Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Правові засади банківського контролю і нагляду

Правові засади банківського контролю і нагляду

Головна мета банківського регулювання і нагляду – безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, їх підрозділами, афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за кордоном, банківськими групами, представництвами та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів. Національний банк не здійснює перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності осіб, зазначених у цій статті

Метою банківського нагляду є стабільність
банківської системи та захист інтересів вкладників і кредиторів банку щодо безпеки
зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках.

Наглядова діяльність Національного банку України охоплює всі
банки, їх відокремлені підрозділи, афілійованих та споріднених осіб банків, банківські
групи, учасників банківських груп на території України та за кордоном, установи
іноземних банків в Україні, а також інших юридичних та фізичних осіб у частині дотримання
вимог цього Закону щодо здійснення банківської діяльності.

Національний банк України для цілей банківського
нагляду має право отримувати від державних органів та інших осіб інформацію, у тому
числі конфіденційну, щодо фінансового/майнового стану засновників банку та осіб,
що набувають або збільшують істотну участь у банку, їх ділової репутації, джерел
походження коштів, що використовуватимуться для формування статутного капіталу банку.

Державні
органи та інші особи зобов’язані протягом 20 днів з дня отримання запиту Національного
банку України надати йому відповідну інформацію.

При здійсненні банківського нагляду Національний
банк України має право вимагати від банків та їх керівників, банківських груп, учасників
банківських груп усунення порушень банківського законодавства, виконання нормативно-правових
актів Національного банку України для уникнення або подолання небажаних наслідків,
що можуть поставити під загрозу безпеку коштів, довірених таким банкам, або завдати
шкоди належному веденню банківської діяльності. У разі якщо Національний банк України
при здійсненні банківського нагляду дійшов висновку, що система управління ризиками
банку є неефективною та/або неадекватною, банк зобов’язаний на вимогу Національного
банку України невідкладно розробити та подати на погодження Національному банку
України відповідний план заходів, спрямованих на усунення недоліків.

Національний банк України має право запровадити
особливий режим контролю за діяльністю банку та призначити куратора банку. Особливий
режим контролю є додатковим інструментом банківського нагляду, що використовується,
як правило, одночасно із заходами впливу, встановленими статтею 73 цього Закону.
Під час здійснення особливого режиму контролю за діяльністю банку Національний банк
України має право заборонити банку використовувати для розрахунків прямі кореспондентські
рахунки та/або вимагати від банку проведення розрахунків виключно через консолідований
кореспондентський рахунок.

При здійсненні банківського нагляду Національний
банк України може користуватися послугами інших установ за окремими угодами.

У разі відкликання
у банку банківської ліцензії Національний банк України повідомляє про це відповідні
органи банківського нагляду інших держав, в яких банк мав філії або кореспондентські
та інші рахунки.

Національний банк України здійснює банківський
нагляд у формі інспекційних перевірок та
безвиїзного нагляду.

Національний банк України у межах безвиїзного нагляду
має право письмово вимагати від банку копії документів, а також письмові пояснення
з питань його діяльності.

Банк зобов’язаний надавати на письмову вимогу Національного
банку України відповідну інформацію та копії документів.

Національний банк України у разі розгляду питань
щодо застосування заходів впливу до конкретного банку має право запрошувати для
надання пояснень голову правління (ради директорів) або голову спостережної ради
цього банку.

При здійсненні нагляду за установами, що ведуть
банківську діяльність в інших державах, Національний банк України співпрацює з відповідними
органами цих держав. Повідомлення, надіслане відповідними органами інших держав,
може використовуватися тільки в таких цілях:

– для перевірки
ліцензії установи на право ведення діяльності;

– для перевірки
права на здійснення банківської діяльності.

Національний
банк України під час здійснення нагляду співпрацює з іншими державними органами,
які здійснюють регулювання ринків фінансових послуг в Україні, та з відповідними
органами нагляду за фінансовими установами іноземних держав. Співпраця відбувається
на підставі укладених договорів, меморандумів чи в інших формах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+