Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Встановлення факту родинних відносин

Розділ
3. ВСТАНОВЛЕННЯ У СУДІ ФАКТІВ

 

Встановлення
факту родинних відносин

Заява фізичної особи про встановлення факту,
що має юридичне значення, в даному разі про встановлення факту родинних
відносин, подається до суду за місцем її проживання. Підсудність справ за
заявою громадянина України, який проживає за її межами, про встановлення факту,
що має юридичне значення, визначається за його клопотанням ухвалою судді
Верховного Суду України.

У заяві повинно бути зазначено:

1) який факт заявник просить встановити та з
якою метою;

2) причини неможливості одержання або
відновлення документів, що посвідчують цей факт;

3) докази, що підтверджують факт.

До заяви додаються докази, що підтверджують
викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених
документів.

Верховний Суд України звертає увагу судів на
те, що в порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення
фактів, якщо:

— згідно з законом такі факти породжують
юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення
особистих чи майнових прав громадян;

— чинним законодавством не передбачено іншого
порядку їх встановлення;

— заявник не має іншої можливості одержати або
відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне
значення;

— встановлення факту не пов’язується з
наступним вирішенням спору про право.

Вирішуючи питання про прийняття заяв про
встановлення фактів, що мають юридичне значення, судам необхідно враховувати,
що ці заяви повинні відповідати загальним правилам щодо змісту і форми позовної
заяви. Якщо в заяві не зазначено, який конкретно факт просить встановити
заявник, з яких причин неможливо одержати або відновити документ, що посвідчує
даний факт, якими доказами цей факт підтверджується або до заяви не приєднано
довідки про неможливість одержання чи відновлення необхідних документів, суддя
постановляє ухвалу про залишення заяви без руху і надає заявникові строк для
виправлення недоліків. У разі невиконання цих вказівок заява вважається
неподаною і повертається заявникові, про що суддя постановляє мотивовану
ухвалу.

У кожному разі суддя зобов’язаний перевірити
підвідомчість даної заяви суду. Якщо за законом заява не підлягає судовому
розгляду, суддя мотивованою ухвалою відмовляє у прийнятті заяви, а коли справу
вже порушено — закриває провадження в ній.

У тому разі, коли буде виявлено, що
встановлення підвідомчого судові факту пов’язане з вирішенням спору про право,
суд відмовляє в прийнятті заяви до розгляду в окремому провадженні, а якщо це
буде виявлено під час розгляду справи, залишає заяву без розгляду і роз’яснює
заінтересованим
особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.

Суд вправі розглядати справи про встановлення
родин­них відносин, коли цей факт безпосередньо породжує юри­дичні наслідки,
наприклад, якщо підтвердження такого факту необхідне заявникові для одержання в
органах, що вчиняють нотаріальні дії, свідоцтва про право на спадщину, для
оформлення права на пенсію в зв’язку із втратою году­вальника. Суд не може
відмовити в розгляді заяви про вста­новлення факту родинних відносин з мотивів,
що заявник може вирішити це питання шляхом встановлення непра­вильності запису
в актах громадянського стану.

Разом з тим для розгляду в порядку окремого
проваджен­ня не може бути прийнята заява про встановлення факту ро­динних
відносин, якщо заявник порушує справу з метою підтвердити в наступному своє
право на жиле приміщення або на обмін жилого приміщення. У разі відмови в
задово­ленні вимог про визнання права на жилу площу або на обмін жилого
приміщення заінтересована особа має право зверну­тись до суду з відповідним
позовом.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+