Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Теорія держави і права – Крестовська Н.М.

Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— 432 с.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. ПРЕДМЕТ, ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

1.1. Юриспруденція та її система

1.2. Місце теорії держави і права в сучасній юриспруденції

1.3. Предмет теорії держави і права

1.4. Методологія теорії держави і права

1.5. Компаративістика в системі юриспруденції

1.6. Функції теорії держави і права

1.7. Понятійно-категоріальний апарат юриспруденції

Розділ 2. СОЦІАЛЬНІ ТА ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ БУТТЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

2.1. Поняття суспільства, його структура та інститути

2.2. Влада як соціальний інститут

2.3. Влада і соціальні норми в первісному суспільстві

2.4 Основні теорії походження держави

2.5. Основні теорії походження права

2.6. Основні закономірності походження держави і права

2.7. Основні критерії типології держав

2.8. Історичні типи держав

2.9. Похідне виникнення держав

Розділ 3. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ

3.1. Держава, її ознаки та атрибути

3.2. Сучасні підходи до вивчення держави

3.3. Сутність держави: плюралізм підходів

3.4. Функції держави:поняття і класифікація

3.5. Форми здійснення функцій держави

Розділ 4. ФОРМИ ДЕРЖАВИ

4.1. Форма держави: поняття, структура, значення

4.2. Поняття і види форм правління

4.3. Поняття і види форми державно-територіального устрою

4.4. Поняття і види форм державного режиму

Розділ 5. ДЕРЖАВНА ВЛАДА І МЕХАНІЗМДЕРЖАВИ

5.1. Державна влада та її властивості

5.2. Механізм держави: поняття, структура і принципи

5.3. Методи здійснення державноївлади

5.4. Розподіл влади в державі

5.5. Інститут держави: поняття і види

5.6. Інститут законодавчої влади

5.7. Парламент, його повноваження та структура

5.8. Інститут глави держави

5.9. Інститут виконавчої влади

5.10. Уряд у сучасній державі

5.11. Інститут судової влади

5.12. Інститут контрольної влади

5.13. Омбудсман у сучасній державі

Розділ 6. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВА

6.1. Політична системасуспільства: поняття, структура, функції

6.2. Типологія політичних систем

6.3. Місце держави в політичній системі суспільства

6.4. Держава та об’єднання громадян

6.5. Держава і місцеве самоврядування

Розділ 7. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА

7.1. Громадянське суспільство: становлення концепції

7.2. Громадянське суспільство: поняття і структура

7.3. Співвідношення громадянського суспільства і держави

7.4. Держава і соціальне партнерство

Розділ 8. ДЕМОКРАТИЧНА, ПРАВОВА І СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

8.1. Поняття, принципи і форми демократії

8.2. Співвідношення держави і права: основні підходи

8.3. Правова держава: становлення ідеї

8.4. Правова держава: основні ознаки і перспективи

8.5. Соціальна держава: становлення ідеї

8.6. Соціальна держава: основні ознаки та функції

Розділ 9. ДЕРЖАВА ТА ОСОБИСТІСТЬ

9.1. Правовий статус особистості, його структура та види

9.2. Покоління прав людини

9.3. Права людини і права громадянина

9.4. Юридичні обов’язки людини і громадянина

9.5. Система гарантій прав людини і громадянина в сучасній державі

9.6. Міжнародні стандарти прав людини

9.7. Міжнародні стандарти прав дітей і молоді

Розділ 10. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ

10.1. Праворозуміння як категорія юридичної науки

10.2. Юридичне і легістське праворозуміння

10.3. Загальна характеристика сучасних концепцій праворозуміння

10.4. Теорія природного права

10.5. Позитивістська теорія права. Неопозитивізм (нормативізм)

10.6. Соціологічна теорія права

10.7. Психологічна теорія права

10.8. Історична школа права

Розділ 11. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПРАВА

11.1. Поняття та ознаки права

11.2. Сутність права

11.3. Функції права

11.4. Цінність права

11.5. Право як явище цивілізації і культури

11.6. Об’єктивне і суб’єктивне право

11.7. Принципи права

11.8. Правові аксіоми

11.9. Правові презумпції

11.10. Правові фікції

Розділ 12. СОЦІАЛЬНІ НОРМИ

12.1. Поняття і види соціального регулювання

12.2. Нормативні акти, їх види і співвідношення

12.3. Норми: поняття, ознаки, види

12.4. Право — особливий вид соціальних норм

12.5. Право і мораль

12.6. Право і звичай

12.7. Право і релігія

12.8. Право і корпоративні норми

12.9. Право і політика

Розділ 13. НОРМИ ПРАВА

13.1. Норма права, її ознаки

13.2. Класифікація норм права

13.3. Структура норми права

13.4. Способи викладення норм права

13.5. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта

Розділ 14. СИСТЕМА ПРАВА

14.1. Система права та її структурні елементи

14.2. Галузі права

14.3. Предмет і метод правового регулювання як критерії розмежування галузей права

14.4. Загальна характеристика основних галузей права України

14.5. Інститут права

14.6. Публічне і приватне право

14.7. Матеріальне і процесуальне право

14.8. Співвідношення внутрішньодержавного (національного), регіонального і міжнародного права

Розділ 15. ФОРМИ ПРАВА

15.1. Джерела і форми права

15.2. Правовий звичай

15.3. Юридичний прецедент

15.4. Нормативний договір

15.5. Релігійний текст

15.6. Юридична доктрина

Розділ 16. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ ОСНОВНА ФОРМА ПРАВА СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ

16.1. Нормативно-правовий акт

16.2. Поняття, ознаки і види законів

16.3. Підзаконні акти: поняття і види

16.4. Дія нормативно-правових актів у часі, у просторі та за колом осіб

16.5. Юридична техніка

Розділ 17. ПРАВОУТВОРЕННЯ, ПРАВОТВОРЧІСТЬ, ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

17.1. Правоутворення і правотворчість

17.2. Принципи правотворчості

17.3. Види правотворчості

17.4. Законодавчий процес і його стадії

17.5. Систематизація нормативно-правових актів

17.6. Система законодавства:поняття і структура

17.7. Співвідношення системи права та системи законодавства

Розділ 18. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА

18.1. Поняття тлумачення норм права

18.2. Суб’єкти тлумачення норм права

18.3. Способи (прийоми) тлумачення норм права

18.4. Види юридичного тлумачення за обсягом

18.5. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти)

Розділ 19. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯПРАВА

19.1. Реалізація права та її ознаки

19.2. Форми реалізації права

19.3. Правозастосування, його ознаки і функції

19.4. Стадії застосування права

19.5. Основні вимоги правильного застосування права

19.6. Прогалини в позитивному праві і способи їх усунення та подолання

19.7. Юридичні колізії

19.8. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура

Розділ 20. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

20.1. Правовідносини: поняття, ознаки і види

20.2. Структура правовідносин

20.3. Суб’єкти права

20.4. Фізичні особи як суб’єкти права

20.5. Юридичні особи як суб’єкти права

20.6. Об’єкти правовідносин

20.7. Суб’єктивне право і юридичний обов’язок

20.8. Законний інтерес

20.9. Передумови (підстави) виникнення правовідносини

20.10. Юридичні факти. Фактичний (юридичний) склад

Розділ 21. ПРАВОВА ПОВЕДІНКА

21.1. Правова поведінка, її ознаки та види

21.2. Правомірна поведінка, її ознаки і види

21.3. Правопорушення, його ознаки і види

21.4. Юридичний склад правопорушення

21.5. Зловживання правом

21.6. Об’єктивно протиправне діяння

21.7. Причини правопорушень

Розділ 22. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

22.1. Юридична відповідальність, її ознаки та підстави

22.2. Мета і функції юридичної відповідальності

22.3. Принципи юридичної відповідальності

22.4. Види юридичної відповідальності

Розділ 23. ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА. ЮРИДИЧНИЙ ПРОЦЕС

23.1. Поняття і структура юридичної практики

23.2. Види юридичної практики

23.3. Юридичний процес, його ознаки стадії

23.4. Вимоги до юридичного процесу та юридичної процедури

23.5. Види юридичного процесу

Розділ 24. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА

24.1. Правосвідомість, її структура та функції

24.2. Рівні і види правосвідомості

24.3. Правова культура

24.4. Деформації правосвідомості

24.5. Правове виховання, його мета, форми і методи

24.6. Правова соціалізація

24.7. Професійна правосвідомістьі професійна правова культура

Розділ 25. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК

25.1. Законність та її принципи

25.2. Гарантії законності

25.3. Правопорядок і громадськийпорядок

25.4. Проблема формування світового правопорядку

Розділ 26. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

26.1. Правове регулювання, його межі, способи і типи

26.2. Механізм правового регулювання,його елементи і стадії

26.3. Правові акти, їх види і співвідношення

26.4. Пільги, заохочення і обмеження в праві

26.5. Правова політика: поняття, види, форми, принципи

Розділ 27. ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ

27.1. Правова система суспільства і система права, їх співвідношення

27.2. Сучасна типологія права

27.3. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи

27.4. Романо-германський (нормативно-актний) тип правовоїсистеми

27.5. Релігійний тип правової системи

27.6. Традиційний тип правової системи

27.7. Правова система України

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+