Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Доступ до екологічної інформації


Доступ до екологічної інформації

Право на
доступ до екологічної інформації можна роз­глядати як право і необхідність
людини (громадянина) бути достат­ньо поінформованою про можливі загрози та
наслідки, зумовлені ста­ном навколишнього середовища для здійснення свідомого
вибору своєї поведінки.

Специфіку
цього права на інформацію визначено в ч. 2. ст. 50 Кон­ституції України, вона є
частиною закріпленого нормами цієї статті права на безпечне для життя і
здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Право на
цей вид інформації, за ч. 2 ст. 50 Конституції, складаєть­ся з трьох елементів:

1) це право вільного доступу до
інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту;

2) це право поширювати таку інформацію;

3) норма, за якою така інформація ніким
не може бути засекре­чена.

Специфікою
права на екологічну інформацію, за якою вона від­різняє його від загальних
інформаційних прав, є саме третій елемент, який виключається за звичайних умов
введення обмежень щодо цієї інформації.

У
міжнародних актах право на отримання екологічної інформації, зокрема,
передбачено Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості в процесі
прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
.

Безпосередньо
питання доступу до екологічної інформації регу­люються ст. 4 цієї Конвенції. У
ній зазначено, що держав­ні органи сторін-учасниць у відповідь на запит про
надання еколо­гічної інформації повинні надавати громадськості таку інформацію
в рамках національного законодавства, включаючи, при необхіднос­ті і
можливості, копії фактичних документів, які містять або охоплю­ють таку
інформацію.

В наданні
екологічної інформації може бути відмовле­но, якщо надання такої інформації
може негативно вплинути на: кон­фіденційність діяльності державних органів,
міжнародні стосунки, на­ціональну оборот або державну безпеку, відправлення
правосуддя, конфіденційність комерційної та промислової інформації, права ін­телектуальної
власності, конфіденційність особистих даних, інтере­си третьої сторони, яка
надала інформацію; навколишнє середовище.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+