Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Установи, що виконують покарання у виді позбавлення волі. Права і обов’язки засуджених

Установи, що виконують
покарання у виді позбавлення волі. Права і обов’язки засуджених

Виправні
колонії
виконують покарання у виді позбавлення волі на
певний строк, довічного позбавлення волі.

Засуджені до позбавлення волі відбувають
покарання у виправних колоніях:

— мінімального рівня безпеки з полегшеними
умовами тримання — засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з
необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості, а також особи,
переведені з колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання
і колоній середнього рівня безпеки;

— мінімального рівня безпеки із загальними
умовами тримання — чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за злочини
невеликої та середньої тяжкості; жінки, засуджені за злочини невеликої та
середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини. У виправній колонії цього
виду можуть відбувати покарання також засуджені, переведені з виховних колоній.
У секторі середнього рівня безпеки виправної колонії цього виду можуть
відбувати покарання також жінки, засуджені до довічного позбавлення волі;

— середнього рівня безпеки — жінки, засуджені
до покарання у виді довічного позбавлення волі; жінки, яким покарання у виді
смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на
певний строк в порядку помилування або амністії; чоловіки, вперше засуджені до
позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі злочини; чоловіки, які раніше
відбували покарання у виді позбавлення волі; чоловіки, засуджені за вчинення
умисного злочину середньої тяжкості в період відбування покарання у виді позбавлення
волі; засуджені, переведені з колоній максимального рівня безпеки в порядку,
передбаченому цим Кодексом. У секторі максимального рівня безпеки виправної
колонії цього виду можуть відбувати покарання також чоловіки, засуджені до
довічного позбавлення волі;

— максимального рівня безпеки — чоловіки,
засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі; чоловіки, яким
покарання у виді смертної кари замінено довічним позбавленням волі; чоловіки,
яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено
позбавленням волі на певний строк у порядку помилування або амністії; чоловіки,
засуджені за умисні особливо тяжкі злочини; чоловіки, засуджені за вчинення
умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період відбування покарання у виді
позбавлення волі; чоловіки, переведені з колоній середнього рівня безпеки.

Слідчі ізолятори виконують функції виправних
колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і виправних
колоній середнього рівня безпеки стосовно засудже­них, які залишені для роботи
з господарського обслуговування.

Виховні колонії виконують покарання у виді
позбавлення волі на певний строк стосовно засуджених неповнолітніх.

Вид колонії, в якій засуджені до позбавлення
волі відбувають покарання, визначається центральним органом виконавчої влади з
питань виконання покарань.

Особи, засуджені до позбавлення волі,
направляються для відбування покарання не пізніше десятиденного строку з дня
набрання вироком законної сили або з дня надходження із суду розпорядження про
виконання вироку, який набрав законної си­ли. Протягом цього строку засуджений
має право на короткост­рокове побачення з близькими родичами.

Засуджені направляються до місця відбування
покарання і пе­реміщуються в разі необхідності з одного місця відбування пока­рання
в інше під вартою. Переміщення засуджених під вартою здійснюється з додержанням
правил тримання: чоловіки окремо від жінок; неповнолітні — від дорослих;
підслідні, які притягуються до кримінальної відповідальності по одній справі, —
окремо між со­бою; засуджені до довічного позбавлення волі — окремо від інших
категорій. Хворі на активну форму туберкульозу легенів, психічно хворі — окремо
між собою і окремо від здорових, у разі потреби за висновком лікаря — в
супроводі медичного працівника.

Прийняття засуджених до виправних і виховних
колоній про­водиться адміністрацією колоній у порядку, встановленому норма­тивно-правовими
актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.
Адміністрація колонії протягом трьох діб повідомляє суд, який постановив вирок,
про приведення його до виконання і про місце відбування покарання засудженим.
Од­ночасно направляється повідомлення одному із членів сім’ї або близьких
родичів за вибором засудженого, у якому вказується ад­реса колонії і роз’яснюються
права засудженого.

У колоніях встановлюється роздільне тримання:
чоловіків і жінок, неповнолітніх і дорослих. Вперше засуджені до позбав­лення
волі тримаються окремо від тих, які раніше відбували по­карання у виді
позбавлення волі.

Ізольовано
від інших засуджених, а також роздільно тримаються:

– засуджені
до довічного позбавлення волі;

– засуджені,
яким покарання у виді смертної кари замінено довічним позбавленням волі;

– засуджені, яким покарання у виді смертної
кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на пев­ний строк
у порядку помилування або амністії.

Окремо тримаються чоловіки, вперше засуджені
до позбав­лення волі за злочини, вчинені з необережності. Окремо трима­ються
засуджені, які раніше працювали в суді, органах прокура­тури, юстиції та
правоохоронних органах.

Режим у виправних і виховних колоніях — це
встановлений законом та іншими нормативно-правовими актами порядок ви­конання і
відбування покарання, який забезпечує ізоляцію засу­джених; постійний нагляд за
ними; виконання покладених на них обов’язків; реалізацію їхніх прав і законних
інтересів; безпеку за­суджених і персоналу; роздільне тримання різних категорій
за­суджених; різні умови тримання засуджених залежно від виду колонії; зміну
умов тримання засуджених.

Режим у колоніях має зводити до мінімуму
різницю між умова­ми життя в колонії і на свободі, що повинно сприяти
підвищенню відповідальності засуджених за свою поведінку і усвідомленню
людської гідності. Режим створює умови для суспільно корисної праці засуджених,
загальноосвітнього і професійно-технічного навчання, соціально-виховної роботи
та громадського впливу.

У колоніях засуджені носять одяг єдиного
зразка. Засуджені, їхні речі і одяг, а також приміщення та територія колоній
підля­гають обшуку і огляду. Особистий обшук проводиться особами однієї статі
із засудженими.

Адміністрація колонії має право, за наявністю
підстав, прово­дити огляд громадян, їх речей, транспортних засобів, які знахо­дяться
на території колонії, а також вилучати заборонені речі і до­кументи.

Зберігання засудженими при собі грошей, цінних
паперів і ре­чей, а також предметів, які заборонено використовувати в ко­лоніях,
не допускається. Виявлені в засуджених гроші, цінності та інші речі за рішенням
суду можуть бути передані в дохід дер­жави. Про вилучення грошей, цінних
паперів та речей посадовою особою колонії складається протокол. Предмети, які
заборонені для зберігання і використання в колоніях, вилучаються і здають­ся на
зберігання до звільнення засудженого або знищуються, про що складається
відповідний акт.

У випадках стихійного лиха, епідемій, аварій
важливих для життєзабезпечення систем, масових заворушень, проявів групо­вої
непокори засуджених або в разі виникнення реальної загрози збройного нападу на
колонію чи у зв’язку з введенням надзвичай­ного чи воєнного стану в райоггі
розташування колонії поси­люється охорона, нагляд за засудженими, здійснюються
інші до­даткові режимні заходи.

Для припинення групових протиправних дій
засуджених та ліквідації їх наслідків за рішенням Голови центрального органу ви­конавчої
влади з питань виконання покарань, начальника управ­ління (відділу)
центрального органу виконавчої влади з питань ви­конання покарань в Автономній
Республіці Крим, області, місті Києві та Київській області використовуються сили
і засоби колонії, органів і установ виконання покарань, а в разі потреби з
дозволу Міністра внутрішніх справ України, начальника Головного уп­равління
Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Рес­публіці Крим, місті
Києві, Київській області, начальника управління Міністерства внутрішніх справ
України в області, місті Севастополі — органів та підрозділів Міністерства
внутрішніх справ України.

До осіб, позбавлених волі, якщо вони чинять
фізичний опір персоналу колонії, злісно не виконують його законні вимоги,
проявляють буйство, беруть участь у масових заворушеннях, зах­ваті заручників
або чинять інші насильницькі дії, а також у разі втечі з-під варти з метою
припинення вказаних протиправних дій, а також запобігання заподіянню цими
особами шкоди ото­ченню або самим собі застосовуються фізична сила, спеціальні
засоби, гамівна сорочка та зброя. Застосуванню заходів фізично­го впливу,
спеціальних засобів і зброї має передувати поперед­ження про намір використання
вказаних заходів і засобів, якщо дозволяють обставини. Без попередження вказані
заходи, засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня заг­роза
життю або здоров’ю персоналу колонії чи інших осіб. До за­суджених
неповнолітніх і жінок гамівна сорочка не застосовуєть­ся. Забороняється
застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю до жінок з
явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками
інвалідності та не­повнолітніх, крім випадків вчинення ними групового або зброй­ного
нападу, який загрожує життю і здоров’ю персоналу колонії чи інших осіб, або
збройного опору.

Права і обов’язки засуджених до
позбавлення волі

Засуджені, які відбувають покарання у виді
позбавлення волі, в порядку, встановленому законодавством, мають право:

— одержувати інформацію і роз’яснення про
умови відбування і порядок виконання покарання у виді позбавлення волі;

— користуватися послугами, які надаються в
місцях позбавлення волі, в тому числі додатковими, оплачуваними;

— брати участь у трудовій діяльності;

— отримувати медичну допомогу і лікування, в
тому числі платні медичні послуги за рахунок особистих грошових коштів чи
коштів рідних та близьких;

— розпоряджатися грошовими коштами,
придбавати, володіти і розпоряджатися предметами, речами, виробами;

— здійснювати листування з особами, які
знаходяться за межами колоній, вести з ними телефонні розмови;

— одержувати і відправляти посилки, бандеролі,
грошові перекази, одержувати передачі;

— зустрічатися з родичами та іншими особами;

— подавати пропозиції, заяви і скарги в усній
чи письмовій формі від свого імені;

— брати участь у роботі самодіяльних
організацій та гуртків соціально корисної спрямованості, займатися фізичною
культурою і спортом;

— придбавати, користуватися і зберігати
предмети першої потреби, періодичні видання, літературу, продукти харчування;

— розпоряджатися вільним часом, який
відведений розпорядком дня, не порушуючи при цьому правил поведінки;

— одержувати освіту відповідно до
законодавства про освіту,

— одержувати правову допомогу від адвокатів
або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання
правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;

— звертатися до адміністрації з проханням
внести подання щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання чи
щодо заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням.

Засудженим можуть надаватися й інші права,
реалізація яких не суперечить меті покарання, порядку і умовам виконання та
відбування покарання.

Засуджені
зобов’язані:

— дотримуватися норм, які визначають порядок і
умови відбу­вання покарання, розпорядок дня колонії, правомірних взаємовідносин
з іншими засудженими, персоналом колонії та іншими особами;

— утримувати в чистоті і порядку приміщення,
дбайливо ставитися до майна колонії і предметів, якими вони користуються при
виконанні дорученої роботи, здійснювати за ними належний догляд і
використовувати їх тільки за призначенням;

— виконувати всі законні вимоги персоналу
колонії;

— виконувати необхідні роботи по
самообслуговуванню, благоустрою колонії;

— дотримуватися санітарно-гігієнічних норм;

— дотримуватися вимог пожежної безпеки і
безпеки праці.

Засудженим забороняється:

— самовільно залишати колонію, порушувати
лінію охорони;

— спілкуватися із засудженими та іншими
особами з порушенням встановлених правил ізоляції, звертатися до них з
проханням про виконання незаконних дій;

— придбавати, виготовляти, зберігати і
використовувати гроші, цінності, предмети, речі, речовини і вироби, заборонені
до використання в колонії;

— продавати, дарувати або відчужувати в інший
спосіб на користь інших осіб предмети, вироби і речі, які перебувають в
особистому користуванні;

— заподіювати собі тілесні ушкодження, в тому
числі і з допомогою іншої особи, завдавати шкоду своєму здоров’ю з метою
ухилення від відбування покарання або виконання встановлених обов’язків;

— завдавати шкоду державному, комунальному
майну, майну інших юридичних чи фізичних осіб, у тому числі майну інших
засуджених, створювати загрозу заподіяння шкоди такому майну;

— вживати спиртні напої, наркотичні засоби,
психотронні речовини або їх аналоги чи інші одурманюючі засоби;

— чинити опір законним діям персоналу колонії,
перешкоджати виконанню ним своїх службових обов’язків, підбурювати до цього
інших засуджених;

— грати в настільні та інші ігри з метою
здобуття матеріальної чи іншої вигоди;

— вживати нецензурні та жаргонні слова, давати
і присвоювати прізвиська;

— самовільно залишати призначені для
перебування ізольовані територію, приміщення або визначене місце роботи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+