Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Правові основи діяльності інформаційних агентств


Правові основи діяльності інформаційних агентств

Законодавство
України про інформаційні агентства складають Конституція України, закони
України “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні” , “Про телебачення і
радіомовлення”, “Про державну таємницю”, цей ЗУ “Про інформаційні
агенства”, інші законодавчі акти України, міжнародні договори в галузі свободи
слова та інформації, ратифіковані Україною.

Відповідно
до Закону України “Про інформаційні агентства” (ст. 1), це зареєстровані
як юридичні особи суб’єкти інформаційної діяльності, що діють з метою надання
інформаційних послуг.

Свобода
діяльності інформаційних агентств гарантується Конституцією України та чинним
законодавством.

Забороняється
цензура інформації, поширюваної інформаційними агентствами.

Інформаційні
агентства не мають права у своїх матеріалах розголошувати дані, що становлять
державну таємницю, або іншу інформацію з обмеженим доступом, крім випадків,
визначених законом, закликати до насильницької зміни або повалення існуючого
конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, підриву її
безпеки, вести пропаганду війни, насильства і жорстокості, розпалювати расову,
національну, релігійну ворожнечу, розповсюджувати порнографію або іншу
інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень

Інформаційні
агентства не лише надають інфор­маційні послуги шляхом поширення інформаційної
продукції, а й створюють власні інформаційні продукти. Адже, згідно зі ст. 5
цьо­го Закону, діяльність інформаційних агентств включає такі дії, як: збирання,
обробка, творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та
розповсюдження інформаційної продук­ції.
При чому випуск і розповсюдження
інформаційними агентства­ми власної продукції з метою отримання прибутку з
погляду законодавства розглядається як підприємницька діяльність в інформа­ційній
сфері.

Продукція
інформаційного агентства
– це матеріалізований ре­зультат його діяльності, призначений для
розповсюдження з метою задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних
осіб, дер­жави, і, як правило, є власністю агенства. Основними видами продук­ції
інформаційних агентств є: електронна, друкована, фото-, кіно-, аудіо- та
відеопродукція.

Продукція
інформаційних агентств розповсюджується за допо­могою засобів комунікації, до яких законодавство відносить: друко­вані та екранні видання, радіо,
телебачення (кабельне, супутникове, глобальне), електричний та електронний
зв’язок (телеграф, телефон, телекс, телефакс), комп’ютерні мережі та інші
телекомунікації.

Інформаційне
агентство може бути створене у будь-якій організаційній формі та має статус
юридичної особи, якого набуває з момен­ту його державної реєстрації. Мета,
завдання, функції та порядок діяльності інформаційного агентства визначаються
законодавством та його статутом або положенням, яке затверджується засновником
або співзасновниками інформаційного агентства.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+