Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття судової фотографії та її значення

Тема 3: Криміналістична
фотографія і відеозйомка

1. Поняття судової фотографії та її значення

Судова фотографія це галузь криміналістичної техніки, яка розробляє фотографічні засоби,
прийоми і методи виявлення, фіксації і дослідження доказів.

Використання
фотографічної зйомки в розслідуванні злочинів зумовлено такими чинниками:

1) дозволяє з великою
точністю зафіксувати об’єкт, його стан, ознаки;

2) забезпечує швидку
фіксацію тих чи інших об’єктів;

3)дає адекватне
уявлення про зображений на фотознімку об’єкт; фотографічне зображення має
властивість наочності й документальності;

4) існує можливість
одержання слабовидимих і невидимих деталей, слідів, ознак.

Результати фотозйомки
успішно використовуються при розслідуванні різних видів злочинів, під час
провадження різноманітних слідчих дій (огляду місця події, слідчого огляду
документів, обшуку, пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки і
обставин події та ін.), у експертних дослідженнях, в оперативно-розшуковій
діяльності. Фотографічний метод фіксації не порушує стану матеріальних об’єктів
або слідів. У деяких випадках фотографічна зйомка може заповнити прогалини в
описі фактів у протоколах слідчого огляду, виявити слабовидимі або невидимі
деталі чи ознаки об’єкта. Ілюстративність і наочність фотографії дозволяють
застосовувати її в попередженні злочинів, у розшуку осіб, які зникли безвісті,
та злочинців.

Судова фотографія
поділяється на фотографію судово-оперативну (фіксуючу) та судово-дослідницьку
(експертну).

Судово-оперативна
фотографія
являє собою сукупність методів, прийомів і засобів,
що застосовуються при провадженні слідчих дій чи оперативно-розшукових заходів
для фіксації обстановки, слідів та інших об’єктів.
Фіксація в судовій фотографії має на меті точно і
повно відобразити об’єкти у тому вигляді та стані, у якому вони спостерігаються
на момент фотозйомки. Фотозйомка виступає додатковим засобом фіксації у процесі
здійснення слідчої дії. Судово-оперативна фотографія як засіб фіксації під час
розслідування застосовується у поєднанні з оформленням протоколу, схем і
планів.

Об’єктами судово-оперативної фотозйомки є: місцевість і приміщення, а також їх окремі ділянки,
предмети, сліди, трупи, живі особи, окремі дії учасників слідчих дій та їх
результати. Судово-оперативну фотозйомку здійснює слідчий, оперативний
працівник органу дізнання або спеціаліст за допомогою фотографічної техніки, що
входить до фотокомплекту слідчого.

Судово-дослідницька фотографія
це система спеціальних методів, прийомів і засобів,
застосовуваних для одержання нових фактів при провадженні судових експертиз.
Дослідження з використанням
засобів і методів судової фотографії передбачає виявлення слабовидимих або
зовсім невидимих за звичайних умов ознак, подібності або різниці між ними.
Судово-дослідницьку фотографію іноді називають експертною, через те що її
методи і засоби застосовують експерти під час своїх досліджень.

Об’єктами судово-дослідницької фотографії є речові докази, які піддаються експертному
дослідженню, порівняльні зразки та матеріали, що використовуються під час
експертизи. Така фотографія здійснюється за особливих умов освітлення,
проведенням зйомки в невидимих променях, зйомкою люмінесценції, посиленням контрастів,
із використанням розрізнення кольорів, методом мікрофотографії тощо.

Фотозйомка повинна
передувати будь-якому іншому засобу фіксації інформації і виконуватися
відповідно до криміналістичних рекомендацій. За своєю правовою природою
фотознімки відносяться до документів і можуть бути використані у кримінальному
процесі як джерело доказів. Кольоровий фотодрук дозволяє зафіксувати додаткові
ознаки об’єкта, і тому має переваги перед чорно-білим друком.

Внаслідок
науково-технічного прогресу традиційні фототехнічні засоби замінюються на більш
сучасні. Так, достатньо широко розповсюджені мініфотолабораторії, які
полегшують процес виготовлення значної кількості фотографій. У практиці
розслідування злочинів і експертній практиці важливого значення набуває використання
цифрових фотокамер.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+