Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Основи охорони праці – Гандзюк М.П.

Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. 5-е вид. / За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравела, 2011. – 384 с.

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

ЧАСТИНА І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА УКРАЇНИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Закон України “Про охорону праці”

1.2. Законодавство про працю

Праця жінок та молоді

1.3. Державне соціальне страхування

1.4. Нормативно-правові акти з охорони праці

1.5. Державний нагляд, відомчий, громадський та регіональний контроль за охороною праці

1.6. Відповідальність працівників за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці

РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

2.1. Управління охороною праці

2.2. Служба охорони праці підприємства

2.3. Служба охорони праці об’єднання підприємств

2.4. Служба охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об’єднання підприємств, створених за галузевим принципом

2.5. Служба охорони праці обласних, міських та районних органів державної виконавчої влади

2.6. Відповідальність працівників служби охорони праці

2.7. Планування та фінансування робіт з охорони праці

2.8. Звітність підприємств і організацій з питань охорони праці

РОЗДІЛ 3. НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

3.1. Загальні положення

3.2. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів

3.3. Інструктажі з питань охорони праці

3.4. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи

3.5. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці

РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПІЛЬГИ І КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕСПРИЯТЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ

4.1. Оцінка стану охорони праці на підприємстві

4.2. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

5.1. Соціальне значення охорони праці

5.2. Економічне значення охорони праці

5.3. Витрати на покращення умов і охорону праці

5.4. Методика оцінки соціальної і соціально-економічної ефективності заходів щодо покращення охорони праці

5.5. Економічна оцінка заходів з охорони праці

5.6. Спрощена методика визначення ефективності витрат на охорону праці

РОЗДІЛ 6. ТРАВМАТИЗМ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ЗАПОБІГАННЯ

6.1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві

Спеціальне розслідування нещасних випадків

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин

Розслідування та облік хронічних професійних захворювань 6.2. Розслідування та порядок обліку нещасних випадків невиробничого характеру

6.3. Дослідження виробничого травматизму

6.4. Основні заходи щодо запобігання травмам та професійним захворюванням

ЧАСТИНА II. ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ РОЗДІЛ 7. ПРАЦЯ ТА II ФІЗІОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

7.1. Значення адаптації в трудовому процесі

7.2. Показники тяжкості та напруженості трудового процесу

РОЗДІЛ 8. НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ШКІДЛИВІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ВИРОБНИЧІ ЧИННИКИ

8.1. Характеристика небезпечних та шкідливих психофізіологічних виробничих чинників

8.2. Вплив втоми на безпеку праці

8.3. Вплив стресу на безпеку праці

РОЗДІЛ 9. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

Вплив індивідуальних якостей працівника на безпеку праці

9.1. Мотивація безпеки праці

9.2. Організація безпечної поведінки працівника в процесі праці

9.3. Роль трудового колективу у створенні безпечних умов праці

ЧАСТИНА III. ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ

РОЗДІЛ 10. ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ

10.1. Загальні відомості

10.2. Гігієнічне нормування параметрів повітря робочої зони

10.3. Заходи щодо нормалізації мікроклімату

РОЗДІЛ 11. ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ, ЇХ НОРМУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

11.1. Поняття “чисте повітря”

11.2. Шкідливі речовини та їх небезпека

11.3. Гігієнічне нормування шкідливих речовин

11.4. Особливості газового та парового забруднення повітря

11.5. Контроль вмісту в повітрі шкідливих газів та пари

11.6. Пилове забруднення повітря

11.7. Методи визначення запиленості повітря

11.8. Методи нормалізації складу повітря робочої зони

РОЗДІЛ 12. ОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

12.1. Значення світла для працездатності та здоров’я людини. Види освітлення

12.2. Основні світлотехнічні характеристики

12.3. Природне освітлення, його нормування та розрахунок

12.4. Штучне освітлення, нормування та розрахунок

Джерела світла

Світильники

Нормування штучного освітлення виробничих приміщень

Розрахунок штучного освітлення

Контроль та догляд за освітлювальними установками

РОЗДІЛ 13. ШУМ, ВІБРАЦІЯ, УЛЬТРАЗВУК ТА ІНФРАЗВУК

13.1. Шум. Загальні поняття та визначення

13.2. Гігієнічне нормування шуму

13.3. Вібрація

13 4. Захист від шуму та вібрації

Звукоізоляція

Звукопоглинання

Боротьба з аеродинамічним та гідродинамічним шумом

Боротьба з електромагнітним шумом

13.5. Ультразвук

13.6. Інфразвук

РОЗДІЛ 14. ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

14.1. Визначення та природа іонізуючого випромінювання

14.2. Основні характеристики радіоактивного випромінювання

14.3. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини

14.4. Норми радіаційної безпеки

14.5. Захист від радіаційного випромінювання

РОЗДІЛ 15. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ

15.1. Загальна характеристика електромагнітних випромінювань

15.2. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини, його нормування

15.3. Захист від електромагнітних випромінювань

15.4. Електромагнітні випромінювання комп’ютера

15.5. Електромагнітні випромінювання портативних комп’ютерів

15.6. Безпечні рівні випромінювань

РОЗДІЛ 16. ВИПРОМІНЮВАННЯ ОПТИЧНОГО ДІАПАЗОНУ

16.1. Інфрачервоне випромінювання

16.2. Ультрафіолетове випромінювання

16.3. Лазерне випромінювання

РОЗДІЛ 17. ОХОРОНА ПРАЦІ КОРИСТУВАЧІВ ПК

17.1. Гігієнічні вимоги до організації та обладнання робочих місць з ВДТ

17.2. Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ

Психофізіологічне розвантаження

17.3. Вимоги до профілактичних медичних оглядів

ЧАСТИНА IV. БЕЗПЕКА ПРОЦЕСІВ ПРАЦІ

РОЗДІЛ 18. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

18.1. Основні визначення і актуальність проблеми електробезпеки

18.2. Особливості електротравматизму. Електричний струм як чинник небезпеки

18.3. Дія електричного струму на організм людини

18.4. Види електротравм 18.5. Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом

18.6. Класифікація приміщень за небезпекою електротравм

18.7. Причини електротравм

18.8. Земля як елемент електричної мережі. Напруга кроку

18.9. Фізичні основи електробезпеки

Трифазна мережа, ізольована від землі

Чотирипровідна трифазна мережа з глухозаземленою нейтраллю

18.10. Системи засобів і заходів щодо електробезпеки

Система технічних засобів і заходів електробезпеки

18.11. Опосвідчення стану безпеки та експертиза електроустановок споживачів

РОЗДІЛ 19. СИСТЕМИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

19.1. Класифікація, реєстрація та технічне опосвідчення посудин, що працюють під тиском

19.2. Правила безпеки при експлуатації парових котлів

19.3. Правила безпеки при експлуатації компресорних та холодильних установок

19.4. Правила безпеки при експлуатації стаціонарного обладнання, що працює під тиском

19.5. Правила безпеки при експлуатації балонів

19.6. Правила безпеки прирезервуарному зберіганні газів

19.7. Правила безпеки при експлуатації газового господарства

РОЗДІЛ 20. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ВАНТАЖНИХ І ТРАНСПОРТУВАЛЬНИХ РОБІТ

20.1. Правила безпеки при монтажі та експлуатації транспортних машин та транспортних засобів

20.2. Підіймально-транспортувальні машини, механізми та пристрої. Вимоги безпеки

Лебідки

Тельфери

Елеватори

20.3. Автонавантажувачі, електронавантажувачі та електрокари. Правила безпеки при їх експлуатації

Автонавантажувачі

Електрокари та електронавантажувачі

20.4. Підіймальні пристрої – особливості безпеки при їх експлуатації

Вантажопідіймальні крани

Ліфти

Підйомники

Вантажозахоплювальні пристрої

ЧАСТИНА V. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

РОЗДІЛ 21. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

21.1. Основні поняття та визначення пожежної безпеки

21.2. Складові та загальна схема забезпечення пожежної безпеки

21.3. Законодавча і нормативно-правова база пожежної безпеки

Загальна характеристика законодавчої нормативно-правової бази України про пожежну безпеку

Основні положення Закону України “Про пожежну безпеку”

РОЗДІЛ 22. ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ

22.1. Процес горіння, його форми та види

22.2. Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів

22.3. Самозаймання

РОЗДІЛ 23. ОЦІНКА ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА

РОЗДІЛ 24. СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА

Система протипожежного та противибухового захисту

Способи і засоби гасіння пожеж

Служба пожежної безпеки

Пожежна охорона

Державний пожежний нагляд

Навчання з питань пожежної безпеки

ЧАСТИНА VI. ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ

РОЗДІЛ 25. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

25.1. Загальні принципи надання першої медичної долікарської допомоги

25.2. Надання першої долікарської допомоги при порушенні дихання і серцевої діяльності

25.3. Надання долікарської допомоги при опіках та відмороженні

Опіки шкіри

Термічні опіки шкіри

Хімічні опіки шкіри

Відмороження

РОЗДІЛ 26. ДОПОМОГА ПРИ ІНШИХ ВИДАХ ТРАВМ ТА НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ

26.1. Допомога при утопленні

26.2. Допомога при ураженні блискавкою

26.3. Допомога при ураженні електричним струмом

26.4. Допомога при сонячному ударі

26.5. Допомога при тепловому ударі

Список літератури

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+