Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Патронат над дітьми

Патронат над дітьми

Патронатом у сімейному праві називається передача за
договором дитини, яка є сиротою або з інших причин позбавлена батьківського
піклування, на виховання у сім’ю іншої особи (патронатного вихователя) до
досягнення дитиною повноліття. Цей договір укладається між органом опіки і
піклування та особою, яка дала згоду взяти дитину на виховання (патронатний
вихователь). Органами опіки та піклування відповідно до ст. 11 Закону України
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року є державні
адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі органи
міських чи районних у містах, сільських, селищних рад. Відповідно до цього ж
закону дитина-сирота — дитина, в якої померли чи загинули батьки; діти,
позбавлені батьківського піклування, — діти, які залишилися без піклування
батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків
без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або
недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях
позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх
органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та
відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка
перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти,
батьки яких невідомі діти від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти.

При влаштуванні дітей під патронат складаються своєрідні
тристоронні правовідносини, суб’єктами яких є ще й держава в особі органу опіки
та піклування, що бере на себе обов’язок з утримання переданих на виховання
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Потрібно розуміти, що при влаштуванні дитини-сироти або
дитини, позбавленої батьківського піклування, до сім’ї патронатного вихователя,
зв’язок такої дитини з кровною сім’єю не припиняється: дитина зберігає право на
аліменти, пенсії та допомоги, на які вона мала право до влаштування її під
патронат, дитина має право на спадкування після своїх кровних родичів, крім
того, во­на має право на спілкування з членами своєї кровної ро­дини. Між такою
дитиною та патронатним вихователем не виникає аліментних та спадкових відносин.

При передачі дитини в сім’ю патронатного виховате­ля дитина
має право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це
не суперечить її інтересам і не заборонено рішенням суду. Це положенню повністю відповідає інтересам дитини,
які захищаються відповідними державними
органами опіки та піклуван­ня шляхом визначення
форм спілкування батьків та інших родичів з нею. Але при цьому також мають дотри­муватися інтереси і патронатного вихователя, з яким вказані заходи повинні погоджуватися.

Перед укладанням договору про патронат над дітьми орган
опіки і піклування повинен переконатися, що передачею дитини у сім’ю
патронатного вихователя буде досягнуто основної мети договору — одержання дити­ною
належного виховання, утримання, захисту належ­них їй особистих і майнових прав,
охорони інших її інте­ресів. Тому перед тим, як підписати договір, потрібно
ретельно обстежити побутові умови і стан здоров’я членів сім’ї патронатного
вихователя, вивчити мораль­ний клімат, що склався в сім’ї. Така перевірка повинна
бути підтверджена актом перевірки умов життя май­бутнього патронатного
вихователя, довідками лікуваль­ної установи про відсутність у сім’ї майбутнього
патронатного вихователя
захворювань, що перешкоджають влаштуванню до нього особи, яка потребує патронатно­го
виховання.

На передачу дитини у сім’ю патронатного вихователя потрібна
згода дитини, якщо вона досягла такого віку, що може її висловити. Така згода
оформляється у вигляді довідки про встановлення контакту між дитиною та патронатним
вихователем та згоду дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку,
що може її висловити, яка підписується службовою особою закладу, у якому перебу­ває
дитина, працівником служби у справах дітей у присут­ності патронатного
вихователя.

За виховання дитини патронатному вихователю вста­новлюється плата, розмір якої
визначається за його до­мовленістю з органом опіки та піклування.

Патронатний
вихователь зобов’язаний:

забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням
тощо;

створити дитині умови для навчання, фізичного
та духовного розвитку;

захищати дитину, її права та інтереси як
опікун або піклувальник, без спеціальних на те повноважень.

Договір про патронат припиняється у разі відмови від нього
вихователя або дитини, яка досягла чотирнадцяти років. До призначення дитині
нового вихователя або передання дитини іншій особі, навчальному закладові,
закла­дові охорони здоров’я або соціального захисту вихователь, який відмовився
від договору, зобов’язаний піклуватися про дитину.

Підставами припинення договору, наприклад, мо­жуть бути:

поновлення батьків у батьківських правах та повер­нення їм дитини;

– повернення батьків дитини, які
були визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими;

– повернення батьків з місць
позбавлення волі та звільнення їх з-під варти;

– видужання батьків після
тривалої хвороби, яка пе­решкоджала їм виконувати свої батьківські обов’язки;

смерть патронатного вихователя тощо.

Договір про патронат може бути розірваний за згодою сторін
або за рішенням суду в разі невиконання виховате­лем своїх обов’язків або якщо
між ним та дитиною скла­лися стосунки, які перешкоджають виконанню обов’язків
за договором.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ
Наступний розділ