Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Внутрішні та зовнішні функції держави

Внутрішні та зовнішні функції держави

{lang_content_nav}:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

1.1. Еволюція функцій держави

1.2. Різноманітні підходи до визначення поняття «функції держави»

РОЗДІЛ 2. ВИДИ ФУНКЦІЇЙ ДЕРЖАВИ ТА ЇХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Класифікація функцій держави

2.2. Внутрішні функції держави

2.3. Зовнішні функції держави

РОЗДІЛ 3. ФОРМИ І МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

3.1. Сутність форм здійснення функцій держави

3.2. Характеристика основних методів здійснення функцій держави

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Актуальність теми. Наукове
пізнання держави будь-якого історичного типу обов’язково ставить за мету
розгляд його цілей, задач і функцій, які втілюють найголовніші якісні
характеристики і орієнтири не тільки власне держави, а й суспільства вцілому.

Сутність держави розкривається та реалізується в її взаємодії із
суспільством. Що і як держава робить для впорядкування та вдосконалення
суспільної, колективної та приватної життєдіяльності людей характеризується
поняттям «функції держави». Слово «функція» походить від лат. «functio» і
означає: виконання, обов’язок, коло діяльності.

Термін “функції держави” застосовується для позначення основних,
найбільш важливих напрямків діяльності держави, в яких проявляється його
соціальне призначення.

У функціях держави виражається її сутність, та реальна роль, яку держава
грає у вирішенні основних питань суспільного розвитку і, перш за все в
задоволенні різноманітних інтересів населення країни. Функції держави
встановлюються залежно від основних завдань, що стоять перед державою на тому
чи іншому етапі його розвитку, і є засіб реалізації цих завдань.

Питання про функції держави – це одне із важливих питань не тільки теорії,
але й практики державотворення. Функції держави виражають соціальну природу
держави і конкретизують її суть.

Аналіз наукових досліджень і публікацій дає підстави стверджувати, що на
сьогодні ступінь розробленості теорії функцій держави у вітчизняній і світовій
науці державного управління традиційно вважається однією із найбільш
досліджуваних. Питання функцій держави і форм їх реалізації аналізувалися в
працях таких відомих вітчизняних правників, як Ю. М. Грошевий, О.О. Джураєва,
М. І. Козюбра, А. Колодій, В. О. Котюк, В. В. Копєйчиков, В. Ф. Погорілко, О.
Ф. Скакун, В. М. Якушик та ін. Зазначена проблематика досліджувалася і в
роботах зарубіжних, у тому числі російських, учених, зокрема:
О. Б. Венгеров, А.
І Денисов,
М. В.Жигуленков, М. В. Карабанова, В. В.
Лазарєв, А. В. Малька, М. М. Марченка, М. І. Матузова, Л. А. Морозова, В.
Е. Чиркин та ін.

Об’єктом дослідження є
суспільні відносини, пов’язані із здійсненням функцій держави.

Предметом дослідження є
правові і неправові форми здійснення функцій держави на сучасному етапі
розвитку.

Виходячи з актуальності означеної теми, в даній роботі ставиться мета
дослідження функцій держави.

Відповідно до поставленої мети, в дослідженні поставлені наступні завдання:

– надати визначення поняття та ознаки держави;

– визначити поняття функцій
держави;

– проаналізувати класифікацію функцій держави;

– охарактеризувати внутрішні та зовнішні функції держави;

– розглянути форми здійснення функцій
держави;

– охарактеризувати методи здійснення
функцій держави.

Методологічну базу і методи дослідження визначили сучасні загальнонаукові, приватнонаукові
і спеціальні методи пізнання (порівняльний, історико-правовий,
структурно-функціональний, логічний та ін.).

Курсова робота складається
зі вступу, трьох основних розділів з підрозділами, висновків та списку
використаної літератури.

 

 

 

Список використаної літератури

1. Алексеев С.С. Государство и право. – М.:
Юридическая литература, 2002.

2. Венгеров А. Б. Теория государства и
права.Учебник для юридических вузов. Изд. 3-є. – М., 2000. – 528 с.

3. Давиденко В.В. Економічна функція
сучасних держав: порівняльна характеристика та тенденції розвитку/В.В.
Давиденко // Держава і право. – Вип. 30. – 2005. – С. 66-73.

4. Джураєва О. О. Функція внутрішньої
безпеки та охорони правопорядка в сучасній державі // Актуальні проблеми
держави і права: Зб. наук. пр. — О., 2003. — Вип. 21. — С. 55.

5. Джураєва О.О. Поняття та ознаки функцій сучасної держави //
Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – Вип. 25. – Одеса: Юрид. л-ра,
2005. – С.143-149.

6. Джураєва О.О. Класифікація функцій
сучасної держави // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса:
Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С. 140-146.

7. Загальна теорія держави і права/За ред.
В. В. Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 320 с.

8. Загальна теорія держави і права:
Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / За ред. М. В.
Цвіка, О. В. Петришина. – X., 2009. – 584 с.

9. Козюбра М., Колодій А., Копєйчиков В.
Основи теорії держави і права. –К.: Ґенеза, 2003. – 340 с.

10. Котюк В. О. Основи держави і права:
навчальний посібник. – К.: Вентурі, 1998. – 432 с.

11. Лазарев В.В. Общая теория права и
государства. – М.: Право, 2001. – 520 с.

12. Лившиц 3. 3. Государство и право в
современном обществе // Теория права: новые идеи. — М., 1991. – С. 13.

13. Морозова Л. А. Функции Российского
государства на современном этапе // Государство и право. – 1993 – № 6. –С. 98.

14. Оборотов Ю.М., Крестовська Н.М.,
Крижанівський А.Ф., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права. Державний іспит. —
Харків: Одіссей, 2011. — 256 с.

15. Оборотов Ю.Н. Современное государство:
основы теории: Учеб. курс. – Одесса: Астропринт, 1998. – 132 с.

16. Проблемы теории государства и права /Под
ред. С. С. Алексеева. – М.: Юрид. лит., 1979. – 440 с.

17. Проблемы
теории государства и права: Учебник
/ Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А. – М.: ЭКСМО, 2005. – 649 с.

18. Психологічний словник / За ред. В. І.
Войтка. — К.: Вища шк., 1982. — 216 с.

19. Рабінович П.М. Основи загальної теорії
права та держави: Посібник. — 2-е вид. – К., ІнЮре, 2004. – 357 с.

20. Сердюк
В. Еволюція функцій держави в процесі розвитку суспільства/ Валентин Сердюк //
Юридична Україна. – 2006. – № 12. – С. 21-27.

21. Скакун О.Ф. Теорія держави і права.
Підручник / Пер. з рос. – X.: Консум, 2001. – 656 с.

22. Спиридонов Л. И. Теория государства и
пра а. Учебник. – М.: «Проспект»,1999. – 267 с.

23. Сурілов О. В. Теорія держави і права:
Учбовий посібник – Одеса: Астропринт. 1998.- 222 с.

24. Теория государства и права: Курс лекций
/ Отв. ред. Н. И. Матузов, А. В. Малько. М.: Юристъ, 1997. – 776 с.

25. Теория государства и права: Учеб. для
вузов / Под ред. М. М. Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. — М.: ЮНИТИ
ДАНА, Закон и право, 2000. — 640 с.

26. Теория государства и права: Учебник /Под
ред. А. И. Денисова. – М.: Юридическая литература, 1980.

27. Теория государства и права: Учебник/
Пиголкин А.С.,
Головистикова
А.Н., Дмитриев Ю.А.
, Саидов А.Х.; Под. ред. А.С. Пиголкина. – М.:
Юрайт-Издат, 2006. – 613 с.

28. Теорія держави і права (опорні
конспекти). Навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. / Авт.- упоряд. Кравчук
М.В. – К.: Атіка, 2003. – 288 с.

29. Теорія держави та права. Академічний
курс: підручник / За ред. О.В.Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер,
2006. – 688 с.

30. Філософський енциклопедичний словник. —
К.: Абрис, 2002. — 742 с.

31. Черноголовкин Н. В. Теория функций
социалистического государства. — М.: Юрид. лит., 1970. – 215 с.

32. Чиркин В. Е. Государствоведение:
Учебник.-М.: Юристь, 1999. – 400 с.

33. Яременко О. Інформаційна функція
української держави : поняття, мета та форми здійснення/ О.Яременко //
Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – C. 66-69.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+