Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Отримання паспорта, обмін, відновлення

Отримання паспорта, обмін,
відновлення

Оформлення паспорта

Паспорт громадянина України видається
територіальними підрозділами у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб міських, районних управлінь (відділів) МВС за місцем проживання
кожному громадянинові України після досягнення 16-річного віку, а надалі в разі
необхідності обмінюється, видається замість утраченого, викраденого або
зіпсованого. Бездомним громадянам паспорти видаються за місцем реєстрації їх
переважного місцезнаходження. Видача та обмін паспорта проводиться в місячний
термін.

Для оформлення паспорта особа подає:

Основні
документи

— заяву про видачу паспорта;

— свідоцтво про народження;

— дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.
Фотокартки, що подаються для оформлення паспорта, мають бути виконані з одного
негатива, із зображенням обличчя виключно анфас, без головного убору,
виготовленими на тонкому білому або кольоровому фотопапері без кутка. Для
громадян, які постійно носять окуляри, обов’язкове фотографування в окулярах;

— квитанцію про сплату державного мита або
оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита.

Додаткові
документи (у разі необхідності)

— довідку про реєстрацію особи громадянином України
або свідоцтво про належність до громадянства України;

— довідку про повернення особи на проживання в
Україну з відповідною відміткою в паспорті громадянина України для виїзду за
кордон, видану працівниками територіального органу служби громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
або паспорт громадянина України для виїзду за кордон — для громадян України,
які постійно проживали за кордоном, після повернення їх на проживання в
Україну;

— довідку про звільнення з установи виконання
покарань, якщо до засудження особа не мала паспорта або паспорт у неї не
вилучався і до особової справи долучений не був;

— посвідчення про поставлення на облік, видане відповідним
спеціалізованим закладом, який здійснює облік бездомних громадян (для бездомних
громадян).

Заява та інші документи, необхідні для
оформлення або обміну паспорта, як правило, подаються до уповноважених осіб
відповідних житлово-комунальних підприємств ор­ганів місцевого самоврядування,
Київської та Севасто­польської міських державних адміністрацій, житлово-будівельних
кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку та молодіжних
житлових комп­лексів, що самостійно здійснюють обслуговування бу­динків,
уповноважених осіб у сільських, селищних радах, житлово-комунальних органах, що
обслуговують відомчий житловий фонд, у тому числі військові містечка, інші
об’єкти і території.

Громадяни, які проживають у будинках,
квартирах, що належать їм на праві особистої власності, що не обслугову­ються
житлово-комунальними підприємствами, подають документи безпосередню до
територіальних підрозділів. Особи, засуджені до позбавлення волі або обмеження
волі, подають заяви через адміністрацію відповідної установи виконання
покарань.

Документи для оформлення або обміну паспортів
гро­мадянам, які визнані недієздатними, оформлюються на підставі заяви опікуна
(піклувальника).

 

Обмін паспорта

Обмін паспорта здійснюється у разі:

зміни прізвища, імені та по батькові особи тощо;

установлення розбіжностей у
записах (невідпові­дності внесених до паспорта записів записам в інших до­кументах);

непридатності паспорта для
користування (пошкод­ження з різних причин, загублення фотографічної картки
тощо).

Для обміну паспорта особа подає:

заяву;

паспорт, що підлягає обміну;

дві фотокартки розміром 3,5 х
4,5 сантиметра;

квитанцію про сплату державного
мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита;

документи, що підтверджують
обставини, на підставі яких паспорт підлягає обміну.

Видача паспортів замість
утрачених або викрадених

Для оформлення паспорта замість утраченого або
вик­раденого особа подає:

заяву про втрату, викрадення або
псування паспор­та, в якій зазначається місце, час і обставини втрати або
викрадення паспорта;

заяву;

дві (або три — у разі одержання
втраченого паспор­та в іншому підрозділі служби) фотокартки розміром 3,5 х 4,5
сантиметра;

свідоцтва про народження, шлюб
(розірвання шлю­бу) — за наявності;

квитанцію про сплату державного
мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита;

— довідку про порушення або відмову в
порушенні кримінальної справи за зверненням особи до органу внутрішніх справ
про викрадення паспорта.

Якщо втрачений паспорт був знайдений під час
розгляду заяви про втрату паспорта, провадження у справі припиняється. У разі
знайдення паспорта після отримання нового особа повинна здати знайдений паспорт
до підрозділу служби, де оформлювався новий паспорт, про що вона
попереджається.

Вручення
паспортів

Вручення паспортів громадянам здійснюється
працівником територіального підрозділу (особам, які отримують його вперше, — в
урочистій обстановці), який зобов’язаний:

— переконатися, що одержувач паспорта є саме
тією особою, на чиє ім’я виданий паспорт, для чого запитати в неї прізвище,
ім’я та по батькові, інші дані, звіривши їх із записами в паспорті, а також
порівняти зображення обличчя на фотографічній картці із зовнішністю одержувача
паспорта;

— запропонувати особі перевірити правильність
заповнення паспорта (у разі виявлення в паспорті неправильних записів або
відміток, допущення помилок або розбіжностей особі оформлюється інший паспорт);

— запропонувати особі вчинити свій підпис у
паспорті (у рядку під фотографічною карткою);

— вручити паспорт і роз’яснити власникові
необхідність внесення даних про реєстрацію місця проживання, якщо дані про це
не були внесені одночасно з оформленням паспорта;

— повернути документи, які були підставою для
оформлення паспорта і які не повинні зберігатися в територіальному підрозділі
(свідоцтва про народження, реєстрацію шлюбу, довідка про звільнення з місця
позбавлення волі тощо).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+