Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Конституційний статус депутатів парламентів зарубіжних країн

Конституційний статус депутатів парламентів
зарубіжних країн

{lang_content_nav}:

Вступ

РОЗДІЛ 1. Законодавча влада в зарубіжних країнах

1.1. Поняття та структура парламентів зарубіжних країн

1.2. Формування
парламентів

РОЗДІЛ 2. Внутрішня організація парламентів зарубіжних країн

2.1. Одноосібні та колегіальні органи роботи парламенту

2.2. Повноваження парламентів

РОЗДІЛ 3. Конституційно-правовий статус депутата в зарубіжних країнах

3.1. Правовий статус
депутата

3.2. Порядок припинення депутатських повноважень

Висновки

Список використаної літератури

 

 

Вступ

На перший погляд здається, що такі поняття як парламент, депутат досить зрозумілі
для кожного. Ці слова стали для нас
буденними. Проте, можна сказати, що кожні поняття мають свої особливості і
«парламент» та «депутат» не є виключенням.
Тому в цій курсовій роботі, я намагалась досить зрозуміло та точно розкрити ці
суть, ціль, існування «парламента» та «депутата» в зарубіжних країнах.

Актуальність
теми курсової роботи.
Законодавчо закріпити правовий статусу членів
парламенту завжди ставило перед державою складні завдання. Це є дуже важливо,
аби ця проблема була вирішеною, як на законодавчому рівні, але щоб і
підкріплювалася досить глибокими теоретичними розробками.

Мета курсової роботи дослідити
конституційний статус депутатів парламентів зарубіжних країн.Найважливішою рисою правового статусу члена
парламенту є його стабільність і незмінність, що дозволяє йому відігравати
велику роль протидії розвитку негативних тенденцій у суспільстві та державі. В
чому полягає важливість роботи депутатів парламенту зарубіжних країн, їх певні
особливості.Д
ана мета досягається шляхом розв’язання ряду поставлених завдань:

1) з’ясувати суть поняття парламенту;

2) визначити його
структуру, формування, повноваження;

3)
розглянути докладно про конституційно-правовий статус депутатів;

4) скласти цілісне уявлення про його права, обов’язки і привілеї.

Об`єктом
дослідження
в роботі є конституційний
статус депутатів парламенту зарубіжних країнах.

Предмет дослідження – загальні і
специфічні закономірності правового статусу депутатів парламенту зарубіжних
країн.

Методологічна
основа курсової роботи
ґрунтується на комплексі сучасних методів дослідження.
Важливими є методи аналізу та синтезу опрацьованої інформації, розробка власних
висновків та припущень, порівняльний метод. Вони забезпечуть розкриттю теми
курсової роботи.

Теоретичною основою роботи стали значні
та фундаментальні праці дослідників,
вчених, науковців, радянських , сучасних, а також зарубіжних авторів (Гринюк
Р.Ф.,
Котелевская И.В., Лонді Ф., Журавський В.С., Мішина
Н.В.), тощо.

Структура курсової роботи дає
можливість розкрити тему і складається
із вступу, трьох основних розділів, шести підрозділів, висновків та списку
використаної літератури.
Ця тема є досить цікавою. В курсовій роботі використано багато складних
термінім, які роблять її достатньо складною. Щодо правового статусу депутатів
парламенту, то в кожні країні є свої окремі, різні особливості. Все це говорить
про індивідуальність кожної країни.

 

 

Список використаної літератури

1. Амеллер М.
Парламенты. Сравнительное исследование структуры и деятельности
представительных учреждений 55 стран. М.: Прогресс, 1967. – С. 241.

2. Блищенко Н.П. Парламент как орган
внешних сношений. – М.: Изд-во ИМО, 1960.- С. 467.

3. Булаков О.Н. Парламентское право:
Учебное пособие. – М.:Юриспруденция, 2002. – С.128.

4. Георгіца А.3. Проблеми компетенції
парламенту // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук.праць.
Вип.45: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 1999.- С.53-62.

5. Государственное
право зарубежных стран: курс лекций / Н.В. Мишина, В.А. Михалев, В.А. Куранин,
Д. Е. Волкова. – К.: Юринком Интер, 2012. – С. 416.

6. Гринюк Р.Ф., Захарченко М.А.
Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Видання друге,
переробив і доповнив. – К.: Істина, 2012. – С. 376.

7. Журавський В.С. Принцип
формування та термін повноважень палат двопалатного парламенту // Правова
держава: щорічник наукових праць Інституту Держави та права ім. В.М. Корецького
ПАНУ. – К, 2001,-Вип. 12.-С.175-185.

8. Журавський В.С.
Організація парламентів: питання порівняльного аналізу: Навч. посібник.- Х.:
НУВС, 2001.-
С. 136.

9. Карликова И.С. Итальянский парламент. –
М.: Издательство Международные отношения, 1965. – С. 164.

10. Ковалевский
М.М. Происхождение современной демократически. М., 1899. – С. 35.

11. Колибаб А.К. Процедура деятельности
парламента Италии // Законодательство зарубежных государств. Обзорная
информация. Вып.11. Процедура деятельности буржуазного парламента. – М.: 1991.
С.29-43.

12. Конституционное
(государственное) право зарубежних стран: В 2 т. /Под ред. Б.А. Страшуна. – М.,
1995. – С. 152.

13. Конституционное
(государственное) право зарубежных стран. Учебник. В 4-х томах. Отв. Ред.
Б.А.Страшун. – М.: БЕК, 1996. – С.401-560.

14. Конституционное право зарубежных стран:
Учебник для ВУЗов / под ред. М.В.Баглая, Ю.И.Лейбо, Л.М.Энтина.- М.: Норма,
2004. С.235-265.

15. Конституционное право
зарубежных стран: Учебник для ВУЗов / под ред. М.В.Баглая, Ю.И.Лейбо,
Л.М.Энтина.- М.: Норма, 2004. С.235-265.

16. Конституция
й законодательнне акты /Под ред. Л.М, Гудошникова. – М., 1984. – С. 34.

17. Конституція Китайської НародноїРеспубліки 1982 p.

18. Конституції Федеративної Республіки Німеччини 1949 p.

19. Конституційне право
зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О.Ріяка (керівник авт.кол.). – К.: Юрінком
Інтер, 2002. – С. 127-140.

20. Котелевская И.В. Современный парламент
// Государство и право.- 1997.-ЖЗ.-С.7-18.

21. Лонді Ф. Діяльність сучасного парламенту.
– К.: ПСПУ, 2000. – 5 с.

22. Парламенты зарубежных стран: Справочник.
– М.: Издание Государственной Думы, 2002. – С. 240.

23. Парламенты
мира. – М., 1991. – С. 28.

24. Парламенты мира. М.: Высшая школа
“Интерпрейс”, 1991. – С. 624.

25. Підготовка законів та управління
нормотворчістю в країнах Центральної та Східної Європи. – К.: УАДУ, 1998. – С.
300.

26. Рождественский А. Одна
или две палаты М., 1917.
– С. 20.

27. Чиркин В.Е. Конституционное право
зарубежных стран: Учебник. – 3-е изд., М.: Юрист, 2003. – С.261-295.

28. Чудаков М.Ф.
Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Курс лекций. Минск:
Харвест, 1998. – С.437-525.

29. Шаповал В.М. Вищі
органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К.: “Програма Л”,
1995. –
С. 136.

30. Шаповал В.М. Зарубіжний
парламентаризм. – К.: Основа, 1993. –
С.143.

31. Шаповал В.М.
Конституційне право зарубіжних країн. К.: Арт Ек, Вища школа, 1997. –
С. 127-178.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+