Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Повага до честі і гідності, рівності перед законом і судом, пропорційність у цивільному судочинстві

Суд зобов’язаний поважати честь і гідність усіх учасників судового процесу і здійснювати правосуддя на засадах їх рівності перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак. Здійснення правосуддя на таких засадах є одним із найважливіших надбань людства, оскільки расові, тендерні, релігійні й інші забобони є жахливим проявом нерівності серед людей. Сама сутність права і правосуддя передбачає рівність при встановленні відповідальності кожного за скоєне діяння. Цей принцип встановлює для сторін рівні можливості для здійснення ними своїх процесуальних прав і виконання обов’язків. Зміст цього принципу обумовлюється характером спірних матеріальних правовідносин, що належать до юрисдикції суду, і є відображенням загально-правового, закріпленого Конституцією України, принципу рівності усіх громадян перед законом і судом. Визначивши процесуальну рівноправність сторін, цивільне процесуальне законодавство надає їм однакові процесуальні засоби для захисту і рівну можливість для їх застосування та сприяння судові. Суд повинен однаково допомагати сторонам у збиранні та залученні до справи доказів. Він зобов’язаний роз’яснити їх права та обов’язки, попередити про наслідки вчинення чи невчинення процесуальних дій і сприяти забезпеченню реалізації цього принципу.

Суд визначає в межах, встановлених ЦПК України, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: 

  • завдання цивільного судочинства; 
  • забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; 
  • особливості предмета спору; 
  • ціну позову; 
  • складність справи; 
  • значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов’язаних із відповідними процесуальними діями.

Засада (принцип) пропорційності цивільного судочинства можна визначити, як загальну вимогу, що забезпечує право процесу визначити порядок розгляду справи відповідно та співрозмірно розміру позовних вимог судовим витратам, що вони очікують понести, та можливого строку розгляду справи судом. Зміст цієї засади (принципу) повинен реалізовуватися під час обрання заявником та відповідачем (боржником) процедури розгляду справи, а також під час розподілу судом судових витрат, понесених сторонами, виходячи з їх співрозмірності та відповідності обставинам справи. Ця загально визнана засада (принцип) міжнародного права базується на визначальних постулатах верховенства права і, виходячи з пріоритету прав людини, передбачає баланс необхідного державного втручання у приватні справи. Засада (принцип) пропорційності спрямований на забезпечення у правовому регулюванні розумного балансу приватних і публічних інтересів, відповідно до якого цілі обмежень прав повинні бути істотними, а засоби їх досягнення — обґрунтованими і мінімально обтяжливими для осіб, чиї права обмежуються. 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+