Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Комунікативні технології формування іміджу політичного лідера: теорія та практика

Комунікативні технології формування іміджу
політичного лідера: теорія та практика

{lang_content_nav}:

Вступ

РОЗДІЛ 1. Значимість
комунікативних технологій в політиці – медіатизація політики

РОЗДІЛ 2. Загальнотеоретичні
особливості інформаційно-комунікативних технологій у створенні іміджу
політичного лідера

2.1. Політичне лідерство:
основні теоретичні положення

2.2. Імідж політичного лідера:
сутність та механізми його формування

2.3. Основні форми створення
іміджу політичного лідера: 

2.3.1.
Політична реклама як комунікативна технологія

2.3.2. Вплив
PR-технологій на формування іміджу

2.3.3.
Пропаганда як засіб впливу на формування позитивного іміджу лідера

РОЗДІЛ 3. Практичні особливості
комунікативних технологій формування іміджу політичного лідера (на прикладі
Арсенія Яценюка)

Висновки

Список використаної літератури

 

 

Вступ

Актуальність теми
дослідження.
В сучасних умовах, з урахуванням неоднозначного
державотворчого процесу в Україні, проблема формування іміджу політичного
лідера набула важливого як теоретичного, так і практичного значення. У політиці
вдало сформований імідж політичного діяча визначає перемогу на виборах, і успіх
політичних партій в значній мірі зумовлений їх лідерами, бо в умовах існуючої
політичної культури, увага потенційного виборця концентрується на особистості,
яка представляє цю партію. Це пов’язано із специфічним українським феноменом
так званої «персоніфікації» політики, що практично актуалізує проблему
формування іміджу політичного лідера. Останнім часом політичні діячі стали
звертати значну увагу на формування своїх іміджів.

Сучасний
політичний дискурс у нашій країні характеризується переважним використанням
комунікативних технологій, таких як політична пропаганда, реклама та PR.
Сьогодні важко уявити політичний процес без формування іміджу основних гравців,
активних і цілеспрямованих пропагандистських та PR-кампаній, політичної реклами.

Політичний
імідж в сучасних умовах стає настільки важливим чинником, що з ним обов’язково
змушені рахуватися політики, які прагнуть здобути владу чи утримати її. Завдяки
комунікативним технологіям і формується оптимальний імідж політичного лідера,
що підвищує його конкурентоздатність, привертає увагу суспільства, дозволяє
активізувати фінансові, інформаційні, людські і матеріальні ресурси.

Про
актуальність та важливість теми свідчить значна кількість наукових праць,
присвячених комунікативним технологіям та діяльності мас-медіа, у яких
розглядається сутність та специфіка політичної реклами, зміст і форми
політичного іміджу, технології політичного рекламування. Зокрема свій акцент на
комунікативних технологіях в політичній сфері робили такі дослідники Д.
Яковлев, А. Акайомова, В. Бритков, О. Дмитричева, Л. Климанська, Г. Почепцов,
В. Корієнко, С. Лисовський та ін.

Метою дослідження є дослідження ролі та значення впливу
комунікативних технологій на формування іміджу політичного лідера.

Завданнями курсової роботи є:

з’ясувати
значимість комунікативних технологій в політиці;

розглянути
теоретичну основу політичного лідерства та іміджу;

визначити
основні форми комунікативних технологій;

з’ясувати
практичні особливості комунікативних технологій при формуванні іміджу
політичного лідера;

Об’єктом дослідження є пропаганда, політична реклама та PR як комунікативні технології
формування іміджу політичного лідера.

Предметом дослідження є механізми формування та функціонування іміджу
політичного лідера.

Методи дослідження. В ході дослідження було використано такі
методи:

1) описовий – для розкриття
сутності комунікативних технологій при формуванні іміджу політичного лідера;

2) системний – для аналізу
особливостей комунікативних технологій;

3) порівняльний – для
виявлення спільного, особливого і специфічного в розвитку комунікативних
технологій;

4) аналіз та синтез – для визначення
основних форм комунікативних технологій та їх значення при формуванні іміджу
політичного лідера.

Структура курсової роботи. Дослідження складається зі вступу, трьох
розділів, шести підрозділів, висновків і списку літератури.

 

 

Список використаної
літератури

1. Акайомова А. Політична
реклама як процес комунікації [Електронний ресурс] / Анжеліка Акайомова //
Віче. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://www.viche.info/journal/2468/

2. Бебик В.
М. Політологія: курс лекцій / В. М. Бебик. – Тернопіль, 2004. – 236 с.

3.
Бондаренко К. Арсеній Яценюк: політичний портрет [Електронний ресурс] / К.
Бондаренко // Інститут української політики. – 2012. – Режим доступу до
ресурсу: http://www.ukrrudprom.ua/digest/Arseny_YAtsenyuk_poltichniy_portret.html

4. Бритков В. Б.
Информационные технологии в национальном и мировом развитии / В. Б. Бритков, С.
В. Дубовский. // Общественные науки и современность. – 2000. – №1. – С. 148.

5. Гетьманчук М. П.
Політологія / М. П. Гетьманчук. – Київ: Знання, 2011. – 415 с.

6. Горлач М. І. Політологія:
наука про політику / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. – Київ: Центр учбової
літератури, 2009. – 840 с.

7. Дмитричева О. Політична
реклама — двигун цензури [Електронний ресурс] / Ольга Дмитричева // Дзеркало
тижня. – 2003. – Режим доступу до ресурсу:
http://gazeta.dt.ua/POLITICS/politichna_reklama__dvigun_tsenzuri.html.

8. Емелин В. А. Public
Relation [Електронний ресурс] / В. А. Емелин. – 2000. – Режим доступу до
ресурсу: http://emeline.narod.ru/pr.htm

9. Журавський В. Політична
еліта України: теорія і практика трансформації / В. Журавський, О. Кучеренко. –
Київ: Логос, 2006. – 264 с.

10. Іванова І. Політичний міф
як один із різновидів виборчих технологій [Електронний ресурс] / І. Іванова. –
2012. – Режим доступу до ресурсу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/202.

11. Корнієнко В. О. Імідж
політичного лідера: проблеми формування та практичної реалізації / Корнієнко В.
О. – Вінниця, 2009. – 144 с.

12. Кравчук М. А. Політична
пропаганда як засіб становлення і трансформації політичних режимів : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02.
“політичні інститути та процеси” / Кравчук М. А. – Львів, 2006. – 19
с.

13. Лисовский С. Ф.
Политическая реклама / С. Ф. Лисовский. – М.: ИВЦ „Маркетинг”, 2000. — С. 13.

14. Мучник А.
М. Роль засобів масової інформації у формуванні політичної системи
(управлінський аспект механізму впливу) [Електронний ресурс] / А. М. Мучник, П.
В. Ворона // Освіта регіону. – 2009. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.social-science.com.ua/article/164

15. Не називайте PR «чорним»
[Електронний ресурс] // Телекритика. – 2006. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.telekritika.ua/politichna/print/6887.

16. Ольшанский Д. Политический
PR / Д. Ольшанский. – СПб: Питер, 2003. – 122 с.

17.
Почепцов Г. Имидж: от фараона до президента / Г. Почепцов. – Киев:
Адеф-Украина, 1997. – 328 с.

18. Прокоф’єв О. В.
Комунікативні технології у мас-медіа: PR, Реклама, Пропаганда [Електронний
ресурс] / О. В. Прокоф’єв. – 2012. – Режим доступу до ресурсу:
http://fpps.onua.edu.ua/index.php/2012-03-29-12-56-21/39-2012-04-04-05-40-46

19. Пугачев В. П. Средства
массовой информации в современном политическом процессе / В. П. Пугачев. //
Вестник МГУ. – 1995. – №5. – С. 12–15.

20. Ральська В. Телебачення як
засіб маніпуляції масовою свідомістю [Електронний ресурс] / В. Ральська. –
2010. – Режим доступу до ресурсу:
http://naub.oa.edu.ua/2010/telebachennya-yak-zasib-manipulyatsiji-masovoyu-svidomistyu-na-prykladi-ukrajinskyh-telenovyn/

21. Семенко И. С. Образы и
имидж в политике / И. С. Семенко. // ПОЛИС. – 2008. – №5. – С. 7–18.

22. Сіленко А. Політичний
вплив технологій інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Алла Сіленко
// Соціальна психологія. – 2007. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3 m=6&n=75&c=1768

23.
Солонська С. Політична міфологія України: імідж кандидатів [Електронний ресурс]
/ С. Солонська. – 2009. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.unian.ua/politics/284997-politichna-mifologiya-ukrajini-imidj-kandidativ.html.

24. Стулова
Д. Ю. Політична діяльність мас-медіа: основні підходи та проблеми / Д. Ю.
Стулова. // Вестник Сев ГТУ. – 2010. – №112. – С. 178–180.

25.
Харрис Р. Психология массовых коммуникаций [Електронний ресурс] / Р. Харрис //
ОЛМА-ПРЕСС. – 2002. – Режим доступу до ресурсу: http://evartist.narod.ru/text5/01.htm

26. Цюрупа М. В. Основи
сучасної політології / М. В. Цюрупа. – Київ: Кондор, 2009. – 354 с.

27. Чечель О. Імідж органу
влади: проблеми формування / О. Чечель. // Вісник НАДУ при Призеденті України.
– 2008. – №2. – С. 78–86.

28. Шовкун І. В. Політична
реклама як комунікативний процес : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 “політичні інститути та процеси” /
Шовкун І. В. – Львів, 2004. – 17 с.

29. Юрій М. Ф. Політологія /
М. Ф. Юрій. – Київ: Дакор, 2006. – 416 с.

30. Яковлев
Д. В. Медіатизація політики в умовах становлення демократичного режиму
[Електронний ресурс] / Д. В. Яковлев. – 2008. – Режим доступу до ресурсу:
http://fsn.fhum.info/pdf/91/91-20.pdf

31. Яковлев Д. В. Політична
взаємодія як комунікативний процес : медіатизація, демократизація,
раціоналізація / Д. В. Яковлев. – Одеса : Астропринт, 2009. – 288 с.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+