Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Права та обов’язки споживача, виконавця та виробника житлово-комунальних послуг

Права та обов’язки споживача

Споживач
має право:

1) одержувати вчасно та відповідної якості
житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на
надання житлово-комунальних послуг;

2) одержувати в установленому законодавством
порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх
вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми
споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості
тощо;

3) на відшкодування збитків, завданих його
майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок
неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;

4) на усунення протягом строку, встановленого
договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних
послуг;

5) на зменшення розміру плати за надані
послуги в разі їх попадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості
в порядку, визначеному договором або законодавством;

6) па несплату вартості житлово-комунальних
послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї при
відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної
відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;

7) отримувати від виконавця компенсацію в
розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за
перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;

8) на перевірку кількості та якості
житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.

Споживач має право на укладення договору з
виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або
ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку,
що вийшли з ладу.

Споживач
зобов ‘язаний:

1) укласти договір на надання
житлово-комунальних | послуг, підготовлений виконавцем на основі типового
договору;

2) своєчасно вживати заходів щодо усунення
виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що
виникли з власної вини;

3) забезпечувати цілісність засобів обліку
комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;

4) за власний рахунок ремонтувати та міняти
санітарно-технічні прилади і пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його
вини;

5) оплачувати житлово-комунальні послуги у
строки, встановлені договором або законом;

6) дотримуватися правил пожежної і газової
безпеки, санітарних норм;

7) допускати у приміщення, будинки і споруди
представників виконавця/виробника в порядку, визначеному законом і договором,
для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного
обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних
оглядів та перевірки показників засобів обліку;

8) дотримуватися вимог житлового та
містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень
або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників
відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

9) своєчасно проводити підготовку жилого
будинку, помешкання (в якому він проживає або яке належить йому на праві
власності) та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий
період;

10) у разі несвоєчасного здійснення платежів
за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом чи
договором розмірах.

 

Права та обов’язки виконавця

Виконавець
має право:

1) розробляти і подавати на затвердження
розрахунки щодо рівня цін/тарифів па житлово-комунальні послуги першої і другої
групи в порядку, встановленому законодавством;

2) пропонувати при укладенні договору
ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги третьої групи;

3) брати участь у конкурсах на набуття права
виконувати житлово-комунальні послуги на певній території;

4) вимагати від споживача дотримання вимог
правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території,
санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів
у сфері житлово-комунальних послуг;

5) вимагати від споживача своєчасного
проведення робіт щодо усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням
житлово-комунальних послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування
вартості цих робіт;

6) отримувати компенсацію за надані відповідно
до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати
житлово-комунальних послуг і повертати їх у разі ненадання таких послуг чи
пільг;

7) на відшкодування втрат у разі затвердження
відповідним органом місцевого самоврядування цін/тарифів нижчими від розміру
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;

8) доступу в приміщення, будинки і споруди для
ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного
обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних
оглядів і перевірки показань засобів обліку в порядку, визначеному законом і
договором.

Виконавець
зобов’язаний:

1) забезпечувати своєчасність та відповідну
якість житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору,
в тому числі шляхом створення систем управління якістю відповідно до
національних або міжнародних стандартів;

2) здійснювати контроль за технічним станом
інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень;

3) підготувати та укласти із споживачем
договір про надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності
за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором;

4) надавати в установленому законодавством
порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх
вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми
споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості
тощо;

5) своєчасно проводити підготовку жилого
будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

6) розглядати у визначений законодавством
термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки
розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не
в повному обсязі, зниження їх якості;

7) утримувати в належному технічному стані,
здійснювати технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж,
вживати заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості
послуг у терміни, встановлені договором та/або законодавством;

8) сплачувати споживачу компенсацію за
перевищення встановлених термінів проведення аварійно-відновлю-вальних робіт у
розмірі, визначеному договором або законодавством;

9) вести облік вимог (претензій) споживачів у
зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їх
споживчих властивостей та перевищенням термінів проведення
аварійно-відновлювальних робіт;

10) своєчасно за власний рахунок проводити
роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням
житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини.

 

Права та обов’язки виробника

Виробник
має право:

1) розробляти і подавати на затвердження
уповноваженим органам ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги першої та
другої груп;

2) пропонувати при укладенні договору ціни/тарифи
на житлово-комунальні послуги третьої групи;

3) укладати договори з органами місцевого
самоврядування на виробництво та створення житлово-комунальних послуг;

4) вимагати своєчасної і в повному обсязі
оплати наданих послуг від виконавців;

5) брати участь у конкурсах на набуття права
виробництва житлово-комунальних послуг на певній території;

6) видавати дозволи і технічні умови на
підключення споживачів до відповідних централізованих інженерних мереж у
встановленому законодавством порядку;

7) отримувати інформацію про місцеві програми
розвитку житлово-комунального господарства та інші галузеві програми для
відповідних територій;

8) на відшкодування втрат у разі затвердження
відповідним органом місцевого самоврядування цін/тарифів нижчими від розміру
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

Виробник
зобов’язаний:

1) укласти договір з виконавцем (споживачем)
про умови надання житлово-комунальних послуг;

2) виробити житлово-комунальні послуги
відповідно до умов договору, стандартів, нормативів, норм і правил;

3) проводити в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України, відповідні перерахунки розміру плати за
житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі,
зниження їх якості;

4) впроваджувати ресурсозберігаючі та новітні
технології виробництва житлово-комунальних послуг;

5) здійснювати технологічний облік
матеріальних та енергетичних ресурсів;

6) надавати в установленому порядку необхідну
інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну
вартість місячного платежу, структуру тарифів, норми споживання, режим надання
житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо.

Істотними умовами договору між
виконавцем/виробником та споживачем на надання житлово-комунальних послуг є:

1) найменування сторін;

2) предмет договору;

3) вичерпний перелік житлово-комунальних
послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна і вартість
послуг;

4) порядок оплати за спожиті
житлово-комунальні послуги;

5) порядок перерахунків розміру плати за
житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі,
зниження їх якості;

6) права та обов’язки сторін;

7) порядок контролю та звіту сторін;

8) порядок вимірювання обсягів та визначення
якості наданих послуг;

9) визначення точок розподілу, в яких
відбувається передача послуг від виконавця/виробника споживачу;

10) порядок обслуговування мереж та розподіл
повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту);

11) умови доступу в квартиру, будинок,
приміщення, на, земельну ділянку для усунення аварій, неполадок, огляду мереж,
зняття контрольних показників засобів обліку;

12) порядок здійснення ремонту;

13) відповідальність сторін та штрафні санкції
за невиконання умов договору;

14) порядок вирішення спорів;

15) перелік форс-мажорних обставин;

16) строк дії договору;

17) умови зміни, пролонгації, припинення дії
договору;

18) дата і місце укладення договору.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ
Наступний розділ