Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Правове регулювання використання радіочастот


Правове регулювання використання радіочастот.
Адміністрація зв
язку та
радіочастот

Одним із
важливих аспектів регулювання діяльності засобів те­лекомунікації та
електронних засобів масової інформації є розподіл і присвоєння радіочастот та
контроль за використанням радіочастот­ного ресурсу.

Згідно
зі ст. 1 Закону “Про радіочастотний ресурс України”, радіочастотний ресурс – це
частина радіочастотного спектра, при­датна для передавання та приймання
електромагнітної енергії раді­оелектронними засобами, яку можна використовувати
на території України та за її межами відповідно до законів України та міжнарод­ного
права, а також
на виділених для України частотно-орбітальних позиціях.

Надання
права на користування радіочастотним ресурсом реалі­зується за допомогою
триступеневої процедури.

На
першому етапі здійснюється розподіл смуг радіочастот, тоб­то
регламентування відповідним записом у Національній таблиці роз­поділу смуг
радіочастот України використання певної заданої смуги радіочастот однією чи
кількома радіослужбами.

На
другому, відповідно до розподілу смуг радіочастот, здійсню­ється виділення
радіочастот –
надання відповідним записом у Плані використання
радіочастотного ресурсу України права використовувати певні смуги радіочастот
для застосування в Україні визначених цим Планом радіотехнологій.

Нарешті,
третім етапом є присвоєння смуг та номіналів радіочас­тот – реєстрація
дозволу на експлуатацію радіоелектронних засо­бів і випромінювальних пристроїв
у реєстрі присвоєнь смуг, номі­налів радіочастот з визначенням смуги, номіналу
радіочастот, пара­метрів випромінювання та умов експлуатації конкретного
радіоелек­тронного засобу.

Згідно
зі ст. 5 Закону “Про радіочастотний ресурс України”, всі користувачі
радіочастотного ресурсу України залежно від напрямів його використання
поділяються на дві категорії: спеціальні користувачі та загальні
користувачі
.

До спеціальних
користувачів
радіочастотного ресурсу України належать:


підрозділи і організації Міністерства оборони України, Служ­би безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформа­ції України, Міністерства внутрішніх справ України та ін.;

– Міністерства транспорту України в
частині застосування радіоелектронних засобів об’єднаної цивільно-військової
систе­ми організації повітряного руху України та забезпечення по­льотів і в
частині застосування радіоелектронних засобів Дер­жавною спеціальною службою
транспорту.

Всі інші
користувачі радіочастотного ресурсу належать до катего­рії загальних користувачів,
які поділяються на три групи:

– суб’єкти господарювання, які
користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних
послуг, за винятком розповсюдження телерадіопрограм;

– суб’єкти господарювання, які
здійснюють розповсюдження телерадіопрограм із застосуванням власних або
орендованих ра­діоелектронних засобів:

– технологічні користувачі і
радіоаматори – юридичні чи фізич­ні особи, які користуються радіочастотним
ресурсом України без надання телекомунікаційних послуг.

За
використання радіочастотного ресурсу стягується плата, яка розраховується
відповідно до ставок, затверджених Кабінетом Мі­ністрів України.

Органами,
що безпосередньо здійснюють управління та контроль за користуванням
радіочастотним ресурсом України, є:

– Генеральний штаб Збройних Сил
України,
який здійснює ви­ділення радіочастот, надання дозволів на
користування раді­очастотним ресурсом та контроль за дотриманням законодав­ства
в цій галузі спеціальними користувачами;

– Національна комісія з питань
регулювання зв
язку (НКРЗ). Державна інспекція
зв’язку
(ДІЗ) та Український державний центр радіочастот (УДЦР), які
виконують функції щодо ви­ділення радіочастот, ліцензування та контролю за
діяльністю загальних користувачів.

Основними
нормативно-правовими актами, що безпосередньо ви­значають розподіл
радіочастотного ресурсу, є Національна таблиця розподілу радіочастот та План
використання радіочастотного ресур­су України
.

Адміністрація зв’язку та радіочастот України (АЗРЧ) – центральний
орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який згідно з законодавством
покладаються функції Адміністрації зв’язку України і який забезпечує проведення
державної політики у сфері розподілу і використання радіочастотного ресурсу України.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+