Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Висновки

Висновки

Наприкінці минулого і початку ХХІ століття проблема гарантування і підвищення безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій стає однією з важливих соціально-політичних, економічних, соціально-демографічних та екологічних проблем. Ризик виникнення різного роду небезпек на території України залишається високим. Зростає масштабність наслідків аварій, катастроф і стихійних лих, що створює проблему запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації або мінімізації їх наслідків. Останніми роками зусиллями органів виконавчої влади, наукових установ розроблено і прийнято низку законодавчих і нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сфері запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, нагромаджено значний Досвід у проведенні заходів з попередження аварій, катастроф і стихійного лиха та ліквідації їх наслідків, створена наукова база протидії цим негативним явищам. Проблема збереження життєдіяльності людини має глобальний характер, тому кожна людина повинна зробити свій внесок у її вирішення як заради сьогоднішнього суспільства, так і для добробуту прийдешніх поколінь.

ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Адо В. А. Екологія, алергія і СНІД. — К., 1991.

2. Алексеенко И. Р., Кейсевич Л. В. Последняя цивилизация Человек, общество, природа. — К., 1997.

3. Банковские сюжеты с криминалом // Бизнес и банки. — № 25. — 1995.

4. Бегун В. В., Науменко І. М. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки). — К., 2004.

5. Безпека життєдіяльності / За ред. В. Г. Цапка. — К.: Знання, 2004.

6. Білякович М. О., Сусло С. Т., Харамада І. М. Цивільний захист: Навч. посіб. — К.: Аристей, 2005.

7. Векслер Л. Р. Авария на ЧАЭС и ее уроки. — М., 1995.

8. Гайченко В. А., Коваль Г. М. Основи безпеки життєдіяльності людини. — К., 2002.

9. Депутат О. П. та ін. Цивільна оборона. — Л.: Афіша, 2005.

10. Джигирей В. С, Жидецький В. Ц. Безпека життєдіяльності. — Л.: Афіша, 1999.

11. Добровольський В. В. Основи теорії екологічних систем: Навч. посіб. — К.: ВД Профспілка, 2005.

12. Екологія Львівщини. — Л., 2004.

13. Желібо Є. П., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності: Підручник. — К.: Каравела, 2006.

14. Закон України “Про правові засади цивільного захисту”. — К., 2004.

15. Заплатинський В. М. Безпека життєдіяльності. — К.: КДТЕУ, 1999.

16. Заплатинський В. М. Основи кримінологічної безпеки сучасного бізнесу. — К.: КДТЕУ, 2000.

17. Зеркалов Д. В. Безпека комерційної діяльності: У 2 кн. — К.: Основа, 2005. — Кн. 1.

18. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності. — К.: КНЕУ, 2002.

19. Константінов М. П., Журбенко O.A. Радіаційна безпека. — Суми, 2003.

20. Конституція України. — К.: Юрінком, 1996.

21. Конференція ООН. Про сталий людський розвиток. — К., 1999.

22. Концепція освіти з напряму “Безпека життя і діяльності людини”. — К., 2001.

23. Криминальная полиция советует, как не стать жертвой преступления: Пер. с нем. — К., 1992.

24. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. — Л., 1998.

25. Лапін В. М. Людина в екстремальних умовах. — Л., 1995.

26. Міценко І. М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. — Кіровоград, 1998.

27. Міценко І. М., Мезенцева О. М. Цивільна оборона. — Чернівці, 2004.

28. Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Україні. — К., 2003.

29. Основи безпеки життєдіяльності: Навч. посіб. / МОН України Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти. — Тернопіль: Астон, 2002.

30. Основи стійкого розвитку / За ред. Л. Г. Мельника. — Суми, 2005.

81. Петрик О. /. Основи здорового способу життя. — Л., 1995.

82. Підлісна М. С. Основи екологічної безпеки військ. — Л., 1998.

33. Пістун І. П. та ін. Курс лекцій з БЖД. Для бакалаврського рівня. — Л.: Сполом, 1997.

34. Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

35. Пономарьов П. X., Сирохман /. В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини: Навч. посіб. — К.: Лібра, 1999.

86. Програма підготовки студентів вищих навчальних закладів з дисципліни “Безпека життєдіяльності”. — К., 2003.

37. Реверчук Н.Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур. — Л.: ЛБІНБУ, 2004.

38. Сливка С. С. Самозахист населення. — Лм 1996.

39. Яремко З. М. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. — К., 2005.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ