Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Адміністративна відповідальність неповнолітніх

Неповнолітні підприємці

Неповнолітні, які досягли 16-го
віку, мають право займа­тися підприємницькою діяльністю, можуть бути членами
селянського (фермерського) господарства. Відповідно до положень Господарського
кодексу України підприємницт­во — це самостійна, ініціативна, систематична, на
власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами
господарювання (підприємцями) з метою досягнення еко­номічних і соціальних
результатів та одержання прибутку.

Для здійснення можливості
займатися підприємницт­вом неповнолітня особа має бути зареєстрована у статусі
підприємця у встановленому законом порядку. У разі такої реєстрації
неповнолітній набуває повної цивільної дієздат­ності (емансипація) і відповідає
за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном,
крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.

 

Адміністративна відповідальність неповнолітніх

Адміністративна відповідальність —
вид юридичної відповідальності,
що полягає у застосуванні до особи, яка
вчинила адміністративний проступок, певного заходу — адміністративного
стягнення.

Підставою адміністративної
відповідальності є адмініс­тративне правопорушення (проступок). До винних у вчи­ненні правопорушення
застосовуються адміністративні стягнення, передбачені ст. 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП
України). Поря­док притягнення
до адміністративної відповідальності спро­щений,
що створює умови для його оперативного і еко­номічного використання. Слід звернути увагу на те, що між правопорушником і органом
(посадовою особою), який нак­ладає
стягнення, відсутні службові відносини, що характер­но для дисциплінарної відповідальності. Адміністративна відповідальність урегульована
нормами адміністративного права, в яких наводиться повний перелік
адміністративних проступків, адміністративних стягнень і органів, уповнова­жених
застосовувати їх. Суб’єктами
адміністративних пра­вопорушень є
фізичні особи — громадяни і посадові особи. Серед суб’єктів адміністративних правопорушень вирізня­ються
так звані спеціальні суб’єкти, тобто ті, які мають певні особливості щодо вчинення окремих
адміністративних пра­вопорушень або
не несуть адміністративну
відповідальність на загальних підставах.
До них належать, зокрема, непов­нолітні.

Згідно з ст. 13 КпАП України до
осіб віком 16-18 років, які вчинили адміністративні правопорушення,
застосовуються відповідні заходи впливу. Адміністративна відповідальність
неповнолітнього може настати тільки тоді, коли 16 років йому виповнилось саме
до моменту вчинення протиправного діян­ня, а не до вирішення питання про
притягнення його до адміністративної відповідальності.

До неповнолітніх віком 16-18
років, які скоїли адміністративні проступки, можуть бути застосовані захо­ди,
передбачені Ст. 24-1 КУпАП, а саме:

зобов’язання публічно або в іншій формі
вибачитись перед потерпілим;

попередження;

догана або сувора догана;

передання неповнолітнього під нагляд батькам
або особам, які їх замінюють, або під нагляд педагогічному чи трудовому
колективу за їх згодою, а також окремим грома­дянам на їх прохання.

Найменш суворим заходом є
зобов’язання публічно або в іншій формі вибачитись перед потерпілим. Цей захід
орган адміністративної юрисдикції застосовує тоді, коли вій дійшов висновку, що
неповнолітній визнав неправомірність своєї поведінки, суспільну шкоду скоєного
діяння і покаяв­ся в ньому. Питання про форму публічного вибачення вирішує
орган адміністративної юрисдикції з урахуванням усіх обставин справи і побажань
потерпілого.

Попередження — суворіший захід
виховного впливу, що полягає в усному оголошенні органом адміністративної
юрисдикції офіційного від імені держави осудження непов­нолітнього
правопорушника і його поведінки, яка вияви­лась у скоєнні адміністративного
проступку.

Догана або сувора догана є
заходами, які застосовуються До неповнолітніх правопорушників у разі
систематичного невиконання ними встановлених правил поведінки і скоєння
правопорушень, що свідчать про формування антисуспільної установки. Догана або
сувора догана є Жорсткішими заходами,
ніж попередження неповнолітнього.

Передання неповнолітнього під
нагляд батькам або осо­бам, що їх замінюють, складається з накладення на вказа­них
осіб органом адміністративної юрисдикції зобов’язан­ня з посилення виховного
впливу на неповнолітнього правопорушника: здійснення культурно-виховних
заходів; роз’яснювальної роботи; систематичного контролю поведінки
неповнолітнього та ін. Під особами, що заміню­ють батьків, розуміються
усиновителі, опікуни і піклу­вальники.

Передання неповнолітнього
правопорушника під наг­ляд педагогічному або трудовому колективу означає накла­дення
органом адміністративної юрисдикції на відповідний колектив з його (колективу)
згоди зобов’язання здійснюва­ти на неповнолітнього виховний вплив і
контролювати йо­го поведінку. По суті, це довіра педагогічному або трудово­му
колективу неповнолітнього, якого вони знають за спільною роботою або навчанням
і за поведінку якого бе­руть на себе
зобов’язання. Таким колективом може бути, наприклад, педагогічний колектив школи, де навчається неповнолітній, або трудовий колектив підприємства, де він працює. При цьому орган адміністративної
юрисдикції, який розглядає справу про правопорушення неповнолітнь­ого, повинен
бути впевнений у можливостях позитивного впливу такого колективу на
неповнолітнього правопорушника, що передається під нагляд колективу.

Передання неповнолітнього
правопорушника під наг­ляд окремим громадянам складається з покладення на них обов’язків
з виховання піднаглядного і контролю за його поведінкою. Цей захід накладається
тільки за згодою гро­мадян, яким передається неповнолітній і які добре зареко­мендували
себе на педагогічній роботі або в іншій сфері суспільно корисної діяльності.

Кодексом про адміністративні
правопорушення встанов­лено, що до адміністративної відповідальності
притягаються особи, яким на момент скоєння правопорушення виповнилось 16 років.
Справи про такі правопорушення уповнова­жені розглядати районні, районні у місті,
міські чи міськрайонні суди (судді).

Зауважимо також, що скоєння
адміністративного прос­тупку неповнолітнім є обставиною, що пом’якшує
відповідальність (ст. 34 КпАП України). Пояснюється це тим, що неповнолітні
загалом не мають стійкої психіки, достатнього життєвого досвіду, не завжди
усвідомлюють шкоду від заподіяного, легко піддаються виливу інших осіб,
особливо старших за віком, що часто стають організа­торами або підбурювачами
правопорушень; враховується також, що неповнолітні легко піддаються виховному
впливу і можуть виправитись без застосування до них жорстких заходів
адміністративного стягнення.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+