Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Список літератури

Список літератури

1. Закон України “Про охорону праці” в редакції від 21 листопада 2002 р.

2.Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

3. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів. У 4 т. – К.: Держнаглядохоронпраці; Основа, 1995.

4. Кодекс законів про працю України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. -1040 с.

5. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості і небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу Ц Охорона праці. -1998. – № 6.

6. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (Реєстр ДНАОП). – К.: Держнаглядохоронпраці; Основа, 1995. – 223 с.

7. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН3.3.2.007-98.

8. ДНАОП 0.03-1.72-87. Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та Іншими джерелами іонізуючого випромінювання ОСП-72/87 № 4422-87. – Мінохорони здоров’я СРСР, 1987.

9. Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97

10. Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань ОСП-72/87.

11. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДНАОП 0.00-121-98. – 1С Основа, 1998. – 380 с.

12. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. ДНАОП 0.00-132-01 – К.: Укрархбудінформ, 2001. -118 с

13. Правила устройства электроустановок ПУЭ. – ЬА: Энергоиздат, 1998. – 640 с.

14. Система стандартов безопасности труда. – ЬА: Иэд-во стандартов, 1975-1989.

15. Строительные нормы и правила СНиП. – ЬА: Стройиздат, 1976,1991.

16. Типове положення про навчання з питань охорони праці ДНАОП 0.00-12-99.

17. Эргономика / Адамчук В. В., Варно Т. П., Поротникова В. В. и др. / Под. ред. В. В. Адамчука. – М.: Юнити-Дана, 1999.

18. Барабаш В. И., Шкрабак В. С Психология безопасности труда. – СПб, 1996.

19. бубнов В. Г, Бубнова И. В. Доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях: Памятка спасателя. – М.: НЦ ЭНАС, 2000. – 48 с

20. Бубнов В. Г., Бубнова Н. В. Оказание экстренной помощи до прибытия врача: Практ. пособ. – М.: НЦ ЭНАС, 2000. – 64 с.

21. Буянов В. М. Первая медицинская помощь. – М.: Медицина, 1987. -192 с

22. Вігренко I. С Загальна та медична психологія: Навч. посіб. – К.: Здоров’я, 1994.

23. Геврик Є О. Охорона праці. – К.: Ельга; Ніка-Центр, 2003. – 280 с.

24. Гетьман В. Перша долікарська допомога в екстремальних ситуаціях // Охорона праці. -1995. – №5. – С 28-32.

25. Голубков Б. Н, Пятачков Б. И., Романова Т. М. Кондиционирование воздуха, отопление и вентиляция. – М.: Энергоиздат, 1982. – 232 с

26. Даниель Ж., Никуда И. Психология труда / Под ред. К. Н. Плотонова. – М; Профиздат, 1979.

27. Денисенко Г. ф. Охрана труда. – ЬА: Высшая школа, 1995. – 320 с.

28. Желібо Є П., Заверуха Н. М., Зацарний В, В. Безпека життедіяльності / За ред. Є П. Желібо. – К.: Каравела, 2010. – 328 с.

29. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.

30. Катренко Л. А, Пістун і П. Охорона праці в галузі освіти. – К.: Університетська книга; Суми, 2001. – 340 с

31. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент Підручник. У 2 ч. 4.1. Психологія суб’єкта діяльності. – К: КНЕУ, 1999.

32. Охрана труда / Князевский Б. А., Долин П. А, Марусова Т. П. и др. / Под ред. Б. А. Князевского. – М. ” Высшая школа, 1982. – 312 с

33. Козлов В. Ф. Справочник по радиационной безопасности. – М.: Энергоатом-издат, 1987. – 192 с

34. Мартиросова В. Г. Особливості праці користувачів ЕОМ // Охорона праці. -1995. – № 1. – С10-13.

35. Маткович В. П., Папченко А. М. Основы радиационной безопасности. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 176 с.

36. Медведев А, М., Анципович И. С, Виноградов Ю. Н. Охрана труда в мясной и молочной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1989. – 256 с.

37. Навакатикян О. О., Кальниш В. В., Стрюков С М. Охорона праці користувачів комп’ютерних відеодисплейних терміналів. – К.: Основа, 1996. – 400 с

38. Никитин В. С, Бурашников Ю. М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. – М: Агропромиздат, 1991 – 350 с

39. Основи охорони праці / За ред. Гандзюка М. П., Купчика М. П. – К.: Основа, 2000. – 416 с.

40. Павленко А. Р. Компьютер, TV и здоровье. – К.: Основа, 1998 – 152 с.

41. Полежаев £ Ф., Макушин В. Г. Основы физиологии и психологии труда. – М: Экономика, 1974.

42. Сегеда Г. Фч Дашевский В. И. Охрана труда в пищевой промышленности. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 344 с

43. Безопасность труда в промышленности / Ткачук К. К, Галушко П. Я., Сабано Р. В. и др. / Под ред. К. Н. Ткачука. – 1С Техника, 1982. – 232 с

44. Трахтенберг /. М., Коршун М. М., Чабанова О. В. Пгієна праці та виробнича санітарія. – 1С Основа, 1997. – 464 с.

45. Шишков В. 3., Гарадай В. И. Психология безопасности – 1С НИНЦОП, 1996.

46. Яцюк М. М. Навчально-методичні матеріали з питань радіаційної безпеки на підприємствах харчової промисловості. – К.: КТІПП, 1993. – 64 с.

47. Яцюк М. М., Прокопенко O. L Організація та проведення дозиметричного контролю на підприємствах харчової промисловості. – 1С УДУХТ, 1997. – 44 с

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ