Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Тактичний прийом як центральний елемент криміналістичної тактики


Тактичний прийом як центральний
елемент криміналістичної тактики

Тактичний прийом є основним
елементом криміналістичної
тактики. В юридичній літературі визначення поняття тактичного прийому до цього
часу є спірним, що викликає його неоднозначне розуміння і тлумачення.

У криміналістиці існують два
основні напрями у поглядах на сутність тактичного прийому: одні автори розглядають
тактичний прийом як своєрідну наукову рекомендацію (О. М. Васильєв), інші — визначають
його як спосіб дії чи лінію поведінки (Р. С. Бєлкін). У визначенні поняття тактичного
прийому необхідно вказувати, що це саме спосіб дії. Підставою для цього є такі міркування:

1) визначення поняття тактичного
прийому як наукової рекоменда­ції містить вказівку на джерело його формування, але
не відображає самої сутності прийому;

2) в етимологічному розумінні
прийом означає «спосіб здійснення чого-небудь», рекомендація ж — це тільки порада,
побажання;

3) спосіб передбачає практичну
реалізацію прийому, тоді як реко­мендація існує лише абстрактно.

Тактичним прийомом може виступати
не будь-який, а тільки найбільш раціональний та ефективний спосіб здійснення процесуальної
дії у певних обставинах його реалізації.

Відокремлення тактичного прийому
від інших способів дії полягає в його психологічній сутності, особливостях психологічного
механізму його реалізації. Такий механізм реалізації тактичного прийому припускає:

1) його психологічну спрямованість,
пов’язану з викриттям неправди, актуалізацією забутого, відтворенням події, що трапилася,
знаходженням прихованого тощо;

2) безпосередню чи опосередковану
взаємодію між слідчим (суддею) та його респондентами;

3) психологічний ефект від
використання прийому (що пов’язано з одержанням об’ єктивних показань, виявленням
слідів і знарядь злочину, встановленням місцезнаходження тайника тощо).

Визначення поняття тактичного
прийому передбачає врахування і такої його ознаки, як ситуаційна зумовленість. Слідча
ситуація справляє чималий вплив як на обрання тактичних прийомів, так і на доцільність
їх застосування в тих чи інших умовах.

Тактичний прийом — це спосіб здійснення процесуальної
дії, спрямований на досягнення її конкретної мети, заснований на психологічному
механізмі його реалізації та є найбільш раціональним і ефективним у певних ситуаціях.

Тактичний прийом виконуватиме
свої функції тільки в тому разі, якщо він відповідатиме низці вимог, до яких належать законність, етичність, науковість, вибірковість,
пізнавальна цінність.

Законність як принцип застосування тактичних
прийомів полягає в тому, що за своїм характером, змістом і цілеспрямованістю ці
прийоми повинні повністю відповідати духу і літері закону. Тактичний прийом може
застосовуватися лише в межах тих слідчих і судових дій, порядок здійснення яких
визначено кримінально-процесуальним
законом.Відповідність тактичного прийому вимогам законності означає також
й
те, що він
не може суперечити закону.

Допустимість тактичного прийому
пов’язана не тільки з його законністю, а й з етичністю. Етичність тактичних
прийомів полягає в тому, що вони не можуть містити елементи неправдивої інформації,
введення особи в оману, справляння такого впливу на психіку людини, що тягне за
собою негативні наслідки. Неприпустимими є тактичні прийоми, засновані на насильстві,
погрозах, обмані, використанні аморальних спонукань, культурної відсталості, релігійних
упереджень тощо.

Важливою вимогою, що ставиться
до тактичних прийомів, є їх науковість, під якою розуміють відповідність
прийому науковим даним, що лежать в основі його формування. Розроблення тактичних
прийомів ґрунтується на даних різних наук — психології, логіки, педагогіки, лінгвістики,
кібернетики та ін.

Наступною вимогою, що ставиться
до тактичних прийомів, виступає їх вибірковість як спроможність вирішувати
тактичні завдання у певних ситуаціях. Ситуативний характер прийомів, залежність
їх від обставин, що виникають під час провадження досудового чи судового слідства
в цілому або при проведенні окремих слідчих (судових) дій, зумовлює потребу в опрацюванні
найрізноманітніших тактичних прийомів.

Серед вимог, що ставляться
до тактичних прийомів, є також їх пізнавальна цінність. Тактичні прийоми
за своїм призначенням і спрямованістю сприяють пізнанню, переслідують мету одержати
доказову інформацію (знайти сліди чи знаряддя злочину, одержати показання від свідка
чи обвинуваченого, встановити особу злочинця чи жертви тощо).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+