Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Тема 1. Економіка як наука і господарська система

1. Понятие экономики

У розвитку і становленні економічної науки умовно можна виділити чотири фази:

– фаза донаучного розвитку – до вісімнадцятого століття.

– фаза зародження економічної науки – 1750-1870 рр. 

– фаза відкриття і розробки основних теоретичних принципів – 1870-1930 рр. 

– фаза сучасних теоретичних досліджень і розробок – після 1930 рр. 

Слово “економіка” прийшло до нас із Давньої Греції, як поєднання слів “ойкос” – будинок, господарство і “номос” – закон, і спочатку означало “мистецтво ведення господарства”. З плином часу зміст терміну змінювався, ставав все більш широким.

Економіка – это сукупність всіх коштів, предметів, речей, субстанцій матеріального і духовного світу, які використовуються людьми з метою забезпечення умов життя, задоволення потреб (система життєзабезпечення, відтворення життя, підтримки і поліпшення умов існування).

Економіка – це наука, яка вивчає  взаємодію людей  в процесі пошуку ефективних шляхів виробництва матеріальних благ і послуг в умовах рідкості і обмеженості ресурсів з метою максимального задоволення постійно зростаючих і необмежених потреб людини і суспільства.

Економіка – це відносини, що виникають між людьми в зв’язку з процесами виробництва, розподілу, обміну, споживання товарів в ході цих процесів.

Основною економічною проблемою  є обмеженість ресурсів і обумовлена цією обмеженістю проблема необхідності вибору.

Головна функція (призначення) економіки полягає в створенні продуктів, необхідних для життєдіяльності суспільства. При цьому виготовляються два види економічних благ:

а) предмети споживання і б) засоби виробництва (умови творчої діяльності).

 

 

2. Предмет, завдання і методи економічної теорії

Економічна теорія – це наука, яка вивчає  взаємодію людей  в процесі пошуку ефективних шляхів виробництва матеріальних благ і послуг в умовах рідкості і обмеженості ресурсів з метою максимального задоволення постійно зростаючих і необмежених потреб людини і суспільства.

Економічна наука – це сукупність знань, які дозволяють відповісти на ряд основних питань:

Що слід виробляти і в якій кількості (СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА)

Як треба виробляти товари, хто їх повинен виробляти, з якими операційними системами, за допомогою яких технологій (ТЕХНОЛОГІЯ)

Для кого або кому призначаються вироблені товари, як вони розподіляються між споживачами (СФЕРА СПОЖИВАННЯ)

Як розподіляти Як споживати і використовувати продукт виробництва

Основні завдання сучасної економічної науки полягають у тому, щоб описати, проаналізувати і пояснити динаміку економічних процесів, що відбуваються у виробництві, при розподілі виробленого продукту і його споживанні. Висновки економічної науки необхідні для встановлення економічної поведінки суспільства.

Економічна теорія являє собою складну систему наук. Існують різні варіанти класифікації економічних наук. Найбільш поширеним серед них є та, відповідно до якої економічні науки поділяються на загальні, спеціальні та галузеві.

Розгляд та вивчення економічних питань ведеться на рівнях макроекономіки і мікроекономіки.

На рівні макроекономіки вивчається поведінка економічної системи в цілому.

На рівні мікроекономіки вивчаються закономірності і наслідки функціонування окремих суб’єктів в ринковій економіці (наприклад, фірми, банки, домашні господарства).

Також можна виділити мезоекономіку (поведінка певних підсистем національної економіки або галузей народного господарства) і супермакроекономіку (поведінка світової економіки в цілому).

Найважливішими методами дослідження в економічній теорії є: метод наукової абстракції, аналізу, індукції і дедукції, системный підхід, метод функціонального аналізу, історичний і логічний, економіко-математичне моделювання, економічний експеримент  та ін.

Економічні принципи:

–  допущення «за інших рівних умов»;

–  принцип «витрати-вигоди», що вимагає економічно раціонального вибору з цілого ряду альтернатив;

–  принцип «після цього, не означає внаслідок цього», який вимагає не змішувати в аналізі кореляцію (залежність) з причинністю.

При вивченні економічних проблем часто використовують позитивний і нормативний аналіз. 

 

 

3. Структура економіки

 

Функціональна структура

 

1. Економіка — це перш за все людина, люди. 

Праця як доцільні дії проявилась перш за все в господарюванні.

Людина являє ціль економіки. В той же час люди є засобом економіки.

Людина як частина економіки і її учасник виступає в трьох особах:

– людина-виробник;

– людина-споживач;

– людина-управлінець (координування та узгодження дій).

2. Друга частина економіки — природа. Природа – середовище проживання людей (навколишнє середовище).

3. Третя складова частина економіки — «штучна (антропогена) природа» – все, що створено людиною, виникло в результаті діяльності людей (включає матеріально-речову, енергетичну, інформаційну частини).

4. Інфраструктура – це сукупність об’єктів, що забезпечують функціонування виробництва (виробнича інфраструктура) і умови життєдіяльності людей (соціальна інфраструктура). 

5. Предмети споживання (споживчі товари) – все, що покликане задовольняти особисті потреби людей.

6. Інформація – це  знання, інтелектуальний продукт, представлені переважно у формі застосовуваних у виробництві  результатів наукових досліджень, проектів, а також інформація,  споживана людьми.

Економічні процеси і економічні об’єкти мають дві сторони: матеріально-речову (кількісні, об’ємні або натуральні показники) і вартістну.

Подвійна природа економіки, яка виявляється в наявності в ній взаємопов’язаних сторін у вигляді  матеріально-речового  і  грошового початків, є   фундаментальною ознакою і принципом економіки.

  

Галузева структура економіки

 

Галузь – частина економіки, виробничо-економічна область, в яку входять об’єкти, що володіють єдністю виконуваних функцій, видів і призначення продукції, що випускається, застосовуваних технологічних процесів.

У галузевій структурі економіки – дві групи галузей: галузі матеріального виробництва і галузі соціально-культурної сфери  (нематеріального виробництва).

Сфера матеріального виробництва:  промисловість (добувна, переробна, машинобудівна, легка) сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв’язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення.

Соціально-культурна сфера (нематеріальне виробництво): культура, освіта, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунального господарства, побутове обслуговування населення.

Територіальна структура економіки

 

Територіальна економіка — це економічні об’єкти, розташовані на даній території.

Територіальність економіки треба розуміти і мати на увазі в суто географічному,  державно-націоному  і природному сенсах.

4. Економічні закони і їх сутність

 

Економічні процеси в суспільстві управляються внутрішніми, властивими їм законами – законами громадських дій людей або економічними законами.

Ряд істотних і принципових відмінностей між законами природи і економіки:

1) природні закони – це закони природи, економічні –  закони розвитку суспільного життя, господарської діяльності людей;

2) природні закони – вічні,  економічні – носять історичний характер;

3) відкриття та використання природних законів відбувається більш-менш гладко, а економічні закони зустрічають сильну протидію з боку відживаючих громадських сил.

Слід розрізнятиоб’єктивні закономірності і юридичні нормативні акти.

Економічні закони класифікуються за такими групами (в залежності від їх історичної стійкості):

1) специфічні економічні закони (закони розвитку конкретних, історично визначених форм господарювання);

2) особливі  економічні закони (закони для ряду епох, де зберігаються умови для їх дії);

3) загальні економічні закони.

  1. Закон підвищення потреб – потреби ростуть в кількісному і в ще більшому ступені якісному відношенні. 
  2. Закон зростаючих альтернативних витрат – для отримання кожної додаткової одиниці одного товару доводиться розплачуватися втратою зростаючої кількості інших товарів, тобто збільшенням втрачених можливостей.
  3. Закон спадної прибутковості (віддачі) – приріст випуску певного продукту за рахунок збільшення будь-якого змінного фактора при інших фіксованих факторах убуває, починаючи з деякого обсягу випуску.
  4. Закон попиту – величина попиту зростає при зниженні ціни і зменшується при підвищенні ціни товару за інших незмінних факторів.
  5. Закон пропозиції – обсяг пропозиції товару збільшується при збільшенні ціни і зменшується при її зниженні за інших незмінних факторів.
  6. Закон спадної граничної корисності (перший закон Госена )  – чим більше споживання деякого блага, тим менше приріст корисності, що отримується від одиничного збільшення споживання цього блага.
  7. Закон Энгеля (залежність структури особистого споживання від доходу – кількість і види придбаних споживачами товарів і послуг в помітному ступені залежать від грошових доходів покупців.
  8. Закон вартості – регулює еквівалентний обмін товарів відповідно до кількості втіленого в них суспільно-необхідного робочого часу, який є мірилом вартості товару.
  9. Закони грошового обігу – кількість грошей, що обертаються в країні протягом певного періоду часу, має дорівнювати грошовій вартості проданих за цей період товарів (закон відповідності між обертаючою в країні грошовою масою і грошовою вартістю обертаючою товарною масою).

M * V = Q * P,

де М – маса грошей;

     V – кількість обертів;

     Q – кількість товару;

     Р – ціна одиниці товару.

 

5. Сутність, структура, роль потреб в розвитку економіки 

Потреби – об’єктивна потреба людей в чому-небудь, об’єктивно необхідному для підтримки життєдіяльності і розвитку організму, розвитку особистості, що вимагає задоволення.

Найбільшого поширення набула теорія американського вченого А. Маслоу, згідно з якою всі потреби за принципом ієрархії розташовуються в наступному висхідному порядку від “нижчих” матеріальних до “вищих” духовних: 

1) фізіологічні; 

2) в безпеці; 

3) в соціальних зв’язках;

4) самоповага; 

5) в розвитку.

За суб’єктами (носіями потреб):

– індивідуальні, групові, колективні, громадські.

По об’єкту (предмету, на який вони спрямовані):

– матеріальні, духовні, етичні (пов’язані з моральності) і естетичні (що стосуються мистецтва);

За сферами діяльності: 

потреби праці, спілкування, рекреації та економічні.

Цю класифікацію потреб можна доповнити виділенням потреб раціональних і ірраціональних, абсолютних і дійсних, усвідомлених і не усвідомлених, помилково понятих та ін.

Швидше за все насичуються і мають певну межу збільшення потреби нижчого порядку. По суті, безмежні запити вищого порядку – соціальні та інтелектуальні.

Економічні потреби – це частина людських потреб, для задоволення яких необхідне виробництво, розподіл, обмін і споживання благ і послуг. Саме вони беруть участь в активній взаємодії між виробництвом і незадоволеними запитами людей.

Тільки при усвідомленні потреб виникає мотивація до праці. В цьому випадку потреби набувають конкретну форму – форму інтересу. Всі інтереси існують в єдності, але між ними є і протиріччя.

6. Економічні ресурси і фактори. Економічний продукт

Виробничо-економічна діяльність – це перетворення деяких видів економічних ресурсів в певний  економічний продукт.

До економічних ресурсів відносять:  працю, природні ресурси (прийнято називати всі природні ресурси єдиним терміном «земля»), засоби виробництва, грошові засоби, інформаційні ресурси.

В економічній практиці всі види які використовуються в економіці матеріально-речових ресурсів – матеріальні ресурси.

Відтворювані і невідтворювані ресурси.

Призначені для економічної діяльності  матеріальні і грошові ресурси називають капіталом.

Фізичний капітал (засоби виробництва) і виділений на їх придбання грошовий капітал.

Інвестиції.

Особливий (невідтворюваний, обмежений) економічний ресурс – час. Ресурси – це те, що надходить, входить в економіку. Фактори – те, що задіяно в виробничо-економічних процесах, використовується в них. Фактори виробництва: земля, праця, капітал.

Економічний продукт – те, що виробляється, створюється, використовується в економіці.

Продукція – матеріально-речовий продукт, створений в процесі матеріального виробництва.

Товар– об’єкт купівлі і продажу, тобто економічний продукт, який після свого створення підлягає продажу або призначений для продажу.

Робота – трудова діяльність, існування якої розглядається як продукт діяльності, як корисний і потрібний її результат, який підлягає оцінці і оплаті.

Проміжний і кінцевий продукт.

 

7. Відтворення і відтворювальний процес

Відтворювальний цикл (процес) охоплює період від створення продукту до його повного споживання, за яким слідує відтворення, новий цикл виробництва і споживання.

Будь-який економічний продукт в своєму русі по життєвому шляху проходить стадії свого відтворювального циклу: виробництво, розподіл, обмін, споживання (виробниче, кінцеве споживання).

Розрізняють звужене, просте і розширене відтворення в залежності від того, як змінюється кількість виробленого і спожитого продукту від циклу до циклу.

У відтворювальних процесах поряд з факторами виробництва значну роль відіграє зовнішнє середовище.

Взаємне узгодження процесів виробництва, розподілу, обміну, споживання здійснюється за допомогою системи управління економікою.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ