Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Засади (принципи) цивільного процесуального права: поняття, ознаки, значення

Засади (принципи) цивільного процесуального права – це основоположні ідеї, в яких зафіксовані необхідні і суттєві зв’язки, що панують у суспільстві та праві, та які сприяють здійсненню правосуддя у цивільних справах.

Ознаками засади (принципу) є:

  • включає (виражає) в собі певну ідею (погляд), яка складає його зміст;
  • така ідея завжди прямо чи опосередковано повинна бути закріплена в нормативно-правових актах;
  • повинен бути безпосередньо пов’язаним з цивільним процесом, визначати його основні властивості;
  • повинен мати загальне значення для всього цивільного процесу;
  • визначає типові риси цивільного судочинства і може мати винятки, які не є засадою (принципом);
  • характеризуються значною стійкістю та стабільністю;
  • не можуть бути звичайні вимоги (правила), які не складають одну з відомих альтернативних вимог;
  • не можуть бути положення, які дублюють інші засади (принципи) або які з них виходять.

Значення засад (принципів) цивільного процесуального права полягає в тому, що в них відображені найбільш характерні демократичні риси, якісні особливості цивільного судочинства і загальна (соціально-юридична) спрямованість права та його найважливіших інститутів.

Засади (принципи) цивільного процесуального права тісно пов’язані між собою і в сукупності становлять систему. Кожна засада (принцип) системи відіграє самостійну роль, характеризує галузь у цілому, окрему стадію чи окремий процесуальний інститут, але між ними існує зв’язок і взаємодія, які визначаються єдністю мети і завдань цивільного судочинства: дія однієї засади (принципу) обумовлює дію інших. Кожна  засада (принцип) не може існувати окремо від засад (принципів) системи, а тільки у взаємодії з ними. Зміст одних засад (принципів) розкривається з урахуванням змісту інших. Кількісний склад системи  засад (принципів) цивільного процесуального права нормативно не закріплений і в науці цивільного процесу визначається по-різному.

Засади (принципи) цивільного процесуального права здобувають обов’язкову силу тільки після закріплення в цивільному процесуальному законодавстві й у результаті правозастосовчої практики, тому що ідеї, що не одержали закріплення в законі, як вже зазначалось залишаються усього лише засадами правосвідомості, науковими висновками, елементами правової ідеології. Засади (принципи) цивільного процесуального права є за своєю природою тими головними підвалинами галузі права (цивільного процесуального), які визначають направленість регулювання відносин, що складають предмет цивільно-процесуального регулювання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+