Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Отримання ідентифікаційного коду

Отримання ідентифікаційного
коду

Присвоєння ідентифікаційних номерів
здійснюється Державною податковою адміністрацією України на підставі
відомостей, поданих підприємствами, установами, організаціями всіх форм
власності, уключаючи Національний банк України та його установи, комерційні
банки, інші фінансово-кредитні установи, та фізичними особами — суб’єктами
підприємницької діяльності, виконавчими комітетами місцевих Рад, іншими
органами та фізичними особами (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або
інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно
повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку в паспорті)
згідно із заповненими обліковими картками за формою № 1ДР. Фізичній особі —
платнику податків та інших обов’язкових платежів надається ідентифікаційний
номер, який надсилається до органу державної податкової служби за місцем
проживання фізичної особи, а особам, які не мають постійного місця проживання,
— за місцем отримання доходів чи за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.
Про реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб — платників
податків та інших обов’язкових платежів видається картка фізичної особи —
платника податків.

Для отримання картки громадянин України
пред’являє паспорт громадянина України або паспортний документ, що містить
необхідні для реєстрації у Державному реєстрі реквізити, а саме: прізвище,
ім’я, по батькові, дату народження, місце народження та місце проживання
(країна, область, район, населений пункт).

Працівник органу державної податкової служби
перед прийманням від громадянина облікової картки за фор­мою № 1ДР повинен
пересвідчитися, що в паспорті гро­мадянина відсутня відмітка про наявність у
нього права здійснювати платежі без ідентифікаційного номера або таку відмітку
скасовано (анульовано). Якщо фізична осо­ба офіційно відмовилася від наявного у
неї іден­тифікаційного номера і має у своєму паспорті відмітку про право
здійснювати платежі без ідентифікаційного но­мера, картка на ідентифікаційний
номер, від якого особа відмовилася, вважається недійсною.

У виняткових ситуаціях (хвороба, відпустка,
відря­дження, перебування в іншому регіоні країни та ін.) за ба­жанням
громадянина можлива видача картки іншій особі при наявності особистого паспорта
цієї особи або її пас­портного документа, паспорта громадянина, на користь
якого здійснюється видача картки, або його паспортного документа чи ксерокопії
цього паспорта або паспортного документа (з чітким зображенням) та нотаріально
засвідченої довіреності на отримання картки. До отриман­ня документа, що
посвідчує особу та підтверджує її грома­дянство, картки неповнолітнім фізичним
особам вида­ються одному з батьків за наявності свідоцтва про народження дитини
та паспорта громадянина України од­ного з батьків або його паспортного
документа з унесени­ми до нього відомостями про місце проживання або тим­часового
перебування.

Видача Картки іноземцям та особам без
громадянства здійснюється після виконання вимог Правил в’їзду іно­земців та
осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з Ук­раїни і транзитного проїзду
через її територію, затвердже­них постановою Кабінету Міністрів України від 29
грудня 1995 року N 1074, зі змінами і доповненнями. Іноземці та особи без
громадянства реєструються і отримують картку в державних податкових
адміністраціях в Автономній Рес­публіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі при поданні паспортного документа та засвідченого у встанов­леному
законодавством порядку перекладу українською мовою паспортного документа.
Особи, які мають но­таріально засвідчену довіреність на отримання картки
замість іноземця та особи без громадянства, подають осо­бистий паспорт
громадянина України або паспортний до­кумент, паспортний документ іноземця та
особи без грома­дянства або його ксерокопію (з чітким зображенням), у якому
містяться такі дані: прізвище, ім’я, по батькові, місце народження, місце
проживання, дата народження, а також нотаріально засвідчену довіреність на
отримання картки та засвідчений у встановленому законодавством по­рядку
переклад українською мовою паспортного докумен­та іноземця та особи без
громадянства.

Після присвоєння ідентифікаційного номера
фізичній особі, в разі відсутності Картки на спеціальному захище­ному
матеріалі, видається Картка на паперовому носії.

При відновленні втрачених або зіпсованих
карток гро­мадянам видається дублікат. Утраченими та зіпсованими ; вважаються
картки (довідки): загублені, викрадені, пош­коджені тощо.

Видача дубліката картки (довідки) здійснюється
орга­нами державної податкової служби України за заявою власника про втрату
оригіналу із зазначенням обставин утрати. На картці (довідці), яка видається
замість втраче­ної, друкується слово «Дублікат».

 

Використання ідентифікаційних номерів обов’язкове для громадян:

які постійно мешкають в Україні, мають об’єкти опо­даткування і
зобов’язані сплачувати податки та інші обов’язкові платежі;

які не мають постійного місця
проживання в Ук­раїні, але відповідно до чинного законодавства зобов’язані
сплачувати податки в Україні;

які відкривають рахунки в
установах банків;

дані про яких використовуються в
інших інформацій­них системах України.

Використання ідентифікаційних номерів не
обов’язко­ве для громадян, які через свої релігійні або інші переко­нання
відмовилися від прийняття ідентифікаційного но­мера та офіційно повідомили про
це відповідні державні органи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+