Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Сутність поняття «методи дослідження»


Сутність поняття «методи дослідження»

У філософських словниках “метод
визначається як спосіб досягнення певної мети,
сукупність прийомів або операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності.
Метод є шлях пізнання, що дослідник прокладає
до свого предмета, керуючись певною гіпотезою

Метод – це система принципів, вимог, правил, керуючись якими дослідник може
досягти поставленої мети.

Володіння методом означає
для людини знання того, яким чином, в якій послідовності здійснювати ті чи інші
дії для вирішення тих чи інших завдань.

Метод пізнання, або метод
дослідження
– це деяка специфічна
процедура, що складається з певних дій або
операцій, за допомогою яких здобувається
й обґрунтовується нове знання в науці.

Методи дослідження класифікуються за різними ознаками:
за рівнем пізнання – емпіричні й теоретичні; за функціями, які вони здійснюють у
пізнанні – методи систематизації, пояснення й прогнозування; від конкретної області
дослідження – фізичні, біологічні, соціальні, технічні й т.п.

З ширшого погляду методи дослідження поділяють на загальнонаукові
(тобто вони можуть бути методами й емпіричного, і теоретичного дослідження) і спеціальні,
що застосовуються в конкретній галузі науки. У будь-якому дослідженні звичайно ж
суміщаються і загальнонаукові, і спеціальні методи дослідження.

Загальнонаукові методи дослідження поділяють на три великі
групи: методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимір, експеримент,
моніторинг); методи теоретичного дослідження (сходження від абстрактного до конкретного,
ідеалізація, уявний експеримент, формалізація, аксіоматичний метод або дедуктивно-аксіоматичний);
загальні методи, використовувані як на емпіричному, так і на теоретичному рівні
дослідження (абстрагування й конкретизація, аналіз, синтез, індукція, дедукція,
абдукція, моделювання, аналогія, історичний і логічний методи, метод графів).

Аналіз, синтез, моделювання й ін. методи раніше вважалися
методами тільки теоретичного дослідження. Але в останні роки ці методи обслуговують
й емпіричні, і теоретичні дослідження, але з різним ступенем глибини.

Крім вищезгаданих загальнонаукових методів дослідження в методології деяких
наук виділяються й спеціальні методи. До них належать: морфологічний аналіз, синектика,
метод Монте-Карло, метод найменших квадратів, тестування, моніторинг і т.д.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+