Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Місце криміналістики в системі юридичних наук


5. Місце криміналістики в системі
юридичних наук

Криміналістика і наука кримінально-процесуального
права:

 • криміналістика виділилася з кримінально-процесуальної науки;
 • процесуальні науки визначають межі й умови застосування
  криміналістичних рекомендацій у розкритті і розслідуванні злочинів, компетенцію
  учасників процесу у використанні криміналістичних засобів і прийомів, процесуальний
  порядок проведення слідчих і судових дій;
 • криміналістика розробляє засоби, прийоми і рекомендації
  з найбільш ефективної реалізації процесуальних положень, що у відомому змісті визначають
  службову роль криміналістики як науки, покликаної забезпечувати інтереси правосуддя.

Криміналістика і кримінальне
право:

 • на основі юридичних ознак складів злочинів, що утримуються
  в кримінальному праві, розробляються методики розслідування окремих видів злочинів.

Криміналістика і кримінологія:

 • займаються розробкою заходів попередження злочинності, але
  предметом криміналістики є тільки спеціальні, в основному технічні міри попередження
  злочинів, засновані на пізнанні закономірностей механізму злочину, виникнення інформації
  про нього, роботи з доказами;
 • предметом кримінології є розробка широкої системи запобіжних
  заходів, у яку входять як елемент і криміналістичні міри.

Криміналістика і суспільні науки (філософія, етика, логіка, судова психологія):

 • на основі філософських категорій будується загальна теорія
  науки криміналістики, формуються уявлення про систему її методів, визначаються ті
  закономірності судового дослідження, що повинні бути враховані з метою підвищення
  ефективності і практичної значимості криміналістичних рекомендацій;
 • положення етики як науки про мораль, моральність, про систему
  норм і правил поведінки людей у їх відносинах до суспільства й один одному виступають
  у якості одного з керівних початків при розробці проблем криміналістики, що визначають
  лінію поводження оперативного працівника, слідчого, судді при збиранні, дослідженні
  і використанні доказів, їхніх дій і відносин у процесі доведення;
 • у криміналістичних наукових дослідженнях застосовуються
  прийоми логічного мислення: аналіз і синтез, дедукція й індукція, абстракція, аналогія
  і т.п.;
 • положення логіки (особливо логіки доведення) є відправними
  при рішенні багатьох тактичних і методичних питань: визначення послідовності застосування
  тактичних прийомів і проведення слідчих дій, застосування тих або інших засобів
  фіксації доказів, при оцінці доказів і виборі шляхів їхнього використання і т.п.;
 • дані судової психології активно використовуються при розробці
  проблем криміналістичної тактики і методики розслідування.

Криміналістика, природні і технічні науки:

 • криміналістику зі спеціальними галузями природничих наук
  (судова хімія, судова медицина, судова психіатрія) ріднить як мета застосування
  даних усіх цих наук — боротьба зі злочинністю, так у багатьох випадках і спільність
  об’єктів дослідження;
 • природні і технічні науки тісно зв’язані з розділом криміналістичної
  техніки;
 • вплив природних і технічних наук на тактику і методику опосередковане
  через застосування засобів, прийомів і методів у виробництві процесуальних дій і
  методиках розслідування окремих видів злочинів;
 • криміналістика — провідник природних і технічних наук у
  сферу судочинства.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+