Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Порядок складання проекту державного бюджету України


Порядок складання проекту державного бюджету України

Робота зі складання проекту Державного бюджету розпочинається задовго до початку нового бюджетного року. Згідно із ст. 96 Конституції України та Бюджетним кодексом України право складання проекту бю­джету належить виключно органам виконавчої влади. Це положення не виключає можливості брати участь у цій діяльності іншим державним органам, однак координацію останніх здійснюють тільки уряд та інші органи виконавчої влади, які наділені певними повноваженнями.

Державний бюджет формується на основі найважливіших еконо­мічних документів країни. Складанню проекту Державного бюджету України передує проведення підготовчих заходів, забезпечення відпо­відними даними органів влади, що триває близько чотирьох місяців (із січня до кінця квітня поточного року). Так, під час цієї роботи Мініс­терство економічного розвитку і торгівлі України розробляє прогноз основних макропоказників економічного і соціального розвитку Укра­їни на плановий рік і наступні за плановим два бюджетні періоди, зо­крема, щодо обсягу валового внутрішнього продукту, зведеного балан­су фінансових ресурсів, балансу доходів і витрат населення. Нацбанк України розробляє та подає такі документи: до 15 березня року, що передує плановому, – прогнозні монетарні показники на наступний рік; до 1 квітня року, що передує плановому, – інформацію про роз­рахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету; до 1 вересня року, що передує плановому, – інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету. Також провадить­ся робота щодо аналізу звітних даних з виконання Державного та місцевих бюджетів за попередні роки, виявлення тенденцій у виконан­ні як дохідної частини бюджетів (наприклад, визначаються збільшен­ня або зменшення доходів за кожним видом податків та неподаткових надходжень тощо), так і видаткової частини.

Крім того, Мінфін України на підставі основних макропоказників економічного та соціального розвитку України на наступний бюджет­ний період (із зазначенням показників обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих та гуртових цін, прогнозованого офіцій­ного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, прогнозованого рівня безробіття) та аналіз виконання бюджету в по­точному періоді визначає загальний рівень доходів та видатків бюдже­ту і оцінює обсяг фінансування бюджету для складання пропозицій проекту Державного бюджету України.

Крім того, новелою бюджетного законодавства є встановленя обов’язку Мінфіну України складати прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди. Цей документ ґрунтується на щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних до­кументах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах. Прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди включає індикативні прогнозні по­казники:

1) основних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням показників номінального і реально­го обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, прибутку підприємств, фонду оплати праці, рів­ня безробіття, експорту та імпорту товарів і послуг, а також інших показників, які застосовуються при складанні проекту бюджету);

2) зведеного бюджету України за основними видами доходів, фінансу­вання, видатків та кредитування;

3) державного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків та кредитування;

4) держав­ного боргу та гарантованого державою боргу, що визначаються з ура­хуванням стратегії управління державним боргом. Така стратегія за­тверджується Кабінетом Міністрів України і включає визначення пріоритетних цілей і завдань управління державним боргом на серед- ньострокову або довгострокову перспективу та засобів їх реалізації; за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іно­земних держав, банків та міжнародних фінансових організацій. Такі бюджетні програми за умови схвалення у встановленому законодав­ством порядку відповідних інвестиційних програм (проектів) включа­ються до прогнозу Державного бюджету України на наступні за пла- 136 новим два бюджетні періоди протягом усього строку їх реалізації з урахуванням вимог Бюджетного кодексу; 5) взаємовідносин держав­ного бюджету з місцевими бюджетами. Розглядуваний прогноз пода­ється до Верховної Ради України разом з проектом закону про Держав­ний бюджет України, уточнюється на підставі прийнятого закону про Державний бюджет України та схвалюється Кабінетом Міністрів Укра­їни у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бю­джет України. (далі питання 39 про Основні напрямки бюджетної політики)

Для підготовки пропозицій до проекту Державного бюджету Мін­фін України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджет­них коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів. У цих документах головні розпорядники коштів на підставі своєї діяльності зазначають розподіл фінансових та інших ресурсів, необхідних для здійснення конкретних програм та заходів, що зумовлює визначення саме реальних пропозицій стосовно проекту Державного бюджету. Після цього Мінфін України аналізує одержані від головних розпо­рядників коштів запити і пропозиції щодо обсягу видатків, визначає їх відповідність Основним напрямам, на базі чого готує проект закону про Державний бюджет України, який подає на розгляд Кабінету Мі­ністрів України.

Розроблений проект закону про Державний бюджет Мінфін подає до Кабінету Міністрів. Кабінет Міністрів України приймає постанову щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет України. Схва­лений проект Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому, подає Верховній Раді України. Крім цього, після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Дер­жавний бюджет Мінфін доводить до місцевих органів влади розрахун­ки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх визна­чення та інші показники, необхідні для складання проектів місцевих бюджетів.

Разом з проектом закону про Державний бюджет України, схвале­ним Кабінетом Міністрів України, також подаються:

1) пояснювальна записка до проекту закону про Державний бюджет України, яка містить інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального роз­витку України на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту Державного бюджету України; оцінювання надходжень до­ходів та інших коштів (позик), що пропонуються для забезпечення фінансовими ресурсами витрат бюджету, та інші відомості;

2) прогнозні показники зведеного бюджету України (включаючи оцінювання Державного бюджету України та місцевих бюджетів) від­повідно до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансо­вих ресурсів України;

3) перелік пільг за податками, зборами (іншими обов’язковими платежами) із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання;

4) переліки та обсяги коштів за державними цільовими програмами, які включено головними розпорядниками коштів Державного бюдже­ту до бюджетних програм, передбачених у проекті закону про Держав­ний бюджет України;

зведення та структура державних боргових та гарантійних зобов’язань на поточний і наступні бюджетні періоди до повного по­гашення таких зобов’язань, включаючи обсяг видатків на обслугову­вання державного боргу;

5) план державних запозичень на наступний бюджетний період, а також перелік інвестиційних програм (проектів), під які можуть на­даватися державні гарантії у наступному бюджетному періоді. План державних запозичень на наступний бюджетний період має включати перелік кредитів (позик) із зазначенням кредиторів, видів, мети, назви валюти, строку та відсоткової ставки державних запозичень, а також стану укладання кредитних договорів;

6) прогнозування Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди;

7) доповідь про перебіг виконання Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді, та інші документи, передбачені ст. 38 Бюджетного кодексу України.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+