Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Національна програма інформатизації


Національна програма інформатизації

Значну
роль у розвитку українського сегмента Інтернет відіграє Національна програма
інформатизації України
.

Згідно з
положенням розділу III Концепції національної програ­ми інформатизації,
“державна політика інформатизації формується як складова частина
соціально-економічної політики держави в цілому”.

Нормами
ст. 5 Закону “Про національну програму інформатизації” визначено, що головною
метою цієї Програми є створення необхідних умов для забезпечення громадян та
суспіль­ства своєчасною, достовірною і повною інформацією шляхом широ­кого
використання інформаційних технологій, забезпечення інфор­маційної безпеки
держави.

Програма
спрямована на вирішення таких основних завдань:

 • формування правових, організаційних,
  науково-технічних, еко­номічних. фінансових, методичних та гуманітарних переду
  мов розвитку інформатизації;
 • застосування та розвиток сучасних інформаційних
  технологій у відповідних сферах суспільного життя України;
 • формування системи національних
  інформаційних ресурсів; створення загальнодержавної мережі інформаційного
  забезпе­чення науки, освіти, культури, охорони здоров’я тощо;
 • створення загальнодержавних систем
  інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та
  органів міс­цевого самоврядування
  ;
 • підвищення ефективності вітчизняного
  виробництва на основі широкого використання інформаційних технологій;
 • формування та підтримка ринку
  інформаційних продуктів і послуг
  .

Першим
національним нормативно-правовим актом, який стосу­вався безпосередньо питань
Інтернет, був Указ Президента “Про за­ходи щодо розвитку національної складової
глобальної інформацій­ної мережі Інтернет та забезпечення широкою доступу до
цієї мережі в Україні”.

Цим
указом визначається (п. І), що розвиток національної скла­дової глобальної
інформаційної мережі, забезпечення широкого до­ступу до неї громадян і
юридичних осіб усіх форм власності в Украї­ні, належне представлення в ній
національних інформаційних ресур­сів є одним із пріоритетних напрямів державної
політики у сфері ін­форматизації. задоволення конституційних прав громадян на
інфор­мацію, побудови відкритого демократичного суспільства, розвитку підприємництва.

Для
досягнення таких цілей запропоновано такі заходи:

 • створення у найкоротші строки належних економічних, пра­вових. технічних та
  інших умов для забезпечення широкого доступу до Інтернет;
 • розширення і вдосконалення подання в Інтернет об’єктивної інформації органів
  державної влади, місцевого самоврядуван­ня. установ, підприємств, організації;
 • забезпечення конституційних прав людини і громадянина на вільне збирання,
  зберігання, використання та поширення ін­формації, свободу думки і слова, вільне
  вираження своїх по­глядів і переконань;
 • забезпечення державної підтримки розвитку інфраструктури надання інформаційних
  послуг через Інтернет;
 • розвиток та впровадження сучасних комп’ютерних інформа­ційних
  технологій;
 • вирішення завдань щодо гарантування інформаційної безпеки держави, запобігання
  поширенню інформації, розповсюджен­ня якої заборонено законодавством.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+