Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Порядок розгляду та прийняття державного бюджету України


Порядок розгляду та прийняття державного бюджету України

Другою стадією бюджетного процесу згідно зі ст. 19 Бюджетного кодексу України є розгляд та прийняття закону про Державний бюджет, рішень про місцеві бюджети. При цьому розгляд та затвердження Дер­жавного бюджету України відбуваються у Верховній Раді України за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.

Наразі на Кабінет Міністрів України покладено обов’язок подання протягом трьох днів з дня прийняття Верховною Радою України за­кону про Державний бюджет України Президенту України обґрунту­вання і розрахунки щодо бюджетних показників такого закону, змінених порівняно з проектом закону про Державний бюджет України. При цьому в разі, коли Президент України повернув до Верховної Ради України для повторного розгляду закон про Державний бюджет Укра­їни із вмотивованими і сформульованими пропозиціями, які передба­чають зміни бюджетних показників, Кабінет Міністрів України у тиж­невий строк має подати Верховній Раді України зміни до показників, зазначених у текстових статтях такого закону, та оновлені додатки до нього відповідно до пропозицій Президента України.

Після подання у вересні поточного року Кабінетом Міністрів Укра­їни проекту закону про Державний бюджет він має бути представлений у Верховній Раді України на її пленарному засіданні. За результатами повного обговорення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік Верховна Рада може прийняти рішення про його від­хилення у разі невідповідності вимогам Бюджетного кодексу Украї­ни та/або Основним напрямам бюджетної політики на наступний бю­джетний період. У разі відхилення Верховною Радою проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік Кабінет Міністрів України зобов’ язаний у семиденний строк з дня набрання чинності рішенням про його відхилення подати до Верховної Ради проект за­кону про Державний бюджет України на наступний рік з обґрунтуван­ням внесених змін. У такому разі строки підготовки і розгляду про­екту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першо­му та другому читаннях збільшуються на п’ять днів.

Після цієї роботи розпочинається підготовка Верховною Радою України проекту закону до першого читання. У цей час Комітет Верхов­ної Ради України з питань бюджету приймає до розгляду пропозиції суб’єктів законодавчої ініціативи. За Конституцією України та Бюджет­ним кодексом України право бюджетної ініціативи по бюджету в ціло­му належить виключно Кабінету Міністрів України. Повноваження щодо проекту та внесення до нього поправок і доповнень належать усім суб’єктам, які користуються правом законодавчої ініціативи вза­галі згідно із ст. 93 Конституції України: Президент, народні депутати, Кабінет Міністрів України, Нацбанк України. Зазначимо, що законо­давча ініціатива – це право вказаних осіб та органів держави подавати до Верховної Ради України законопроект і обов’ язок Верховної Ради України розглянути його.

Запропоновані пропозиції повинні відповідати таким вимогам. По- перше, пропозиції мають узгоджуватися з Основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період. По-друге, про­позиції щодо збільшення витрат та/або зменшення надходжень дер­жавного бюджету мають визначати джерела їх покриття, включаючи види та обсяги витрат, що підлягають скороченню. Такі пропозиції та пропозиції до текстових статей проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік не можуть призводити до збільшення дер­жавного боргу і державних гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому Кабінетом Міністрів України проекті закону про Державний бюджет України на наступний рік. По-третє, пропо­зиції щодо зміни прогнозування доходів та фінансування бюджету можуть вноситися у разі, якщо виявлено неточності в його розрахунку комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, та/ або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формуван­ня державної фінансової політики. У випадках, якщо такі вимоги не виконуються, такі пропозиції до розгляду не приймаються.

Крім цього, у цей період Верховна Рада доручає Рахунковій палаті провести експертизу проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік. Це має бути зроблено до 1 жовтня. Результати екс­ екс­пертизи відображаються у відповідному висновку, що подається Вер­ховній Раді України.

Пропозиції та висновок Рахункової палати розглядаються Коміте­том Верховної Ради України з питань бюджету. Результатом такого розгляду є висновок і пропозиції щодо проекту закону та таблиці про­позицій суб’єктів законодавчої ініціативи, які пропонуються підтри­мати чи відхилити, та ухвалюється відповідне рішення. Проект по­станови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, а також таблиця пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи надаються народним депутатам не пізніше ніж за два дні до розгляду Верховною Радою проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому читанні.

Перше читання проекту закону про Державний бюджет повинно відбутися до 20 жовтня. Воно починається з доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету про Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет, після чого щодо останніх відбувається голосування в цілому. В разі неприйняття позитивного рішення з цього питання відбувається постатейне голосування.

Ухвалення рішення Верховною Радою України щодо Висновків вважається прийняттям проекту закону про Державний бюджет у пер­шому читанні. При цьому проект закону про Державний бюджет Укра­їни на наступний рік вважається прийнятим у першому читанні, якщо на підтримку під час голосування в цілому проекту постанови Верхов­ної Ради щодо Висновків та пропозицій до проекту закону про Дер­жавний бюджет України на наступний рік проголосувала більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Схва­лені Верховною Радою України Висновки набувають статусу Бюджет­них висновків Верховної Ради України, які є невід’ємною складовою частиною прийнятого проекту закону у першому читанні і підлягають обов’язковому розгляду та врахуванню Кабінетом Міністрів України при підготовці проекту до другого читання.

На початку листопада доопрацьований Кабінетом Міністрів Укра­їни проект до другого читання подається до Верховної Ради України. Він повинен містити текстові статті та показники, які пропонувалися Кабінетові Міністрів у першому читанні, або схвалені Бюджетними висновками Верховної Ради України. У тому разі, якщо пропронуються нові текстові статті, до них додається детальне пояснення з обґрун­туванням їх необхідності.

Під час другого читання проекту закону про Державний бюджет передбачається в першу чергу затвердження загального обсягу дефі­циту (профіциту) державного бюджету, граничного обсягу держав­ного боргу та граничного обсягу надання державних гарантій; загаль­ної суми доходів, видатків та кредитування державного бюджету; розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний пе­ріод, розмір прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний пе­ріод у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основ­них соціальних і демографічних груп населення та рівень забезпе­чення прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період. Крім цього, обов’язковому затвердженню у другому читанні підля­гають обсяг міжбюджетних трансфертів та інших положень, які є необхідними для формування місцевих бюджетів, оскільки вони не підлягають розгляду в третьому читанні. Інші статті проекту, які не були прийняті у другому читанні, переносяться на розгляд у третьо­му читанні.

Третє читання повинно відбутися не пізніше 25 листопада року, що передує плановому. Комітет з питань бюджету має підготувати пропо­зиції щодо усунення суперечностей і помилок у тексті статей проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, розгляд яких перенесено на третє читання, та подати порівняльну таблицю таких статей і остаточну редакцію законопроекту. Це пов’язано з тим, що після прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні пропозиції народних депутатів, ко­мітетів до нього не розглядаються.

Під час третього читання проводиться голосування щодо статей, які не були прийняті у другому читанні, та по проекту закону в ціло­му. Закон про Державний бюджет повинен бути прийнятий Верхов­ною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому. Після затвердження бюджету вищим законодавчим органом він стає обов’язковим для виконання. Отже, порядок розгляду та прийняття бюджетів засновано на тому, аби забезпечити розгляд та затверджен­ня їх проектів обов’язково до початку чергового бюджетного (фінан­сового) року.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+