Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.5. Компаративістика в системі юриспруденції

1.5. Компаративістика в системі юриспруденції

Компаративістика (порівняльне
правознавство)
це метод
вивчення правових систем різних держав шляхом
зіставлення систем права, однойменних державних і пра­вових
інститутів, принципів права і правових норм. Одно­часно компаративістика є галуззю юриспруденції та юри­дичною
навчальною дисципліною.

Порівняльно-правовий метод
дослідження відомий здав­
на, але засновником порівняльного
правознавства як окре­мої галузі
юриспруденції вважають французького просвіт­
ника
XVIII ст. Шарля Луї Монтеск’є. У XIX ст.
в
європей­ських
країнах виникли асоціації та товариства компара­
тивістики, у
1900 р.
в
Парижі відбувся Перший
Між­
народний конгрес
порівняльного права, в
1924 р. в Гаазі була створена Міжнародна академія порівняльного правознавства.

Метод порівняльного правознавства може застосовува­тися як щодо діючого права, так і щодо права, яке
існувало у минулому. Порівняння однотипних явищ (галузей, інсти­
тутів, норм), що існували у різний час, називається – діахронним. Проте найчастіше предметом порівняння є діючі правові системи та їхні компоненти. Таке порівняння
на­зивається синхронним. У юридичній науці і практиці роз­
різняють рівні порівняльного правового аналізу: макрорівень
передбачає
проведення порівняльних досліджень у рамках
типів права, правових сімей або ж на рівні конкрет­них правових систем; мікрорівень передбачає
проведення аналогічних досліджень на
рівні правових категорій, ін­ститутів,
норм.

Порівняльне правознавство покликане
зіграти величезну
роль в оновленні юридичної науки та у
виробленні нового міжнародного і
національного права, що відповідає умовам сучасного світу. Об’єктивними
чинниками, що зумовлюють
і
підкреслюють важливу роль і необхідність розвитку порів­
няльного правознавства, є: різноманіття правових
систем
сучасності; розвиток правових
взаємозв’язків і розширення
міжнародних,
економічних, політичних, культурних та
інших
зв’язків між державами; поява на правовій карті
світу правових систем нових незалежних держав; діяльність міжнародних організацій на основі міжнародного
права з
урахуванням особливостей
національних систем права.
Розвиток
порівняльного правознавства визначається також
настійною необхідністю поліпшити викладання та якість підготовки фахівців-юристів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+