Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Порядок надання і проведення побачень особам, узятим під варту, і засудженим

Порядок надання і проведення побачень
особам, узятим під варту, і засудженим

Особам, узятим під варту, надаються
короткострокові побачення з родичами або іншими особами тільки з дозво­лу особи
або органу, у провадженні яких перебуває кримінальна справа. Дозвіл слідчого,
органу дізнання або суду, завірений гербовою печаткою, дійсний тільки на од­не
побачення. На підставі письмового дозволу слідчого, органу дізнання або суду, а
також письмової заяви особи, яка прибула на побачення, начальник слідчого
ізолятора або його заступник надає письмовий дозвіл і розпоряд­ження черговому
на його проведення.

Громадянам, які прибули на побачення без
документів, що засвідчують їх особу, а також особам, не вказаним у дозволі,
поба­чення не надається. Про причини відмови в наданні побачення оголошується
особі, яка прибула на побачення.

У разі тимчасової заборони побачень
(карантинні заходи, уск­ладнення оперативної обстановки та ін.) начальник
слідчого ізоля­тора повідомляє про це прокурора, який здійснює нагляд за додер­жанням
законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, слідчі та судові
органи, а в приймальні для відвідувачів вивішується відповідне оголошення.

Побачення громадян з особами, які тримаються у
слідчому ізоляторі, здійснюється у присутності молодшого інспектора або іншого
спеціально виділеного працівника. Розмова під час поба­чення повинна вестись
мовою, обраною ув’язненим чи засудже­ним і особою, яка прибула на побачення.
При потребі запро­шується перекладач. Особам, які прибули на побачення, а також
ув’язненим і засудженим не дозволяється передавати будь-які документи, предмети
й речі і, за винятком глухонімих — перемовлятися жестами або умовними знаками.
Правила поведінки під час побачення роз’яснюються як особі, яка прибула на
побачення, так і ув’язненому або засудженому. Вони повідомляються про
припинення побачення у разі порушення ними встановлених правил. Якщо при побаче
нні буде помічено порушення
вищевка­заного порядку, то працівник, який проводить побачення, попе­реджує
осіб про це, а при допущенні нового порушення припиняє побачення, про що
доповідає рапортом начальнику відділу режи­му та охорони із зазначенням причини
припинення побачення.

З моменту допуску захисника до участі в
справі, підтвердже­ного письмовим повідомленням особи або органу, у провад­женні
яких перебуває справа, ув’язнений має право на побачен­ня із захисником
наодинці без обмеження числа побачень та їх тривалості у вільний від виконання
слідчих дій час. Цим самим правом користуються засуджені, вироки щодо яких
набрали за­конної сили.

Адміністрація слідчого ізолятора повинна
забезпечити умови для проведення побачень, у тому числі які виключають при поба­ченні
із захисником можливість третіх осіб мати доступ до інфор­мації, що надається в
процесі побачення. Особи, які виводяться на побачення, повинні мати охайний
зовнішній вигляд. Перед по­баченням і після його закінчення вони обшукуються.

 

 

Надання прогулянки особам, узятим під варту, і засудженим

Особам, узятим під варту, і засудженим щоденно
надається прогулянка. Прогулянка може бути відмінена або скорочена на­чальником
слідчого ізолятора за висновком начальника медичної частини з урахуванням
метеорологічних умов. Особи, які виво­дяться на прогулянку, повинні бути
одягнені за сезоном. Особам, які порушують правила прогулянки, термін
перебування в прогу­лянкових дворах може бути скорочено за розпорядженням чергового.
Для проведення прогулянки обладнуються прогулянкові двори.

 

Порядок листування осіб, узятих під
варту,
і засуджених

Особи, узяті під варту, і засуджені до
набрання вироком за­конної сили можуть листуватися з родичами та іншими громадя­нами
тільки з дозволу особи чи органу, у провадженні яких пере­буває справа.
Відправлення листів здійснюється тільки через адміністрацію слідчого ізолятора.
У приміщеннях, де розміщу­ються засуджені, залишені для роботи з господарського
обслуго­вування, благоустрою слідчого ізолятора, вивішуються поштові скриньки,
які щоденно відкриваються уповноваженими на це по­садовими особами.

Листи від ув’язнених, яким дозволено
листування, прийма­ються в незаклеєних конвертах і пересилаються утриденний строк особі або органу, у провадженні яких перебуває справа, для їх
перегляду і подальшого направлення за призначенням.

Кореспонденція, що надійшла на адресу
ув’язненого, також направляється для перегляду особі чи органу, у провадженні
яких знаходиться справа, і після повернення вручається ув’язне­ному.

Листи засуджених, щодо яких вироки набрали
законної сили, підлягають перегляду адміністрацією слідчого ізолятора і в три­денний
строк направляються адресатам.

Кореспонденція, що надходить після перегляду,
адміністрацією слідчого ізолятора вручається засудженим не пізніше триденного
строку.

Усі листи, що надійшли на ім’я осіб, які
вибули із слідчого ізо­лятора, не пізніше триденного строку пересилаються за
місцем їх вибуття. Доплатні листи, які надійшли на ім’я ув’язнених і засу­джених,
оплачуються за рахунок адресатів.

 

Пропозиції, заяви та скорій осіб, узятих
під варту,
і засуджених

Адміністрація слідчого ізолятора забезпечує
порядок розгляду і направлення скарг, заяв, листів і пропозицій, а також
організацію особистого приймання осіб, узятих під варту, відповідно до вимог
Закону України «Про попереднє ув’язнення», а засуджених — відповідно до вимог
Кримінально-виконавчого кодексу України.

Якщо в зверненнях з питань, не пов’язаних з
провадженням кримінальної справи, містяться законні вимоги або пропозиції, які
можуть бути вирішені на місці адміністрацією слідчого ізолятора, то вони
розглядаються і вирішуються у встановленому порядку і адресатам не
направляються. Результати розгляду і вжиті заходи адміністрацією оголошуються
автору під розписку. Якщо адміністрація не компетентна розв’язувати питання, що
порушені у зверненні, або автор наполягає на його відправленні адресату, то таке
звернення направляється за належністю. У такому разі до скарго, заяви, листа
адміністрація слідчого ізолятора долучає лист (довідку), у якому дає пояснення
по суті порушених питань і вжи­тих заходів для їх розв’язання. До первинних
скарг і заяв у судові органи та органи прокуратури, у яких містяться прохання
про пом’якшення міри покарання, а також заяви про переведення до іншої установи
виконання покарань, додаються короткі довідки — характеристики.

Кореспонденція, у якій є погрози, нецензурні
висловлювання або інші образи, адресатам не надсилаються. Такі заяви долуча­ються
до особової справи, а винні особи притягуються до дис­циплінарної
відповідальності.

Якщо в скаргах, заявах, листах, адресованих до
державних ор­ганів, громадських організацій або до посадових осіб, містяться питання,
які ці органи, громадські організації чи посадові особи за своїм становищем і
правочи
нністю
вирішувати не компетентні, то хакі звернення адресатам не направляються. Особі,
яка подала скаргу, пояснюється про це під розписку і рекомендується зверну­тися
до органів, що правочинні вирішувати поставлені питання.

Листування осіб, взятих під варту, і
засуджених з Уповноваже­ним Верховної Ради України з прав людини, Європейським
судом з прав людини, іншими відповідними органами міжнародних ор­ганізацій,
членом або учасником яких є Україна, уповноваженими особами таких міжнародних
організацій та прокурором, перегля­ду не підлягає та не пізніше як у добовий
термін надсилається за належністю або вручається особам, взятим під варту, і засудже­ним.
Таке листування адміністрація слідчого ізолятора приймає від осіб, взятих під
варту, і засуджених та вручає їм у запечатано­му вигляді (конверті).

Для написання листів, скарг і заяв особам,
узятим під варту, та засудженим на їх прохання видається письмове приладдя
(папір, чорнило, ручка). Оплата витрат за пересилку листів, скарг і заяв (за
винятком касаційних) здійснюється за рахунок відправника. У разі відсутності в
нього марки і конверта або грошей для їх прид­бання витрати здійснюються за рахунок
слідчого ізолятора.

Особи, взяті під варту, і засуджені за їх
згодою та з дозволу особи або органу, у провадженні яких перебуває справа,
можуть залучатися до праці в межах території слідчого ізолятора у ви­робничих
майстернях, у камерах або на ремонтно-будівельних роботах.

Особи, узяті під варту, і засуджені не
допускаються до роботи у відділах (відділеннях, групах) спеціального обліку,
фотолабо­раторіях, радіотрансляційних вузлах, з розмножувальною апара­турою, до
управління транспортними засобами, що виїжджають за межі слідчого ізолятора, а
також до ремонту та експлуатації за­собів охоронно-тривожної сигналізації,
зв’язку та догляду за службовими собаками.

 

Матеріально-побутові умови тримання осіб, узятих під
варту, і засуджених

Особам, узятим під варту, і засудженим
забезпечуються побутові умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни.
їм надаються індивідуальне спальне місце і постільні речі: матрац, подушка,
наволочка, два простирадла, ковдра і рушник.

Особи, які тримаються в слідчому ізоляторі,
розміщуються в камерах з розрахунку не менше 2,5 м2 житлової площі на одну
особу і не менше 4,5 м2 для вагітних жінок (з вагітністю понад 5 місяців) і
жінок, які мають при собі дітей. Вагітні жінки і жінки з дітьми розміщуються в
камерах, які обладнуються одноярусними ліжками. Для дітей установлюються дитячі
ліжка.

Харчування
осіб, взятих під варту, і засуджених

Особи, узяті під варту, і засуджені щоденно
забезпечуються триразовим харчуванням за встановленими нормами і приймають їжу,
як правило, в камерах. Засуджені, залишені для роботи з господарського
обслуговування чи благоустрою слідчого ізолятора, харчуються в їдальні. Особи,
які працюють у виробничих майстернях, можуть приймати їжу в їдальні або за
місцем роботи в обладнаному для цього приміщенні.

Харчування ув’язнених під час перебування в
судах забезпечується адміністрацією слідчого ізолятора в такому порядку:

1. При тривалості судового процесу до трьох
днів замість обіду видається сухий пайок.

2. При тривалості процесу більше трьох днів без
перерви надається триразове харчування з доставкою обіду в суд. Якщо судовий
процес переривався більше ніж на 1 добу, то відлік тривалості судового процесу
поновлюється.

Медичне
обслуговування осіб, узятих під варту, гігієнічні та протиепідемічні правила тримання
їх у слідчих ізоляторах

Медичне обслуговування, а також
лікувально-профілактична та протиепідемічна робота організовується згідно з
вимогами чинного законодавства України про охорону здоров’я, а також наказу
Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства
охорони здоров’я України від 18 січня 2000 року № 3/6 «Про затвердження
нормативно-правових актів з питань медико-санітарного забезпечення осіб, які
утримуються в слідчих ізоляторах та виправно-трудових установах Державного
департаменту України з питань виконання покарань», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 9 березня 2000 року за № 143/4364. Для цього в
слідчому ізоляторі організується медична частина.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+