особі, яка представляє інтереси останнього.

Нещасний випадок, про який потерпілий при відсутності свідків не повідомив керівника закладу або наслідки від якого виявилися не відразу, повинен бути розслідуваний у термін не більше місяця з дня подачі письмової заяви потерпілим або особою, яка представляє інтереси останнього. У такому випадку питання про складання акта вирішується після всебічної перевірки заяви про нещасний випадок, що стався, з урахуванням усіх обставин, медичного висновку про характер травми, можливої причини її походження, свідчень учасників заходу та інших доказів. Одержання медичного висновку покладається на адміністрацію навчально-виховного закладу (рис. 3.22).

3.2.2. Проблема виробничого травматизму

Нещасний випадок, що стався з студентами навчальних закладів, які проходять практику або виконують роботу під керівництвом персоналу підприємства, розслідується спільно з представником органу управління освітою згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, оформляється актом і обліковується підприємством.

Нещасний випадок, що стався на підприємстві або установі з студентом вищого навчального закладу, які проходить практику або виконує роботу під керівництвом викладача, майстра виробничого навчання на дільниці, яка виділене підприємством для цієї мети, розслідується органом управління освітою спільно з представником підприємства і береться на облік органом управління освітою, навчально-виховним закладом. Один примірник затвердженого акта направляється за місцем навчання потерпілого, а копія – до відповідного органу управління освітою

Всі нещасні випадки, оформлені актами, реєструються органом управління закладами та установами у спеціальному журналі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+