Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2.5. Спеціальне розслідування нещасних випадків

3.2.5. Спеціальне розслідування нещасних випадків

Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки: групові (одночасно з двома і більше потерпілими) та із смертельним наслідком.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком керівник закладу зобов’язаний негайно повідомити:

– медичну установу за місцем, де стався нещасний випадок;

– вищий орган управління освітою за підлеглістю, включаючи і міністерство (відомство), у віданні якого знаходиться навчально-виховний заклад;

– особу, яка представляє інтереси потерпілого;

– прокуратуру, орган внутрішніх справ за місцем, де стався нещасний випадок;

– місцеві органи державного нагляду, якщо зазначений нещасний випадок стався на об’єктах, підконтрольних цим органам

Повідомлення передається телеграфом, телефоном або іншим засобом зв’язку. Такі ж повідомлення надсилаються, якщо смерть потерпілого настала під час тимчасового звільнення від занять в установленому порядку. У таких випадках спеціальне розслідування здійснюється з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, що стався під час далеких походів, екскурсій або інших заходів поза територією району (міста), керівник заходу, що проводиться, негайно повідомляє орган управління освітою, прокуратуру за місцем події, керівника закладу, де навчається потерпілий.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку і випадку із смертельним наслідком проводиться комісією з спеціального розслідування (рис. 3.23) у складі:

– голови – керівник (заступник) вищого органу;

3.2.5. Спеціальне розслідування нещасних випадків

– членів – керівник (заступник) закладу, начальник (працівник) служби охорони праці, представники колективу

Комісія по спеціальному розслідуванню протягом 10 днів розслідує нещасний випадок і складає акт спеціального розслідування, оформлює інші необхідні документи і матеріали.

Матеріали спеціального розслідування повинні включати:

– копію наказу про створення комісії із спеціального розслідування;

– акт спеціального розслідування;

– копію акта за формою Н-Н на кожного потерпілого окремо;

– плани, схеми і фотознімки місця події;

– протоколи опитувань, пояснення свідків нещасного випадку та інших причетних осіб, а також посадових осіб, відповідальних за дотримання вимог норм і правил з охорони праці;

– витяг з журналу про проходження потерпілим навчання та інструктажів з охорони праці, правил поведінки;

– медичний висновок про характер і тяжкість ушкоджень, що вчинено потерпілому, причини його смерті;

– висновок експертної комісії про причини нещасного випадку, результати лабораторних та інших досліджень, експериментів, аналізів;

– витяги з інструкцій, положень, наказів та інших актів, що визначають заходи, які забезпечують безпечні умови проведення навчально-виховного процесу та відповідальних за це осіб.

На вимогу комісії по спеціальному розслідуванню адміністрація зобов’язана:

– запросити для участі в розслідуванні нещасного випадку спеціалістів-експертів, з яких може створюватись експертна комісії;

– зробити фотознімки пошкодженого об’єкта, місця нещасного випадку та подати інші необхідні документи;

– провести технічні розрахунки, лабораторні дослідження, ви пробування та інші роботи;

– надати транспортні засоби та засоби зв’язку, необхідні розслідування;

3.2.5. Спеціальне розслідування нещасних випадків

– забезпечити друкування, розмноження у необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку.

Експертна комісія створюється за розпорядженням голови комісії по спеціальному розслідуванню. Питання, які вимагають експертного висновку, і матеріали з висновками експертної комісії оформляються письмово. Заклад, де стався нещасний випадок, компенсує витрати, пов’язані з діяльністю комісії та залучених до її роботи спеціалістів.

Голова комісії, яка проводила спеціальне розслідування нещасного випадку, у п’ятиденний термін після його закінчення направляє матеріали до прокуратури за місцем, де стався груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком. Копії актів спеціального розслідування і форми Н-Н (на кожного потерпілого окремо) та наказ керівника закладу за результатами розслідування нещасного випадку направляються до відповідного вищого органу управління освітою.

Керівник закладу, органу управління, якому підлягає заклад, зобов’язаний у п’ятиденний термін розглянути матеріали спеціального розслідування нещасного випадку і видати наказ про вжиття запропонованих комісією з спеціального розслідування заходів щодо запобігання подібним випадкам, а також притягти до відповідальності осіб, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, вимог безпеки проведення навчально-виховного процесу. Про виконання зазначених заходів керівник закладу письмово повідомляє вищий орган управління, а по об’єктах, що підконтрольні органам державного нагляду, – їх місцевим органам.

Розслідування групового нещасного випадку з особливо тяжкими наслідками (при яких загинуло 5 і більше чоловік) проводить комісія, призначена міністерством (відомством). До її складу поряд з працівником міністерства (відомства) входять представники органів охорони здоров’я, повноважний представник профспілкового органу, а за необхідності представник відповідного органу державного нагляду.

3.2.6. Розслідування та облік професійних захворювань і отруєнь

Усі вперше виявлені хронічні професійні захворювання підлягають розслідуванню протягом 7 днів з моменту одержання повідомлення про профзахворювання (рис. 3.25).

3.2.5. Спеціальне розслідування нещасних випадків

Для встановлення остаточного діагнозу і зв’язку профзахворювання з впливом виробничих факторів і трудового процесу спеціаліст з профпаталогії направляє хворого до визначених МОЗ спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів.

Віднесення захворювання до професійного проводиться відповідно до списку професійних захворювань, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України:

– Донецький НДІ гігієни праці і профзахворювань;

– Інститут медицини праці (м . Київ);

– Криворізький НДІ гігієни праці і профзахворювань; Харківський НДІ гігієни праці і профзахворювань; Харківський НДІ медичної радіології;

– Український НДІ екології і токсикології хімічних речовин;

– Донецька обласна спеціалізована клінічна лікарня професійних захворювань;

– Відділення профпаталогії Луганської обласної клінічної лікарні;

– Відділення профпаталогії Львівської обласної клінічної лікарні;

– Відділення профпаталогії Черкаської обласної лікарні.

Розслідування профзахворювань проводиться комісією з розслідування, яка призначається наказом керівника санепідемстанції. До її складу входять: працівник санепідемстанції (голова комісії), представники профспілкової організації, трудового колективу, лікувально-профілактичного закладу, а також спеціаліст з профпаталогії і роботодавець. Акт розслідування профзахворювання складається комісією у 5 примірниках протягом 3 діб надсилається хворому, підприємству, лікувальному закладу, профспілковій організації.

Усі виявлені отруєння підлягають розслідуванню. Роботодавець підприємства наказом призначає комісію з розслідування у складі керівника служби охорони праці, керівника структурного підрозділу. За наслідками розслідування на облік беруться отруєння, які трапились: під час виконання трудових обов’язків, а також дій в інтересах підприємства без доручення роботодавця. Підприємство в п’ятиденний термін після закінчення розслідування отруєння надсилає матеріали відповідному органу державного нагляду за охороною праці, а в разі розслідування гострого отруєння – також санепідемстанції. Всі нещасні випадки, оформлені актами, реєструються органом управління, навчально-виховними закладами у спеціальному журналі.

Медична установа, куди доставлено учня, студента або вихованця, який постраждав при нещасному випадку (отруєнні), що стали під час навчально-виховного процесу, зобов’язана на запит керівника закладу видати медичний висновок про характер отруєнь. По закінченні строку лікування потерпілого (потерпілих) керівник закладу направляє до вищого органу управління освітою повідомлення про наслідки отруєння.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+