Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ АПК

6.5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ АПК

Регулювання управлінської діяльності в галузі АПК базується на “Положенні про систему управління охороною праці у сільському господарстві”. Цей документ розроблено фахівцями “Інженерного центру Укрсільгоспохоронпраця” і затверджено Мінагрополітики України.

Метою СУОП на рівні управлінь АПК рай- і облдержадміністрацій, структурних підрозділів Мінагрополітики України, комітетів, добровільних об’єднань підприємств та інших формувань, що перебувають у безпосередньому віданні Міністерства, є забезпечення підготовки, прийняття, реалізації економічно та соціально обґрунтованих рішень, що сприяють здійсненню підприємствами організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення здоров’я та працездатності людини у процесі праці.

6.5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ АПК

Рис. 6.5. Структура органів управління безпекою життєдіяльності на регіональному рівні

Склад суб’єктів управління охороною праці в агропромисловому комплексі України наведено на рис. 6.6 [3].

Основним змістом (за розділами) нормативного акта є:

1. Порядок введення в дію системи управління охороною праці.

2. Матеріальне забезпечення.

3. Фінансове забезпечення.

4. Контроль за станом охорони праці та функціонування СУОП. б. Облік, звіт, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці. Заохочення працівників до роботи з охорони праці.

6. Пропаганда передового досвіду роботи з поліпшення стану охорони праці.

7. Інформація про стан охорони праці.

Структурну схему організації робіт з розробки впровадження СУОП на сільськогосподарському підприємстві подано на рис.6.7. Керівник підприємства:

— видає наказ (приймає рішення) про організацію-робіт щодо розробки і впровадження СУОП та створення координаційної групи на підприємстві, затверджує положення про координаційну групу;

— створює службу охорони праці підприємства, затверджує положення про неї;

— створює кабінет з охорони праці підприємства;

— спільно з трудовим колективом укладає трудовий договір та два рази на рік взаємозвітує про його виконання на зборах трудового колективу;

— організує ознайомлення працівників підприємства з передовим досвідом споріднених підприємств та вивчення безпечних методів праці;

— забезпечує ознайомлення всіх працівників підприємства із вхідною інформацією з питань охорони праці і виробничого середовища;

— використовує вихідну інформацію про стан охорони праці на підприємстві при розгляді та затвердженні заходів про поліпшення існуючого стану охорони праці працівників підприємства;

— призначає комісію з розслідування нещасних випадків;

— бере участь в роботі комісії з спеціального розслідування нещасних випадків.

Головний економіст:

— готує пропозиції про створення та поповнення фонду охорони праці підприємства.

6.5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ АПК 
6.5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ АПК

Рис. 6.7. Схема організації робіт з розробки і впровадження системи управління охороною праці на сільськогосподарському підприємстві [31]

Головний бухгалтер:

— забезпечує фінансування виконання заходів (робіт) щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на робочих місцях і на підприємстві в цілому;

— забезпечує соціальне страхування працівників підприємства від нещасних випадків і професійних захворювань та медичного страхування;

— забезпечує надання працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;

— здійснює облік надходження і витрачення коштів фонду охорони праці.

Інженер-будівельник:

— забезпечує проведення експертиз проектів та кошторисів на будівництво (реконструкцію) підприємства, будівель і споруд на предмет їх технічного рівня, надійності, безпечності і відповідності до вимог охорони праці та виробничої санітарії;

— організовує безпечне виконання будівельних робіт та введення об’єктів в експлуатацію.

Керівники виробничих дільниць (цехів):

— проводять інструктаж працівників з питань охорони праці та їх страхування після первинного інструктажу;

— забезпечують необхідний рівень стану охорони праці на дільниці (цеху);

— контролюють дотримання працівниками вимог безпеки праці;

— видають наряди-допуски на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Координаційна група (головний інженер, заступники керівників підприємства, начальники цехів, інженер з охорони праці, юрист, інженер з кадрів, головні спеціалісти підприємства, голова профкому — 6—10 осіб):

— визначає перелік державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці, що стосуються господарської діяльності підприємства. Аналізує наявність на підприємстві зазначених нормативних документів, організує їх доукомплектування;

— розробляє Положення про СУОП підприємства;

— організовує вибори на загальних зборах колективу підприємства (дільниці, цеху) уповноважених з питань охорони праці. Розробляє Положення про їх роботу;

— за дорученням керівника підприємства спільно з профкомом готує повідомлення загальним зборам колективу підприємства про доцільність створення, кількість та персональний склад комісії з питань охорони праці підприємства. Розробляє Положення про їх роботу;

— готує керівнику підприємства пропозиції (проект наказу, рішення правління):

§ “Про призначення відповідальних осіб з техніки безпеки при роботах по галузях господарства, по окремих виробничих дільницях, при роботі котлів і посудин, що працюють під тиском, транспортних засобів, вантажопідіймальних машин, електрообладнання, у газовому господарстві, з пестицидами, тваринами”;

§ “Про створення постійно діючої комісії з перевірки знань з охорони праці працівників підприємства”. Розробляє Положення про її роботу. Організовує навчання і перевірку знань членів цієї комісії;

§ “Про порядок атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці, паспортизації підприємства та створенню постійно діючої комісії з експертними групами по атестації робочих місць і паспортизації підприємства”;

§ “Про створення добровільної пожежної дружини (команди) та пожежно-технічної комісії”. Розробляє Положення про їх роботу та Положення про організацію проведення спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки працівників підприємства;

§ “Про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, організацію їх належного зберігання” та “Про організацію безплатної видачі молока працівникам підприємства, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці”;

§ “Про створення комісії з безпеки дорожнього руху”.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+