Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Підозрюваний, обвинувачений, захисник

Підозрюваний, обвинувачений,
захисник

Підозрюваним визнається:

1) особа, затримана по підозрінню у вчиненні
злочину;

2) особа, до якої застосовано запобіжний захід
до винесення постанови про притягнення її як обвинуваченого.

Підозрюваний має право: знати, в чому він
підозрюється; давати показання або відмовитися давати показання і відповідати
на запитання; мати захисника і побачення з ним до першого допиту; подавати
докази; заявляти клопотання і відводи; вимагати перевірки судом чи прокурором
правомірності затримання; подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить
оперативно-розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора, а за наявності
відповідних підстав — на забезпечення безпеки.

Про роз’яснення прав підозрюваному
зазначається в протоколі затримання або постанові про застосування запобіжного
заходу.

Обвинуваченим є особа, щодо якої в
установленому законом порядку винесена постанова про притягнення як
обвинуваченого. Після призначення справи до судового розгляду обвинувачений
називається підсудним.

Обвинувачений має право: знати, в чому його
обвинувачують; давати показання з пред’явленого йому обвинувачення або
відмовитися давати показання і відповідати на запитання; мати захисника і
побачення з ним до першого допиту; подавати докази; заявляти клопотання;
ознайомлюватися після закінчення досудового слідства або дізнання з усіма
матеріалами справи; брати участь у судовому розгляді в суді першої інстанції;
заявляти відводи; подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить
дізнання, слідчого, прокурора, судці та суду, а за наявності відповідних
підстав — на забезпечення безпеки.

Підсудний
має право на останнє слово

Захисником є особа, яка в порядку,
встановленому законом, уповноважена здійснювати захист прав і законних
інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого
та надання їм необхідної юридичної допомоги при провадженні у кримінальній
справі.

Як захисники допускаються особи, які мають
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні та інші
фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги
особисто чи за дорученням юридичної особи. У випадках і в порядку, передбачених
законом, як захисники допускаються близькі родичі обвинуваченого, підсудного,
засудженого, виправданого, його опікуни або піклувальники.

Повноваження захисника на участь у справі
стверджується:

1) адвоката — ордером відповідного
адвокатського об’єднання;

2) адвоката, який не є членом адвокатського
об’єднання — угодою, інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на
надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи або
дорученням юридичної особи — угодою або дорученням юридичної особи;

3) близьких
родичів, опікунів або піклувальників — заявою обвинуваченого, підсудного,
засудженого, виправданого про їх допуск до участі в справі як захисників.

Захисник допускається до участі в справі в
будь-якій стадії процесу. Близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або
піклувальники в якості захисників допускаються до участі в справі з моменту
пред’явлення обвинуваченому для ознайомлення матеріалів досудового слідства. У
випадках, коли відповідно до вимог статті 45 Кримінально-процесуального кодексу
України участь захисника є обов’язковою, близькі родичі обвинуваченого, його
опікуни або піклувальники в якості захисників можуть брати участь у справі лише
одночасно з захисником — адвокатом чи іншим фахівцем у галузі права, який за
законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням
юридичної особи.

Про допуск захисника до участі в справі особа,
яка провадить дізнання, слідчий, прокурор, суддя виносять постанову, а суд —
ухвалу.

Захисника може мати свідок.

Участь
захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді
кримінальної справи в суді першої інстанції є обов’язковою:

1) у справах осіб, які підозрюються або
обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років, — з моменту визнання
особи підозрюваною чи пред’явлення їй обвинувачення;

2) у справах про злочини осіб, які через свої
фізичні або психічні вади (німі, глухі, сліпі тощо) не можуть самі реалізувати
своє право на захист, — з моменту затримання особи чи пред’явлення їй
обвинувачення або з моменту встановлення цих вад;

3) у справах осіб, які не володіють мовою,
якою ведеться судочинство — з моменту затримання особи чи пред’явлення їй
обвинувачення;

4) коли санкція статті, за якою кваліфікується
злочин, передбачає довічне ув’язнення — з моменту затримання особи чи
пред’явлення їй обвинувачення;

5) при провадженні справи про застосування
примусових заходів медичного характеру — з моменту встановлення факту наявності
у особи душевної хвороби;

6) при провадженні справи про застосування
примусових заходів виховного характеру — з моменту першого допиту
неповнолітнього.

Підозрюваний, обвинувачений і підсудний мають
право в будь-який момент провадження у справі відмовитися від запрошеного чи
призначеного захисника. Відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного,
обвинуваченого чи підсудного і не позбавляє його права запросити того ж чи
іншого захисника в подальших стадіях процесу.

При відмові від захисника особа, яка провадить
дізнання, слідчий складають протокол із зазначенням мотивів відмови, а суд
зазначає про це в протоколі судового засідання. Про прийняття відмови від
захисника чи відхилення її особа, яка провадить дізнання, слідчий, суддя
виносять постанову, а суд — ухвалу.

Відмова від захисника у випадках, коли його
участь є обов’язковою, може бути прийнята лише коли підозрюваний,
обвинувачений, підсудний, засуджений чи виправданий обґрунтовують її мотивами,
які особа, що провадить дізнання, слідчий, суд визнають такими, що заслуговують
на увагу. У цьому випадку захисник замінюється іншим захисником.

Прийнявши рішення про усунення захисника від
участі в справі, а також прийнявши відмову захисника від виконання обов’язків,
особа, яка провадить дізнання, слідчий, суддя чи суд роз’яснюють підозрюваному,
обвинуваченому, підсудному його право запросити іншого захисника та надають
йому д ля цього в стадії розслідування справи не менше доби, а в стадії
судового розгляду справи — не менше трьох діб. Якщо у випадках, коли участь
захисника є обов’язковою, підозрюваний, обвинувачений, підсудний протягом цих
строків не запросить іншого захисника, особа, яка провадить дізнання, слідчий
чи суддя постановою, а суд — ухвалою самі призначають захисника.

Заміна одного захисника іншим може мати місце
тільки за клопотанням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.

Захисник запрошується підозрюваним,
обвинуваченим, підсудним чи засудженим, їх законними представниками, а також
іншими особами за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого,
підсудного, засудженого. Особа, що провадить дізнання, слідчий, суд зобов’язані
надати затриманій особі чи особі, яка утримується під вартою, допомогу у
встановленні зв’язку з захисником або з особами, які можуть запросити
захисника.

Підозрюваний, обвинувачений, підсудний вправі
запросити собі кількох захисників.

Особа, яка провадить дізнання, слідчий чи суд
можуть призначити захисника у встановленому законом порядку через адвокатське
об’єднання. Вимога особи, яка провадить дізнання, слідчого, суду про
призначення захисника, є обов’язковою для керівника адвокатського об’єднання.

 

Захисник призначається у випадках:

1) коли відповідно до закону участь захисника
є обов’язковою, але підозрюваний, обвинувачений, підсудний не бажає або не може
запросити захисника;

2) коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний
бажає запросити захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних
причин не може цього зробити.

У випадку, коли є потреба у проведенні
невідкладних слідчих чи інших процесуальних дій з участю захисника, а
підозрюваний чи обвинувачений ще не встиг запросити захисника або явка обраного
захисника неможлива, особа, яка провадить дізнання, слідчий своєю постановою
вправі призначити захисника тимчасово до явки обраного захисника.

Якщо потреби у проведенні невідкладних слідчих
чи інших процесуальних дій з участю захисника немає і коли неможлива явка
захисника, обраного підозрюваним протягом двадцяти чотирьох годин, а захисника,
обраного обвинуваченим чи підсудним, — протягом сімдесяти двох годин, особа,
яка провадить дізнання, слідчий, суд мають право запропонувати підозрюваному,
обвинуваченому, підсудному запросити іншого захисника. Якщо і цей захисник не
зможе з’явитися для участі в справі протягом двадцяти чотирьох годин, а також у
випадках, коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний протягом того ж строку не
запросить іншого захисника, особа, яка провадить дізнання, слідчий чи суддя
постановою, а суд — ухвалою самі призначають захисника.

Заміна одного захисника іншим може мати місце
в будь-якій стадії процесу і не тягне відновлення процесуальних дій, вчинених
за участю захисника, якого замінено.

Захисник зобов’язаний використовувати
передбачені в Кримінально-процесуальному кодексі України та в інших
законодавчих актах засоби захисту з метою з’ясування обставин, які спростовують
підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого та надавати їм необхідну
юридичну допомогу.

З
моменту допуску до участі у справі захисник має право:

1) до першого допиту підозрюваного чи
обвинуваченого мати з ним конфіденційне побачення, а після першого допиту —
такі ж побачення без обмеження їх кількості та тривалості;

2) мати побачення з засудженим чи з особою, до
якої застосовано примусові заходи медичного чи виховного характеру;

3) ознайомлюватися з матеріалами, якими
обґрунтовується затримання підозрюваного чи обрання запобіжного заходу або
пред’явлення обвинувачення, а після закінчення досудового слідства — з усіма
матеріалами справи;

4) бути присутнім на допитах підозрюваного,
обвинуваченого та при виконанні інших слідчих дій, виконуваних з їх участю або
за їх клопотанням чи клопотанням самого захисника, а при виконанні інших
слідчих дій — з дозволу дізнавача, слідчого;

5) застосовувати науково-технічні засоби при
провадженні тих слідчих дій, в яких бере участь захисник, а також при ознайомленні
з матеріалами справи — з дозволу особи, яка провадить дізнання, чи слідчого, а
у суді, якщо справа розглядається у відкритому судовому засіданні, — з дозволу
судді чи суду;

6) брати участь в судових засіданнях;

7) ставити в судовому засіданні питання
підсудним, потерпілому, свідкам, експерту, спеціалісту, позивачу і відповідачу,
брати участь у дослідженні інших доказів;

8) подавати докази, заявляти клопотання і
відводи, висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших
учасників судового розгляду, оскаржувати дії і рішення особи, яка провадить
дізнання, слідчого, прокурора і суду;

9) виступати в судових дебатах;

10) знайомитися з протоколом судового
засідання та подавати на нього зауваження;

11) знати про принесені в справі подання
прокурора, апеляції, подавати на них заперечення;

12) брати участь в засіданнях суду при
апеляційному розгляді справи;

13) збирати відомості про факти, іцо можуть
використовуватися як докази в справі, в тому числі запитувати і одержувати
документи чи їх копії від громадян та юридичних осіб, знайомитися на
підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян з необхідними
документами, крім тих, таємниця яких охороняється законом, одержувати письмові
висновки фахівців з питань, що вимагають спеціальних знань, опитувати громадян.

Захисник зобов’язаний з’являтися для участі у
виконанні процесуальних дій, в яких його участь є обов’язковою. У разі
неможливості з’явитися у призначений строк захисник зобов’язаний заздалегідь
повідомити про це та про причини неможливості явки дізнавачу, слідчому,
прокурору, суду.

У разі неявки захисника слідча дія, участь в
якій захисника не є обов’язковою, виконується без нього.

Захисник не вправі розголошувати дані, які
стали йому відомі у зв’язку з виконанням його обов’язків.

Захисник зобов’язаний не перешкоджати
встановленню істини в справі шляхом вчинення дій, спрямованих на те, щоб
схилити свідка чи потерпілого до відмови від показань або до дачі завідомо
неправдивих показань, схилити експерта до відмови від дачі висновку чи дачі
завідомо неправдивого висновку, іншим чином сфальсифікувати докази у справі або
затягнути розслідування чи судовий розгляд справи. Він також повинен
дотримуватися встановленого порядку при розслідуванні та судовому розгляді
справи.

Після допуску до участі в справі захисник —
адвокат вправі відмовитися від виконання своїх обов’язків лише у випадках:

1) коли є обставини, які згідно із законом
виключають його участь у справі;

2) коли він свою відмову мотивує недостатніми
знаннями чи некомпетентністю.

Документи, пов’язані з виконанням захисником
його обов’язків при участі в справі, не підлягають огляду, розголошенню чи
вилученню дізнавачем, слідчим, прокурором чи судом без його згоди.

Захисником
не може бути особа:

1) яка
брала участь у даній справі як дізнавач, слідчий, прокурор, суддя, секретар
судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач, понятий, представник
потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача;

2) яка відповідно до цього Кодексу є свідком і
в зв’язку з цим допитувалась або підлягає допиту;

3) яка є родичем особи, яка провадить
дізнання, слідчого, прокурора, будь-кого із складу суду, потерпілого,
цивільного позивача;

4) щодо якої порушено кримінальну справу;

5) визнана недієздатною чи обмежено
дієздатною.

Особа не може брати участь у справі як
захисник також у випадках:

1) коли вона у даній справі надає або раніше
надавала юридичну допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, яка
звернулася з проханням про надання юридичної допомоги;

2) у разі зупинення дії свідоцтва про право на
заняття адвокатською діяльністю або права на надання правової допомоги чи його
анулювання у порядку, встановленому законодавчими актами України.

Одна і та ж особа не може бути захисником двох
і більше підозрюваних, обвинувачених чи підсудних, якщо інтереси захисту одного
з них суперечать інтересам захисту іншого.

Не може бути захисником особа, яка,
зловживаючи своїми правами, перешкоджає встановленню істини в справі, затягує
розслідування чи судовий розгляд справи, а також особа, яка порушує порядок у
судовому засіданні чи не виконує розпоряджень головуючого під час судового
розгляду справи.

Одна і та сама особа в даній кримінальній
справі не може бути захисником двох і більше свідків, а також захисником свідка
та підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, потерпілого, цивільних позивача
чи відповідача.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+