Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

До виключної компетенції загальних зборів членів об’єднання належить

До
виключної компетенції загальних зборів членів об’єднання належить:

— затвердження статуту об’єднання, внесення
змін до нього;

— обрання членів правління об’єднання;

— питання про використання об’єктів, що
перебувають у спільній власності членів об’єднання;

— затвердження кошторису, балансу об’єднання
та річного звіту;

— затвердження договорів (угод), укладених на
суму, що перевищує визначену в статуті об’єднання;

— визначення розмірів внесків та платежів
членами об’єднання;

— прийняття рішення про реконструкцію та
ремонт будинку або про зведення господарських споруд;

— визначення розміру матеріального та іншого
заохочення членів об’єднання і правління;

— визначення обмежень на користування
об’єктами, які перебувають у спільній власності об’єднання;

— прийняття рішень про передачу в оренду
об’єктів, які перебувають у спільній власності членів об’єднання, фізичним і
юридичним особам;

— затвердження угод про заснування товариств
або участі у товариствах.

Для керівництва поточною діяльністю об’єднання
обирається правління. Правління має право приймати рішення з питань діяльності
об’єднання, визначених статутом. Правління є виконавчим органом об’єднання і
підзвітне загальним зборам. Порядок обрання та відкликання членів правління, їх
кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.

До
компетенції правління належить:

— підготовка кошторису, балансу об’єднання та
річного звіту;

— здійснення контролю за своєчасною сплатою
членами об’єднання внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення
заборгованості згідно з законодавством;

— розпорядження коштами об’єднання відповідно
до затвердженого загальними зборами об’єднання кошторису;

— укладення договорів з суб’єктами
підприємництва, які виконують роботи, падають послуги, та здійснення контролю
за їх виконанням;

— ведення діловодства, бухгалтерського обліку
та звітності про діяльність об’єднання;

— скликання та організація проведення
загальних зборів членів об’єднання або зборів представників.

Для здійснення контролю за
фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання на загальних зборах
обирається з числа членів об’єднання ревізійна комісія (ревізор) або
приймається рішення про залучення аудитора. Порядок діяльності ревізійної
комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.

Об’єднання
після набуття статусу юридичної особи може:

— прийняти на власний баланс весь житловий
комплекс;

— за договором з попереднім власником залишити
його балансоутримувачем усього житлового комплексу або його частини;

— укласти договір з будь-якою юридичною
особою, статут якої передбачає можливість здійснення такої діяльності, про
передачу їй на баланс усього житлового комплексу або його частини.

Балансоутримувач забезпечує управління
житловим комплексом.

Управління неподільним та загальним майном
житлового комплексу здійснює управитель (управитель — юридична особа, яка
здійснює управління неподільним та загальним майном житлового комплексу за
дорученням власника (власників) майна і забезпечує його належну експлуатацію)
шляхом:

— належної експлуатації житлового комплексу та
забезпечення відповідних умов користування власним, неподільним та загальним
майном власників;

— накопичення необхідних коштів на проведення
поточних та капітальних ремонтів відповідно до законодавства;

— отримання відшкодування від винної особи за
збитки, заподіяні майну, яке перебуває у нього на балансі, або своєчасного
звернення до суду щодо відшкодування збитків у примусовому порядку.

У разі якщо балансоутримувачем є об’єднання,
рішення про форму управління приймається на загальних зборах кваліфікованою
більшістю голосів. У цьому випадку управління неподільним та загальним майном
житлового комплексу об’єднання може здійснювати у формі:

— управління неподільним та загальним майном
через статутні органи об’єднання;

— передачі всіх або частини функцій по
управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу юридичній особі
за договором;

— делегування визначених статутом повноважень
по управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу асоціації.

Відносини власників приміщень і управителя
регулюються договором між ними. У разі передачі частини функцій по управлінню
неподільним та загальним майном житлового комплексу юридичній особі між
власником приміщення і цією юридичною особою укладається окремий договір.

Істотними
умовами договору є:

— найменування сторін;

— предмет договору;

— права сторін щодо здійснення управління
житловим комплексом;

— обов’язки сторін щодо надання послуг по
експлуатації житлового комплексу та оплати цих послуг;

— вичерпний перелік послуг;

— вартість кожної послуги та загальна вартість
щомісячного платежу;

— порядок контролю та звіту сторін;

— наслідки невиконання умов договору;

— перелік форс-мажорних обставин;

— строк дії договору, умови продовження та
припинення дії договору, дата укладення договору.

Укладення договору між власником окремого
приміщення у житловому комплексі та управителем є обов’язковим і не залежить
від членства в об’єднанні, за винятком випадку, коли власник і управитель є
однією особою.

У разі відмови власника приміщення укладати
договір або сплачувати обов’язкові платежі на утримання та ремонт неподільного
майна та відповідної частки загального майна об’єднання має право звернення до
суду для стягнення нарахованих платежів у судовому порядку. Право на звернення
до суду виникає у об’єднання через шістдесят днів з дня припинення платежів або
відмови в укладенні договору.

Власник
— член об’єднання має право:

— брати участь в управлінні об’єднанням у
порядку, визначеному законом і статутом об’єднання;

— обирати та бути обраним до складу статутних
органів об’єднання;

— знайомитися з протоколами загальних зборів,
робити з них виписки;

— одержувати в установленому порядку
інформацію про діяльність об’єднання;

— вимагати від статутних органів захисту своїх
прав та дотримання членами об’єднання правил добросусідства;

— вийти в установленому статутом порядку з
об’єднання;

— одержувати в установленому статутом порядку
інформацію про діяльність асоціації.

На вимогу члена об’єднання воно зобов’язане
надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти. Здійснення прав власника
не може порушувати права інших власників.

Власник
— член об’єднання зобов’язаний:

— виконувати вимоги статуту об’єднання;

— виконувати рішення статутних органів,
прийняті у межах їхніх повноважень;

— використовувати приміщення за призначенням,
дотримуватися правил користування приміщеннями;

— забезпечувати збереження приміщень, брати
участь у проведенні їх ремонту;

— забезпечувати дотримання вимог житлового і
містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень
або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших власників;

— додержуватися вимог правил утримання жилого
будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

— своєчасно і в повному обсязі сплачувати
належні платежі;

— відшкодовувати за власний рахунок і у
повному обсязі збитки, заподіяні майну інших власників особисто або іншого
особою, що займає чи використовує приміщення на законних підставах або з відома
власника;

— виконувати передбачені статутними
документами обов’язки перед об’єднанням;

— попереджувати псування неподільного та загального
майна, інформувати органи управління об’єднання про пошкодження та вихід з ладу
технічного обладнання;

— додержувати чистоти в місцях загального
користування та тиші в нічний час (з 23 до 7 години).

Статутом об’єднання можуть бути встановлені й інші
обов’язки власників — членів об’єднання відповідно до законодавства.

Об’єднання
має право відповідно до законодавства та статуту шляхом скликання загальних
зборів:

— створювати органи управління та визначати
умови їх діяльності та оплати;

— приймати рішення щодо надходження та витрати
коштів об’єднання;

— визначати порядок утримання, експлуатації та
ремонту неподільного і загального майна відповідно до статуту;

— давати згоду на укладення договорів на
виконання робіт та надання послуг для об’єднання;

— встановлювати розміри платежів, зборів і
внесків членів об’єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного
фондів;

— виключати з свого складу членів об’єднання,
які не виконують своїх обов’язків;

— брати на баланс майно об’єднання;

— для виконання статутних завдань здійснювати
необхідну господарську діяльність в порядку, визначеному законом.

Доручати
правлінню в межах повноважень, визначених статутом:

— визначати підрядника, укладати договори на
управління та експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною
або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;

— здійснювати контроль за своєчасною сплатою
внесків та платежів;

— ініціювати скликання загальних зборів;

— захищати права, представляти законні
інтереси власників в органах державної влади і органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від
форми власності;

— за рішенням загальних зборів та згодою
власників приміщень, які не є членами об’єднання, використовувати приміщення в
житловому комплексі для потреб органів управління об’єднання.

Об’єднання
відповідно до закону та статуту зобов’язане:

— забезпечувати належний санітарний,
протипожежний і технічний стан неподільного та загального майна, що належить
членам об’єднання;

— звітувати загальним зборам про виконання
кошторису об’єднання за рік;

— забезпечувати виконання вимог статуту
об’єднання;

— виконувати свої договірні зобов’язання;

— забезпечувати дотримання інтересів усіх
членів об’єднання, асоціації при встановленні умов і порядку володіння,
користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між членами
об’єднання, асоціації витрат на експлуатацію та ремонт неподільного та
загального майна;

— припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або
перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження
неподільним та загальним майном членами об’єднання;

— у випадках, передбачених законодавством,
статутом об’єднання, асоціації, представляти інтереси членів об’єднання,
асоціації відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+