Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Аліменти на дитину

Аліменти

Аліменти на дитину

Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею
повноліття, тобто до 18 років. Способи виконання батьками цього обов’язку
визначаються за домовленістю між ними. Звичайно батьки добровільно виконують
свої обов’язки з утримання дитини. Проблеми виникають найчастіше тоді, коли
батьки або один з них не забезпечує матеріально своїх дітей. В цьому випадку
батьки мають право укласти письмовий договір про сплату аліментів на дитину, у
якому визначають розмір та строки
виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені СКУ.
Зазначений договір підлягає нотаріальному посвідченню. У разі невиконання одним
із батьків свого обов’язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на
підставі виконавчого напису нотаріуса. За домовленістю між батьками дитини той
із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в
грошовій і (або) натуральній формі.

Якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або
вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати
дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога, яка не може бути
меншою ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата
тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету
України.

У разі відсутності домовленості про сплату аліментів вони
можуть стягуватися за рішенням суду. Зобов’язання зі сплати аліментів може бути
покладене як на батька, так і на матір дитини залежно від того, з ким проживає
дитина.

При визначенні розміру аліментів суд враховує:

1) стан здоров’я
та матеріальне становище дитини;

2) стан здоров’я
та матеріальне становище платника аліментів;

3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних
чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;

4) інші
обставини, що мають істотне значення.

Аліменти присуджуються у частці від доходу матері або батька
і (або) у твердій грошовій сумі. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не
може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку.

Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд
визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання,
яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття. Якщо після
досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з
позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за
вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття.

Якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід,
частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають
істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір
аліментів у твердій грошовій сумі.

Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі,
підлягає індексації відповідно до закону (Закон України «Про індексацію грошових
доходів населення»). Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій
сумі, менше ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного
віку, то дитині призначається згідно з законом державна допомога в розмірі
різниці між визначеним розміром аліментів і 30 відсотками прожиткового мінімуму
для дитини відповідного віку.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26
лютого 1993 р. № 146 «Про перелік видів доходів, які враховуються при
визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб»
утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і
додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом,
в тому числі з:

1) основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною
ставкою, відрядними розцінками тощо;

2) усіх видів
доплат і надбавок до заробітної плати;

3) грошових і
натуральних премій;

4) оплати за
надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі
та вихідні дні;

5) заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також
з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох
років відпустку;

6) заробітної плати, що зберігається під час виконання
державних і громадських обов’язків, та в інших випадках збереження середньої
заробітної плати;

7) винагороди за
загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;

8) винагороди, що виплачуються штатним літературним
працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду
літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що
підлягають державному соціальному страхуванню;

9) одноразової
винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;

10) допомоги по державному соціальному страхуванню, а також
з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських
підприємствах;

11) доплат до допомоги по державному соціальному
страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;

12) сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв’язку з
втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров’я, за
винятком сум для відшкодування збитків на догляд за ними, на додаткове
харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і
протезування потерпілих;

13) допомоги по
безробіттю;

14) одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що
виплачуються інвалідам першої групи на догляд за ними;

15) стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у
вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та
слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

16) доходів від підприємницької
діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об’єднань
громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від
присадибної ділянки або підсобного господарства;

17) усіх видів
заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;

18) плати,
отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);

19) інших видів
заробітку.

З членів колективних сільськогосподарських підприємств
утримання аліментів має провадитися з сум, одержуваних за роботу в цих
господарствах (включаючи вартість натуральних видач).

З письменників, композиторів, художників та інших творчих працівників утримання аліментів
провадиться з сум авторського гонорару і винагороди, одержуваної за публічне
виконання творів, а з тих, що одержують заробітну плату, — із заробітної плати.
З позаштатних лекторів — з оплати, одержуваної за читання лекцій.

З членів кооперативів, спільних підприємств утримання аліментів
провадиться з усіх видів заробітку, одержуваного за роботу в кооперативі чи
спільному підприємстві (в тому числі із заробітку у валюті).

З фермерів та осіб, які працюють у сільському господарстві
за сімейним підрядом, утримання аліментів провалиться після реалізації
продукції з власного господарства в кінці року.

З осіб, що відбувають покарання на виправних роботах,
аліменти утримуються з повної суми заробітку без врахування утримань,
передбачених вироком або постановою суду.

До всієї заробітної суми, з якої відраховуються аліменти з
осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарання, а також з осіб,
що перебувають у наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів, лікарень
та на підприємствах, включається та частина суми, що стягується для покриття
витрат на утримання цих осіб у вказаній установі.

З військовослужбовців Збройних Сил України та інших військ,
осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ,
Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої служби утримання аліментів
провадиться з усіх видів грошового забезпечення, що надається щомісячно (оклад
за штатною посадою, оклад за військове або спеціальне звання, відсоткова
надбавка за вислугу років, вчене звання і науковий ступінь, кваліфікацію та умови
служби).

Особи, які працюють в установах України за кордоном,
виплачують аліменти на користь осіб, які проживають в Україні, з подвійного
заробітку з установленими надбавками, одержуваного в Україні у національній валюті.

З осіб, які працюють за контрактами в іноземних компаніях і
одержують заробітну плату тільки за кордоном, аліменти утримуються із 100
відсотків заробітної плати, яку платник аліментів одержував до укладення
контракту, або виходячи із його заробітної плати за останній місяць роботи на
момент від’їзду, або з п’ятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян на час проведення розрахунків.

Аліменти з осіб, що одержують заробітну плату як у гривнях,
так і у валюті на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих на
території України, утримуються бухгалтеріями (розрахунковими відділами) за
місцем роботи у розмірах, встановлених рішеннями судів, як із гривень, так і з
валюти.

Утримання аліментів не провадиться з:

1) вихідної
допомоги при звільненні і сум неоподаткованого розміру матеріальної допомоги;

2) компенсації працівникові за невикористану відпустку, крім
випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не
використану протягом кількох років;

3) допомоги на
лікування;

4) допомоги у
зв’язку з вагітністю та пологами;

5) компенсаційних
виплат при відрядженнях і переведенні на роботу в іншу місцевість;

6) польового забезпечення, надбавок до заробітної плати й
інших сум, які виплачуються замість добових і квартирних;

7) компенсаційних
сум, які виплачуються за амортизацію інструментів і зношеність одягу;

8) матеріальної
допомоги осіб, які втратили право на допомогу по безробіттю;

9) вартості
безкоштовного надання квартир та комунальних послуг;

10) одноразової
допомоги при народженні дитини;

11) державної
допомоги на поховання;

12) допомоги по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

13) допомоги на
дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

14) допомоги
малозабезпеченим сім’ям з дітьми;

15) соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям;

16) соціальної
допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам;

17) допомоги по
тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років;

18) тимчасової державної допомоги, якщо місце проживання
батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають
можливості утримувати дитину;

19) субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

20) щомісячної грошової допомоги у зв’язку з обмеженням
споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного
господарства громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення;

21) вартості
речового, продовольчого забезпечення або його грошової компенсації;

22) дотацій на обіди, вартості путівок до санаторіїв і
будинків відпочинку, що надаються за рахунок коштів підприємств та організацій.

З військовослужбовців, а також осіб рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ, Держспецзв’язку та Державної
кримінально-виконавчої служби утримання аліментів не провадиться з вихідної
допомоги при звільненні з військової служби і з органів внутрішніх справ,
Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої служби, а також інших видів
грошового забезпечення, що не має постійного характеру.

Утримання аліментів провадиться з суми заробітку (доходу),
що належить особі, яка сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку
(доходу) податків. Доставка стягувачу грошових переказів утриманих аліментів
через відділення зв’язку провадиться за рахунок платника аліментів.

Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня
пред’явлення позову. За минулий час аліменти можуть бути присуджені, якщо
позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання
аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв’язку з ухиленням
останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий
час, але не більш як за три роки.

При бажанні особи сплачувати аліменти за місцем роботи
(одержання пенсії, стипендії) один із батьків (платник аліментів) може подати
заяву про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії. Розмір аліментів та
строк їх виплати зазначаються у цій заяві.
Така заява може бути відкликана заявником
у будь-який час за його бажанням. На підставі заяви одного з батьків аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної
плати, пенсії, стипендії. На підставі такої заяви аліменти можуть бути відраховані
і тоді, коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню на підставі заяви та
виконавчих документів, перевищує половину заробітної плати, пенсії, стипендії,
а також якщо з нього вже стягуються аліменти на іншу дитину.

За заявою платника аліментів або за власною ініціативою
орган опіки та піклування перевіряє цільове витрачання аліментів. У разі
нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до суду з позовом
про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий
рахунок дитини у відділенні Державного ощадного байку України.

Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або
домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням
суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального
або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них. Розмір аліментів
може бути зменшено, якщо дитина перебуває на утриманні держави, територіальної
громади або юридичної особи, за заявою батьків, уповноваженого територіальної
громади, юридичної особи, на утриманні якої перебуває дитина, та за згодою
органу опіки і піклування.

При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов’язана
сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на
стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених
аліментів за кожен день прострочення. Розмір неустойки може бути зменшений
судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів. Неустойка
не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім.

З урахуванням матеріального та сімейного стану платника
аліментів суд може відстрочити або розстрочити сплату заборгованості за
аліментами. За позовом платника аліментів суд може повністю або частково
звільнити його від сплати заборгованості за аліментами, якщо вона виникла у
зв’язку з його тяжкою хворобою або іншою обставиною, що має істотне значення.
Суд може звільнити платника аліментів від сплати заборгованості, якщо буде
встановлено, що вона виникла внаслідок непред’явлення без поважної причини виконавчого
листа до виконання особою, на користь якої присуджено аліменти.

Крім сплати аліментів на батьків покладається обов’язок
сплачувати додаткові витрати на дитину, що викликані особливими обставинами.
Той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з
батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов’язані
брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими
обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо). Розмір
участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору
визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення.
Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після
їх фактичного понесення разово, періодично або постійно.

Законодавство передбачає випадки, які трапляються не так
часто, коли батьки звільняються від обов’язку утримувати дитину та коли
припиняється право на отримання аліментів на дитину.

Батьки можуть бути звільнені за рішенням суду від обов’язку
утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і
забезпечує повністю її потреби.

Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто
проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти
договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права
власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку
тощо). Такий договір нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації.
Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього
договору. Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина
і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на
це майно. У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає
дитина, зобов’язується самостійно утримувати її. Укладення договору не звільняє
того з батьків, хто проживає окремо, від обов’язку брати участь у додаткових
витратах на дитину. Майно, одержане дитиною за цим договором, може бути
відчужене до досягнення нею повноліття лише з дозволу органу опіки та
піклування.

Договір може бути визнаний судом недійсним за вимогою
відчужувана нерухомого майна у разі виключення його імені як батька з актового
запису про народження дитини. У разі визнання договору недійсним у відчужувана
відновлюється право власності на нерухоме майно. За позовом відчужувана
нерухомого майна договір може бути розірваний у разі невиконання тим із
батьків, з ким проживає дитина, обов’язку по її утриманню.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+