Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Типологія виборчих систем

Типологія виборчих систем

{lang_content_nav}:

Вступ

РОЗДІЛ 1. Особливості типології виборчих систем

1.1. Загальна характеристика видів виборчих систем

1.2. Політичні партії та виборчі системи, їх взаємозв’язок

РОЗДІЛ 2. Характеристика виборів і виборчої системи України

2.1. Виборче право України

2.2. Переваги та недоліки змішаної виборчої системи України в порівнянні з іншими виборчими системами

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ

Актуальність теми
дослідження.
Одним з основних елементів здійснення і відтворення демократичного
суспільства є принцип виборності влади. Слід відмітити те, що не весь владний
прошарок, а лише його певна частина підлягають під процедуру прямих
всезагальних виборів, однак в будь-якому демократичному суспільстві присутні
механізми впливу звичайних громадян на прийняття політичних рішень та на визначення пріоритетів розвитку держави в
цілому.

Проблема здійснення прозорого
електорального процесу існує не лише в країнах перехідного типу – ця проблема
актуальна для більшості сучасних демократичних держав. Україна як суверенна,
демократична, соціальна, правова держава, за свій не великий термін повної
незалежності ще тільки намагається запровадити демократичні цінності і норми, а
тому вироблення дієвих механізмів підтримки демократії за допомогою інституту
виборів є надзвичайно актуальним.

На відміну від більшості країн
Європи, де демократичні вибори є нормою, то Україна лише знаходиться на
початковому етапі на шляху до демократії і від дієвості виборчого механізму
залежить не тільки якість влади, а і подальші перспективи демократичного
розвитку суспільства. Виборча система в країнах перехідного типу відіграє
надзвичайно важливу роль, і на неї покладаються особливі функції, це і
стабілізація безпосередньо політичної системи, і збереження та підтримка
демократичних цінностей, інститутів у суспільстві тощо.

Тому для кращого розуміння
виборчої системи потрібно проаналізувати типи виборчих систем акцентуючи увагу
на всіх плюсах і мінусах певних систем. В сучасному світі існує понад 150
виборчих систем.

Той чи інший тип виборчої
системи має беззаперечний вплив на суспільно-політичний розвиток країни в
цілому.

Розвитку і функціонуванню виборчих систем було присвячено
значну кількість праць. Зокрема свій акцент на виборчих системах робили такі
вітчизняні дослідники О. Омельчук, С. Гелей, Б.Ярош, М. Гетьманчук, В. Кіщак,
П. Шляхтун, О. Вагіна та ін.

Метою дослідження є дослідження основних типів виборчих
систем.

Завданнями курсової роботи є:

– зясувати значення виборів у демократичній
державі;

– розглянути
основні види виборчих систем та провести їх компаративний аналіз;

– визначити
зв
язок політичних партій та
виборчих систем;

– зясувати переваги та недоліки змішаної
виборчої системи України у порівнянні з іншими виборчими системами;

Об’єктом дослідження є виборча система як механізм
функціонування демократичного суспільства.

Предметом дослідження є механізми формування та функціонування основних
типів виборчих систем.

Методи дослідження. В ході дослідження було використано такі
методи:

1) описовий – для розкриття
сутності виборчого процесу в сучасних демократичних країнах;

2) системний – для аналізу
особливостей основних виборчих систем;

3) порівняльний – для
виявлення спільного, особливого і специфічного в розвитку різних виборчих
системах та у виборчій системі України;

4) структурно-функціональний
для аналізу можливих наслідків застосування різних виборчих моделей в Україні.

Структура курсової роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів,
висновків і списку літератури.

 

Список використаної літератури

1.
Конституція України від 28 червня 1996 р., Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 1996, № 30, ст. 141.

2.
Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011
року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73

3.
Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р. //
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001,
N 23, ст.118.

4.
Бабкіна О. В. Політологія. Навчальний посібник / О. В. Бабкіна – К.: ВЦ , 2006.- 568 c.

5.
Бучин М. Порівняльний аналіз основних виборчих систем: проблема вибору
оптимальної моделі виборчої системи для України у плані дотримання
демократичних принципів виборів
[Електронний ресурс] / М. Бучин
// Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 21, 2009
– Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Unir/2009_21/12.pdf

6.
Вегеш М.М. Політологія: Підручник / За ред. М.М. Вегеша.— 3-тє вид., перероб. і
доп. К.: Знання, 2008. — 384 с.

7.
Вплив виборчої системи на партійну систему в державі [Електронний ресурс] /
Омельчук О. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/pidruchnuku/21/34.pdf

8. Демський С.Е.,
Ковальський B.C., Колодій А.М. Правознавство. Підручник. / За ред. В.В.
Копєйчикова. – 7-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 736 с.

9.
Дзюбка І.С. Політологія: Підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П.
Андрущенко та ін.; За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К.: Вища шк ,
1998. – 304 с.

10. Змішана виборча
система не виправдала себе – експерт [Електронний ресурс] / В. Кіщак – Режим
доступу: http://ua.golos.ua/politika/12_10_29_smeshannaya_izbiratelnaya_sistema_ne_opravdala_sebya__ekspert

11. Змішана виборча система: світовий досвід
застосування [Електронний ресурс] / О. Вагіна – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vtd/2011_1/VAGINA.pdf

12. ИвченкоА. В.
Пропорциональнаяизбирательная система: история, современность, состояние,
перспективы. / А. В. Ивченко– М.:
Аспект Пресс, 2005. – 333с.

13. Кирилюк Ф.М. Політологія. Навчальний посібник /
Ф.М. Кирилюк – К.: Здоров’я, 2004.- 776
c.

14. Кирилюк Ф.М. Політологія. Навчально-методичний комплекс: підручник / За ред.
Ф.М.Кирилюка. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навч. л-ри,
2005. – 697 с.

15. Орленко В. І. Конституційне право України
Навчальний посібник. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011.- 156 c.

16. Погорілко В.Ф. Конституційне право України / За
ред.. – К.: Наукова думка, 1999. – 734 с.

17.
Примуш М.В. Політичні партії: історія та теорія. Навчальний посібник. – К.:
«Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 416 с.

18. Словник термінів
[Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://djerelo.com/politology/25-osnovu-politilogii/1198-54-slovnyk-termіnіv

19.
Совгиря О.В. Конституційно-процесуальнеправо України: навч.
посіб. / О.В.Совгиря. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 536 с.

20. Шаптала Н.К. Конституційне право
України: [навч. посіб.] / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня – Запоріжжя: Дике
Поле, 2012. – 479 с.

21. Шляхтун П.П. Конституційне право: словник
термінів. / П.П. Шляхтун – К.: Либідь,
2005. – 568
c.

22.
Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки) / П.П. Шляхтун –
К.: Либідь, 2002. – 576 c.

23. Юрій М.Ф.Політологія:Підручник. –
К.:Дакор, КНТ,2006. – 416 с.

24. Ярош Б.О. Загальна теорія політики: Навч.
посіб. для студ. спец. “Політологія” вищ. навч. закладів. / Ярош О.Б.
– Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту Ім. Лесі Українки, 2005,- 240
с.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ
Наступний розділ