Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Галузі та види інформації, передбачені національним законодавством


Галузі та види інформації, передбачені національним законодавством

Згідно з ЗУ «Про інформацію», залежно від режиму доступу іформація поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом, у свою чергу, поділяється на конфіденційнутаємну та службову.

Іншою підставою для класифікації є галузі інформації (відомості про відносно самостійні сфери життя і діяльності суспільства і держави). Основними галузями інформації є такі:

– політична

– економічна

– духовна

– науково-технічна та ін.

За {lang_content_nav}ом інформація поділяється на такі види:

– інформація про фізичну особу;

До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження.

– інформація довідково-енциклопедичного характеру;

Систематизовані, документовані, публічно оголошені або іншим чином поширені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище.

– інформація про стан довкілля (екологічна інформація);

Стан складових довкілля та його компоненти, включаючи генетично модифіковані організми, та взаємодію між цими складовими.

Стан здоров’я та безпеки людей, умови життя людей, стан об’єктів культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складових довкілля.

– інформація про товар (роботу, послугу);

Відомості та/або дані, які розкривають кількісні, якісні та інші характеристики товару (роботи, послуги)

– науково-технічна інформація;

Будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді

– податкова інформація;

Сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб’єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України

– правова інформація;

Будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

– статистична інформація;

Документована інформація, що дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства

– соціологічна інформація;

Будь-які документовані відомості про ставлення до окремих осіб, подій, явищ, процесів, фактів тощо.

– інші види інформації.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+