Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Список рекомендованої літератури

Список рекомендованої літератури

1. .Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Інтегрований курс безпеки життєдіяльності (теоретичні основи): Навч. посіб. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О .А. ,2009 . – 200 с.

2. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності та охорона праці (Практичний курс): Навчальний посібник . – Кам’янець-Подільський: “Думка”,2010 – 152 с.

3. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Недокіс В.А. Концептуальні засади побудови і вивчення курсу безпеки життєдіяльності в 12-річній середній школі . – 36 наук . праць . Серія педагогічна . – Вип . 6 . – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ: Інформ . -вид .відділ, 2000

4. .Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Практикуми з безпеки життєдіяльності в особистісно орієнтованій основі системі підготовки вчителя: Навчально-метод посібник – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О А , 2006 – 140 с.

5. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Практикум з безпеки життєдіяльності та охорони праці: Навчально-метод посібник . – Кам’янець-Подільський: ВОП Сисин О . В. , 2007 . -140 с.

6. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи): Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О . А . , 2008 . – 108 с.

7. Безпека життєдіяльності . Лабораторно-практичні заняття: Навч посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів /За ред . С . П . Величка . – Кіровоград: КДПУ ім . В Винниченка, 2004 – 140 с.

8. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи: Навчальний посібник / С . Апостолюк, В . С . Джигирей . А . В . Апостолюк та ін . – К .: Знання, 2006 . – 215 с .

9. Васильчук М.В., Медвідь М.В., Сачков Л.С. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності . – К . : Фенікс, 2000 . – 896 с.

10 . Волинко О. Вимірювання характеристик природного гамма-фону . Робота фізичного практикуму // Фізика та астрономія в школі . – 2005 . – № 4 .

11. Джигерей В.С. та ін. Безпека життєдіяльності . Практичні заняття – Львів: Афіша, 2000 . – 251 с .

12. Желібо Є.П., Заверуха Н.М ., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: навч . посіб . / За ред . Є . П . Желібо . 4-е вид . – К . : Каравела, 2005. – 344 с .

13. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С ., Мельников О.В. Основи охорони праці – Львів: Афіша, 2000 – 350 с

14. Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності (опорний конспект лекцій) . – К . : КДТЕУ, 1999 . – 208 с .

15. Зацарний В.В., Пантелеймонов А.Е. безопасность студентов на практике . – К . : Вища школа, 1989 .

16. Іваськевич І.О. Ергономіка: Навчальний посібник . – Тернопіль: Економічна думка, 2002 – 168 с

17. Катренко ЛА., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти . – Суми: “Університетська книга”, 2001 . – 339 с .

18. Концепція освіти з напрямку “Безпека життя і діяльності людини”. – “Освіта України”, № 50, 12 .12 . 97 .

19. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч по-сібн . Львів: ЛБК; Київ: Знання, 1999 . – С . 3-38 .

20. Мендерецький В.В. Фізичні принципи вивчення радіаційної безпеки в школі Зб наук праць Серія педагогічна – Вип 8 – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ: Інформ . -видавн . відділ, 2002 .

21. Мендерецький В.В., Панчук О.П. Лабораторно-практичні заняття з безпеки життєдіяльності (охорона праці, цивільна оборона): Навч посіб – Кам’янець-Подільський: ПП АСТК, 2005 -138 с

22. Науково-практичний коментар до Закону України “Про охорону праці” – К : “Основа”, 1996

23. Пилипишин С.М., Переймибіда С.М. Охорона праці в навчально-виховних закладах . Методичні рекомендації . – Тернопіль СМТ “Астон”,1999 . – 164 с .

24. Пістун І.П. Практикум з безпеки життєдіяльності . – Львів, 2000 . – 112 с

25. ПлахтійП.Д.,МендерецькийВ .В.,ПанчукО.П.,БаранГ.М., Олійник О.І. та ін. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб . для підготовки майбутнього учителя . – Кам . -Под . , 2006 . – 144 с .

26. Плахтій П.Д., Мендерецький В.В., та ін. Безпека життєдіяльності: Навч . Посіб . – Кам’янець-Подільський: “Медобори”, 2003 . – 304 с.

27. Плахтій П.Д., СавчукА.М., ПідгорнийВ.К., Бурдейний І.М. Безпека життєдіяльності в запитаннях і відповідях: Навч . посібник / За ред. П . Д . Плахтія . – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М . І . ,2005 – 255 с

28. Пуляк О.В. Вивчення питань ергономіки на лабораторно-практичних заняттях з безпеки життєдіяльності // Наукові записки . – Випуск 66 . – Серія: Педагогічні науки . – Кіровоград: РВК КДПУ ім . В . Винниченка . – 2006 . – Ч . 2 . – С . 53-59 .

29. Типова програма нормативної дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта” всіх спеціальностей / Укл . В . М . Заплатинський, В . В . Мухін, М . І . Стеблюк та ін . – К . , 2002 . – 18 с .

30. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці Законодавство України про охорону праці . Т . 1 . – К . : “Основа”, 1995 .

31. Царенко І.Л.,Величко С.П. Лабораторний практикум з основ безпекижиттєдіяльності у середній школі // Наук . зап . – Вип . 60 . – Серія: Пед науки – Кіровоград: КДПУ ім В Винниченка -2005 – Ч 2 – С 145-152.

32. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності: Підручник . – К . : ВД “Професіонал”, 2004 . – 560 с.

33. Ярошевська В.М. та ін. Словник термінів і понять з безпеки життєдіяльності . – К . : НМЦ, 2004 . – 255 с.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ
Наступний розділ