Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Педагогіка – наука про виховання


Педагогіка – наука про виховання

Педагогіка — наука про виховання людини. Вона виникла з появою людини. Перші джерела з педагогіки з’являються у Стародавній Греції. Тут педагогами називали рабів, завданням яких було супроводжувати дитину свого володаря до школи, доглядати за нею, прислуговувати й навчати. З часом поняття “педагогіка” утвердилося як наука про навчання, освіту й виховання не лише дітей, а й людини взагалі.

Провідні завдання педагогічної науки: виховання, що охоплює
освіту й навчання; дослідження особливостей розвитку і формування особистості; дослідження
закономірностей, принципів, засобів, форм і методів навчання й виховання; розробка
змісту загальної та професійної освіти; навчання та виховання дорослих, формування
педагогічної культури людей.

Базовими категоріями педагогіки є: виховання, навчання,
освіта, розвиток.

Виховання — це організований і цілеспрямований процес
формування особистості. Тут поняття “виховання” вживається в широкому
розумінні і включає в себе всю сутність впливу на людину (навчання, освіту) з метою
формування її з погляду довершеності.

Навчання — двосторонній процес діяльності того, хто навчає,
і того, кого навчають, спрямований на набуття знань, умінь і навичок, інтелектуальний
розвиток особистості, формування наукового світогляду, оволодіння методами пізнавальної
діяльності.

Освіта — сукупність знань, умінь і навичок, набутих у
навчальних закладах або самостійно, а також сам процес набуття знань. Традиційно
виділяють три види освіти: загальну, політехнічну і професійну.

Загальна освіта передбачає набуття знань з основ наук
і підготовку учнів до отримання професійної освіти. Здобувають загальну освіту в
загальноосвітніх навчально-виховних закладах (школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах).

Політехнічна освіта має такі завдання: ознайомлення з
різноманітними галузями виробництва (де і що виробляють); пізнання сутності багатьох
технологічних процесів (як виробляють); набуття певних вмінь і навичок обслуговування
найпростіших технологічних процесів (приготування їжі, користування побутовими приладами,
вирощування рослин і т. ін.).

Розвиток як одна з важливих категорій педагогіки становить
специфічний процес змін, результатом якого є виникнення нового; поступальний процес
сходження від нижчого до вищого, від простого до складного, накопичення кількісних
змін і перехід їх у якісні. Стосовно людини виділяють три основні види розвитку:
фізичний (передбачає ріст організму, кількісні та якісні зміни на основі біологічних
процесів); психічний (характеризується процесами змін і становлення психіки); соціальний
(вирізняється процесом здобуття людиною соціального досвіду — мови, моральних якостей
та ін.).

Усі названі категорії педагогіки між собою взаємопов’язані,
взаємозалежні й логічно зумовлені.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ